Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bebanhmy
#747882 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vận dụng phương pháp dãy số thời gia để phân tích biến động về xuất khẩu của việt nam trong giai đoạn 1997-2002 và dự báo đến năm 2003
Khoa Thèng kª §Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª
ThiÒu Ngäc HiÓu ­ Thèng kª 42

2
nam trong giai ®o¹n 1997­2002 vµ dù b¸o ®Õn n¨m 2003” ®­îc h×nh
thµnh. Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ®Ò ¸n ®­îc chia ra lµm 3
ch­¬ng.
Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ D·y sè thêi gian vµ dù b¸o
Ch­¬ng 2: T×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam tõ 1997­2002
Ch­¬ng 3: VËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gia ®Ó ph©n tÝch biÕn
®éng vÒ xuÊt khÈu cña viÖt nam trong giai ®o¹n 1997­2002 vµ dù b¸o
®Õn n¨m 2003
Trong qóa tr×nh hoµn thµnh ®Ò ¸n víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña Th¹c sü
TrÇn Ph­¬ng Lan
, c¸c thÇy c« trong bé m«n vµ sù ®ãng gãp cña c¸c
b¹n.Tuy nhiªn, do thêi gian h¹n chÕ vµ l­îng kiÕn thøc cã h¹n nªn bµi viÕt
nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy, c« cïng
c¸c b¹n gãp ý ®Ó bµi viÕt nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng, em xin
ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« trong KhoaThèng kª vµ ®Æc biÖt lµ Th¹c

TrÇn Ph­¬ng Lan
®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Hµ néi: th¸ng 5/2003
Sinh viªn:
ThiÒu ngäc HiÓu
Ngay từ Đại hội VI Đảng và nhà nước ta đã có quan điểm về xuất khẩu là một trong ba chương trình kinh tế lớn của Việt Nam. Sự tăng hay giảm của xuất khẩu sẽ ảnh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement