Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vquynhvn89
#735797 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Phương pháp dãy số thời gian và vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động của tốc độ tăng trưởng dân số và dự báo năm tới
§Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª NguyÔn Trung Kiªn
Tr­êng §HKTQD KhoaThèng Kª Kinh TÕ X· Héi
2
1:Kh¸i niÖm vÒ d·y sè thêi gian
L­îng cña c¸c hiÖn t­îng kh«ng ngõng biÕn ®éng qua thêi gian .§Ó nghiªn
cøu sù biÕn ®éng nµy ng­êi ta th­êng dùa vµo d·y sè thêi gian hoÆc ®Ó ph¶n ¸nh
quy luËt cña s­ biÕn ®éng.
1:1.§Þnh nghÜa
D·y sè thêi gian lµ c¸c trÞ sè cña chØ tiªu thèng kª ®­îc x¾p xÕp theo thø tù
thêi gian.
1:2.CÊu t¹o
Mçi d·y sèthêi gian ®­îc cÊu t¹o bëi hai thµnh phÇn lµ chØ tiªu vÒ hiÖn t­îng
-Thêi gian : Cã thÓ ®o b»ng nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c nhau nh­ ngµy, th¸ng , quý ,
n¨m
§é dµi cña hai thêi gian liÒn nhau gäi lµ kho¶ng c¸ch thêi gian.
-ChØ tiªu: TrÞ sè cña c¸c chØ tiªu gäi lµ møc ®é cña d·y sè vµ ®­îc x¾p xÕp
theo thø tù thêi gian.
1:3.Ph©n lo¹i
C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tån t¹i vÒ quy m« cña hiÖn t­îng qua thêi gian cã thÓ
ph©n biÖt d·y sè thêi kú vµ d·y sè thêi ®iÓm.
-D·y sè thêi kú: C¸c møc ®é cña nã ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t­îng trong
®é dµi (kho¶ng) thêi gian nhÊt ®Þnh.C¸c møc ®é lµ nh÷ng sè tuyÖt ®èi thêi kú .§Æc
®iÓm;nã phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch thêi gian.
-D·y sè thêi ®iÓm:
+C¸c møc ®é cña nã ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t­îng t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt
®Þnh.
Thùc chÊt c¸c møc ®é cña nã lµ sè tuyÖt ®èi thêi ®iÓm
+§Æc ®iÓm:møc ®é cña hiÖn t­îng ë thêi ®iÓm sau th­êng bao gåm toµn
bé hoÆc mét bé phËn møc ®é cña hiÖn t­îng ë thêi ®iÓm tr­íc ®ã. × vËy viÖc céng
c¸c trÞ sè cña chØ tiªu kh«ng ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t­îng.
1:4. Yªu cÇu khi x©y dùng d·y sè thêi gian.
-Khi x©ymét cét d·y sè thêi gian phaØ ®¶m b¶o tÝnh chÊt cã thÓ so s¸nh ®­îc
gi÷a c¸c møc ®é trong d·y sè nh»m ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn kh¸ch quan cña hiÖn
t­îngqua thêi gian.Muèn vËy th× néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu
qua thêi gian ph¶i thèng nhÊt , ph¹m vi hiÖn t­îng nghiªn cøu tr­íc sau ph¶i nhÊt
Gia tăng dân số trên thế giới hiện nay là mối bận tâm của cả loài người . Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh càng nặng nề và nghiêm trọng, việc đảm bảo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement