Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#747885 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vận dụng phương pháp DSTG để nghiên cứu phân tích biến động và đoán thống kê về thị trường du lịch ở Việt Nam thông qua số lượng khách du lịch vào Việt Nam trong những năm gần đây
2
§Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª
§Ò c­¬ng chi tiÕt
§Ò tµi: VËn dông ph­¬ng ph¸p DSTG ®Ó nghiªn cøu ph©n tÝch
biÕn ®éng vµ dù ®o¸n thèng kª vÒ thÞ tr­êng du lÞch ë ViÖt Nam th«ng
qua sè l­îng kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
Lêi nãi ®Çu:
Ch­¬ng I: Nh÷ng nÐt chung vÒ ngµnh du lÞch vµ thÞ tr­êng du lÞch ë ViÖt
Nam.
­ Ngµnh du lÞch
­ ThÞ tr­êng du lÞchë ViÖt Nam (®Æc ®iÓm vµ vai trß)
Ch­¬ng II: C¬ së lý thuyÕt cña ph­¬ng ph¸p DSTG
* Ph­¬ng ph¸p DSTG
­ Kh¸i niÖm
­ C¸c chØ tiªu
­ Mét sè ph­¬ng ph¸p biÓu hiÖn xu h­íng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña hiÖn t­îng.
­ Ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn t¹o thµnh møc ®é cña DSTG.
* C¸c m« h×nh dù ®o¸n.
Ch­¬ng III: Ph©n tÝch vµ dù ®o¸n thèng kª vÒ thÞ tr­êng du lÞch ë
ViÖt Nam th«ng qua sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam.
­ C¸c chØ tiªu cã thÓ dïng ®Ó ph©n tÝch.
­ VËn dông ph­¬ng ph¸p DSTG ®Ó ph©n tÝch
­ VËn dông c¸c m« h×nh dù b¸o (chän m« h×nh tèt nhÊt).
KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.
Việt Nam là một nước có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch: có nhiều danh lam thắng cảnh, có nền văn hoá đậm đà bản sắc, được nhà nước chú trọng đầu tư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement