Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuonghan123
#734104 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến Việt Nam
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Kim
YÕn
Thèng kª 4oA
2
§¹i häc KTQD
hiÖn t­îng sè lín trong ®iÒu kiÖn thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ. TÝnh chÊt cña c¸c hiÖn t­îng c¸ biÖt ®­îc kh¸i qu¸t ho¸ trong chØ tiªu thèng kª. Nh­ Lªnin nãi, c¸c chØ tiªu thèng kª cã thÓ gi¶i thÝch b¶n chÊt vµ ph¶n ¸nh c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi, cã ý nghÜa chøng minh sù ph¸t triÓn cña c¸c hiÖn t­îng ®ã”.
§Ó thèng kª ®­îc ®óng c¸c chØ tiªu kinh tÕ, phôc vô ®¾c lùc cho qu¶n
lý kinh tÕ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng s«i ®éng, ngµnh Thèng kª ®· c¨n cø vµo c¬ së lý luËn cña kinh tÕ häc. Kinh tÕ häc gi¶i thÝch râ ph¹m trï s¶n xuÊt, c¸c h×nh th¸i s¶n phÈm, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh vËn ®éng cña s¶n phÈm tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng... nh÷ng kh¸i niÖm vÒ thu nhËp, ph©n phèi, tÝch luü, tiªu dïng, nh÷ng ph¹m trï ®Çu t­, hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ ®Çu t­... ®· ®­îc kinh tÕ häc lµm s¸ng tá. Trªn c¬ së ®ã, thèng kª míi tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu, ph©n tÝch c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c phôc vô kÞp thêi cho viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý ®ång thêi ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong t­¬ng lai phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ®Êt n­íc, tho¶ m·n nhu cÇu trong quan hÖ ngo¹i giao víi bªn ngoµi.
Nh×n chung, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt s¶n phÈm vËt chÊt vµ s¶n phÈm dÞch vô ®Òu rÊt phøc t¹p bao gåm nhiÒu qu¸ tr×nh, nhiÒu giai ®o¹n míi cã ®­îc s¶n phÈm hoµn chØnh ®em trao ®æi trªn thÞ tr­êng. V× vËy, ®Ó tæng hîp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, cÇn x©y dùng mét hÖ thèng chØ tiªu thèng kª gióp cho viÖc thu thËp th«ng tin dÔ dµng cã tÝnh chÝnh x¸c cao, phôc vô tèt c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, cña c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ cña Nhµ n­íc.
HÖ thèng chØ tiªu thèng kª lµ tËp hîp nh÷ng chØ tiªu thèng kª, cã thÓ
ph¶n ¸nh c¸c mÆt, c¸c tÝnh chÊt quan träng c¸c mèi liªn hÖ c¬ b¶n gi÷a c¸c mÆt tæng thÓ vµ mèi liªn hÖ cña tæng thÓ víi c¸c hiÖn t­îng liªn quan.
HÖ thèng chØ tiªu thèng kª kinh tÕ mçi n­íc ®­îc x©y dùng phï hîp
víi yªu cÇu cña lý thuyÕt hÖ thèng, yªu cÇu cña so s¸nh quèc tÕ, tÝnh hiÖn ®¹i vµ tÝnh kh¶ thi. HÖ thèng chØ tiªu thèng kª cã thÓ thay ®æi bæ sung vÒ mÆt sè l­îng vµ c¬ cÊu cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é h¹ch to¸n ë mçi thêi kú.
Trong xu thế phát triển toàn cầu hoá hiện nay, chỉ có phát triển công nghiệp là con đường duy nhất giúp nước ta tiến kịp xu thế của thời đại, hội nhập với thế g
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement