Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gaetan
#734883 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phương
2

VËn dông ph­¬ng ph¸p chØ sè ®Ó ph©n tÝch doanh thu cña
c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ViÖt Ph­¬ng

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o tr­êng §¹i häc Kinh tÕ
quèc d©n, c¸c thÇy c« trong khoa Thèng kª vµ ®Æc biÖt lµ gi¸o s­ phã tiÕn sÜ
TrÇn Ngäc Ph¸c ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc nµy.
B/ Néi dung
Ch­¬ng I: Vai trß cña thèng kª trong ph©n tÝch sù
biÕn ®éng cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ViÖt
Ph­¬ng.
Thèng kª häc chÝnh lµ khoa häc nghiªn cøu hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p
thu thËp vµ xö lÝ, ph©n tÝch ®­îc qui m«, kÕt cÊu, quan hÖ so s¸nh, tr×nh ®é
phæ biÕn, tèc ®é vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi. Hay
thèng kª th«ng qua mÆt “l­îng” ®Ó nãi lªn b¶n chÊt vµ tÝnh qui luËt ph¸t
triÓn cña hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi. Ta nhËn thÊy khi c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh
tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× thèng kª cµng ®ãng vai trß quan
träng. Do ®ã, chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ngµy cµng ph¶i hoµn thiÖn nã
b»ng lÝ luËn vµ thùc tiÔn. Thùc tiÔn lµ ngµy nay bÊt cø mét nÒn kinh tÕ nµo
hay c¸c h·ng kinh doanh nãi chung vµ ®Æc biÖt “ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u
h¹n ViÖt Ph­¬ng” nãi riªng cÇn ph¶i sö dông thèng kª mét c¸ch réng r·ivµ
Hiện nay khoa học thống kê đang có những bước phát triển mạnh do đã vận dụng tốt các thành quả của môn khoa học tính toán, các phương tiện công cụ tính toán mới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement