Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangthi752003
#735798 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: phân tích các chỉ tiêu khối lượng thép tiêu thụ của công ty thép simco & dự toán khối lượng thép
Khoa thèng kª
§Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª2
MÆt l­îng cña c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ kh«ng ngõng biÕn ®éng theo thêi
gian. Trong thèng kª ®Ó nghiªn cøu sù biÕn ®éng nµy ng­êi ta th­êng sö dông
d·y sè thêi gian .D·y sè thêi gian lµ c¸c trÞ sè cña chØ tiªu thèng kª ®­îc s¾p
xÕp theo thø tù thêi gian .
VÝ dô: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp X trong giai ®o¹n 1999-2002
n¨m
1999
2000
2001
2002
S¶nl­îng (tÊn)
10
10.5
11.2
12
1.2 Ph©n lo¹i:
C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña c¸c yÕu tè thêi gian trong d·y sè thêi gian ®­îc
chia thµnh 2 lo¹i:
D·y sè thêi kú: lµ d·y sè ph¶n ¸nh mÆt l­îng cña hiÖn t­îng qua tõng thêi
kú, tøc lµ ph¶n ¸nh quy m«, kh«Ý l­îng cña hiÖn t­îng nghiªn cøu trong tõng
kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (n¨m , th¸ng, quý, . .). Kho¶ng thêi gian trong d·y sè
cµng dµi th× trÞ sè cña chØ tiªu cµng lín v× thÕ cã thÓ céng c¸c chØ sè nµy víi nhau
®Ó ph¶n ¸nh mÆt l­îng cña hiÖn t­îng trong thêi gian dµi h¬n.
D·y sè thêi ®iÓm : Ph¶n ¸nh mÆt l­îng cña hiÖn t­îng nghiªn cøu t¹i c¸c
thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Møc ®é cña thêi ®iÓm sau th­êng bao gåm toµn bé hoÆc bé
phËn Møc ®é cña thêi tr­íc ®ã. V× vËy, viÖc céng c¸c chØ sè cña chØ tiªu kh«ng
ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t­îng.
1.3 nghÜa vµ c¸c yªu cÇu khi x©y dùng d·y sè thêi gian :
D·y sè thêi gian gióp cho thèng kª nghiªn cøu ®Æc ®iÓm vÒ sù biÕn ®éng
cña hiÖn t­îng vµ tÝnh quy luËt ph¸t triÓn cña hiÖn t­îng theo thêi gian. §ång
thêi ®Ó dù to¸n møc ®é cña hiÖn t­îng trong t­¬ng lai. Do ®ã khi x©y dùng d·y
sè thêi gian ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt cã thÓ so s¸nh ®­îc gi÷a c¸c møc ®é trong
d·y sè.
Cô thÓ ph¶i ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu sau:
- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh chØ tiªu nghiªn cøu qua thêi gian ph¶i
thèng nhÊt.
- C¸c kho¶ng c¸ch trong thêi gian daü sè nªn b»ng nhau ®Ó tiÖn lîi cho
viÖc tÝnh to¸n.
2. ChØ tiªu ph©n tÝch d·y sè thêi gian :
2.1 Møc ®é trung b×nh theo thêi gian.
Trong thực tế có nhiều hiện tượng kinh tế xã hội số lớn như sản lượng lương thực sản xuất của một địa phương lượng hàng bán ra hay doanh thu của một doanh nghiệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement