Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenhanam_blog
#734341 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sử dụng phương pháp thống kê trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty kinh doanh vận tải lương thực
2
-HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra
tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã : hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®­îc sau
qu¸ tr×nh kinh doanh.
Quan ®iÓm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, gi÷a
hiÖu qu¶ víi môc tiªu kinh doanh.
-HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®­îc ph¶n ¸nh qua
nhÞp ®é t¨ng vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ.
Quan ®iÓm nµy lµ phiÕn diÖn trªn gi¸c ®é biÕn ®éng theo thêi gian.
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ quan träng biÓu hiÖn quan
hÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t ®­îc víi chi phÝ
nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh ®ã.
Tõ nhËn xÐt vÒ c¸c kh¸i niÖm cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë trªn, ta cã
mét kh¸i niÖm tæng hîp vµ bao qu¸t h¬n :
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung cña
sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc vµ
tr×nh ®é chi phÝ c¸c nguån lùc ®ã trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc
tiªu kinh doanh.
* C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh :
+ ThÞ tr­êng ®Çu vµo vµ thÞ tr­êng ®Çu ra cña doanh nghiÖp :
ThÞ tr­êng lµ n¬i diÔn ra mäi ho¹t ®éng giao dÞch bu«n b¸n, lµ n¬i xuÊt hiÖn
c¸c cuéc c¹nh tranh g¨y g¾t c¶ vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng mÉu m·, quy c¸ch, chñng
lo¹i... s¶n phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cÇn chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng. §ã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh còng lµ yÕu tè ph¶n
¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
ThÞ tr­êng ®Çu vµo ¶nh h­ëng tíi tÝnh liªn tôc vµ tÝnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Nã
¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng cung øng cho thÞ tr­êng ®Çu ra cña doanh nghiÖp.
ThÞ tr­êng ®Çu ra cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng
vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Muèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t
hiÖu qu¶ cao ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, thÞ hiÕu
kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n doanh nghiÖp ®èi víi c¸c yÕu tè ®Çu vµo c¶u
s¶n xuÊt.
+ Nh©n tè con ng­êi :
Nh©n tè con ng­êi trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ãng vai trß
cùc kú quan träng v× con ng­êi lµ chñ thÓ qu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, trùc
Để đảm bảo cạnh tranh thắng lợi, giúp cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự đổi mới phù hợp với sự phát triển chung của xã h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement