Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mosvananh
#735829 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường
§Ò ¸n m«n häc Lý thuyÕt thèng kª
Ng« ThÞ Ph­¬ng * Th«ng kª 43 A* §HKT ­ QD
2
c«ng cô cña C«ng ty TNHH C¬ khÝ Phó C­êng”. Th«ng qua ph­¬ng ph¸p chØ sè em cã thÓ thÊy ®­îc sù biÕn ®éng vÒ doanh thu cña c¸c mÆt hµng, biÕn ®éng vÒ tiÒn l­¬ng trung b×nh do ¶nh h­ëng cña nh©n tè nµo, ®Ó tõ ®ã thÊy ®­îc sù biÕn ®éng cña c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn sù biÕn ®éng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Råi ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p, ph­¬ng h­íng b­íc ®i cã hiÖu qu¶ trong kinh doanh trªn thÞ tr­êng cña c«ng ty.
§Ò ¸n m«n häc nµy, em ®· ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« trong
khoa, ®Æc biÖt thÇy TrÇn Ngäc Ph¸c ®· h­íng dÉn cho em; nhê ®ã em ®· hoµn thµnh xong ®­îc ®Ò ¸n víi néi dung ®Ò ¸n m«n häc cña em sÏ ®­îc tr×nh bµy nh­ sau:
PhÇn I. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chØ sè
I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i, t¸c dông
II. Ph­¬ng ph¸p chØ sè
III. HÖ thèng chØ sè
PhÇn II. VËn dông ph­¬ng ph¸p chØ sè ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t
®éng kinh doanh cña c«ng ty
I. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh m¸y mãc c«ng cô cña C«ng ty
TNHH C¬ khÝ Phó C­êng
II. VËn dông ph­¬ng ph¸p chØ sè ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng
kinh doanh cña c«ng ty.
PhÇn III. KÕt luËn
Trong xu thế toàn cầu hoá, thị trường quốc tế đang mở rộng trước mắt các doanh nghiệp Việt Nam, điều đó vừa tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement