Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By minhldxh
#747888 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: vận dụng một số phương pháp đoán thống kê ngắn hạn trong việc đoán doanh thu của Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LiCoGi
t×m ra gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó ®Èy m¹nh sù ho¹t ®éng cña doanh
nghiÖp.
§Ò tµi “vËn dông mét sè ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n thèng kª ng¾n
h¹n trong viÖc dù ®o¸n doanh thu cña Tæng C«ng ty X©y dùng vµ
ph¸t triÓn h¹ tÇng (LiCoGi)” gãp phÇn vµo nhËn ®Þnh vµo viÖc
x©y dùng kÕ ho¹ch ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ sù ho¹t ®éng cña Tæng
C«ng ty hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn néi dung cña ®Ò tµi cßn bao
gåm :
Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ dù b¸o thèng kª
ng¾n h¹n
Ch­¬ng II: VËn dông mét sè nh÷ng gi¶i ph¸p dù b¸o thèng kª
ng¾n h¹n. Trong dù b¸o doanh thu cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t
triÓn h¹ tÇng.
§Ò tµi ®­îc hoµn thµnh d­íi sù h­íng dÉn trùc tiÕp cña c« gi¸o
TS. TrÇn Kim Thu vµ gióp ®ì vÒ sè liÖu cña tæng C«ng ty x©y
dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Hµ néi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng sù gióp ®ì quý b¸u ®ã vµ
mong ®­îc sù nhËn xÐt gãp ý cña thÇy c« vµ nh÷ng ai quan t©m tíi
®Ò ¸n m«n häc nµy.
Để nâng cao đời sống cho nhân dân đưa đất nước phát triển. Thì nền kinh tế Việt Nam phải hoà nhập được nền kinh tế thế giới mà mục tiêu phấn đấu đầu tiên của nư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement