Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bich_tram2401
#736133 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích thống kê thực trạng và hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thời kỳ 1988 - 2000
Ph©n tÝch thèng kª thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam thêi k× 1988-2000
Ph¹m Hå §iÖp ­ Thèng kª 39
A
LuËn
v¨n tèt nghiÖp

2
nhiªn, h¬n 3 n¨m trë l¹i ®©y, do ¶nh h­ëng nÆng nÒ cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh x¶y ra ë mét sè quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, céng møc ®é c¹nh tranh gay g¾t trong lÜnh vùc thu hót FDI cña c¸c n­íc l¸ng giÒng nh­ Trung Quèc, Th¸i Lan, Malaysia...FDI t¹i ViÖt Nam cã phÇn ch÷ng l¹i, gi¶m thiÓu c¶ vÒ mÆt sè l­îng lÉn chÊt l­îng. T×nh h×nh nµy, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng tæng kÕt vµ ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ FDI trong nh÷ng n¨m qua, ph©n tÝch ®­îc nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi cña ®Êt n­íc ®Ó nhanh chãng cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé, toµn diÖn nh»m t¹o dùng m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn, cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c n­íc trong khu vùc.
H¬n n÷a, mét khi ®· thu hót ®­îc FDI th×
vÊn ®Ò lµ lµm sao sö dông FDI mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®¶m b¶o kÕt hîp mét c¸ch hµi hoµ hiÖu qu¶ tµi chÝnh (gãc ®é chñ ®Çu t­) vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi (gãc ®é nÒn kinh tÕ x· héi). Cã nh­ vËy, ViÖt Nam míi ngµy cµng hÊp dÉn c¸c chñ ®Çu t­, ®ång thêi gi¶m thiÓu chi phÝ mµ x· héi ph¶i g¸nh chÞu, n©ng cao lîi Ých kinh tÕ x· héi khi ®Çu t­.
Víi mong muèn gãp mét phÇn nhá bÐ vµo
viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trªn, em ®· chän ®Ò tµi "Ph©n tÝch thèng kª thùc tr¹ng vµ
Hơn 13 năm qua, kể từ khi Luật đầu tư nước ngoài ra đời tại Việt Nam (29/12/1987) tới nay, việc thực hiện chủ trương thu hút FDI đã đạt được những thành tựu qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement