Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By glass_moon
#736084 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng các phương pháp thống kê để phân tích chỉ tiêu GDP của Việt nam thời kỳ 1990 đến 2001
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lª ViÕt Minh
Líp: Thèng kª 40B Tr­êng §HKTQD
2
ViÖn em ®· m¹nh d¹n chän vÊn ®Ò
“VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ®Ó
ph©n tÝch chØ tiªu GDP cña ViÖt nam thêi kú 1990 ®Õn 2001
” lµm luËn v¨n
tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn luËn v¨n gåm c¸c ch­¬ng sau:
Ch­¬ng I : Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chØ tiªu GDP.
Ch­¬ng II : §Æc ®iÓm vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ph©n tÝch
GDP.
Ch­¬ng III: LËp vµ ph©n tÝch d·y sè GDP ë ViÖt nam thêi kú 1990 -
2001.
LuËn v¨n cña em ®­îc hoµn thµnh d­íi sù h­íng dÉn trùc tiÕp cña TS.
TRÇn Ngäc Ph¸c vµ sù gióp ®ì cña c¸c b¸c, c¸c c« vµ c¸c chó trong Viªn Khoa häc Thèng kª.
Tuy nhiªn, víi thêi gian cã h¹n vµ nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ sù hiÓu
biÕt vÒ lý thuyÕt còng nh­ vÒ thùc tiÔn trong lÜnh vùc míi mÎ vµ khã kh¨n nµy. Nªn luËn v¨n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, do ®ã em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy, c« cung c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. TrÇn Ngäc Ph¸c vµ c¸c b¸c, c¸c c« trong
ViÖn Thèng kª ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n nµy.
Ch­¬ngI
Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ chØ tiªu GDP
I. Lý luËn chung vÒ GDP.
1. Néi dung kinh tÕ cña chØ tiªu tæng hîp GDP.
Tæng s¶n phÈm quèc néi (Gross Domestic Product - GDP) lµ mét chØ
tiªu kinh tÕ tæng hîp c¬ b¶n lµ chØ tiªu gèc (Prime). Tõ ®ã thiÕt lËp c¸c chØ
tiªu kinh tÕ tæng hîp kh¸c (NI, GNP, NDI...) trong nÒn kinh tÕ quèc d©n GDP
®­îc thiÕt lËp nh»m ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c ngµnh
s¶n xuÊt (20 ngµnh cÊp mét) trªn l·nh thæ kinh tÕ cña mét quèc gia (mét ®Þa
ph­¬ng, mét vïng l·nh thæ...) trong mét thêi kú kÕ to¸n nhÊt ®Þnh (th­êng lµ
mét n¨m) nã lµ th­íc ®o hiÖu suÊt ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt trªn l·nh
GDP là nguồn gốc của mọi khoản thu nhập nguồn gốc sự giầu có và phồn vinh xã hội. Nó là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động nền sản xuất, nó không chỉ biểu hiệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement