Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gonnabcold
#734102 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty Nam Vang
Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn V¨n ¢n
Líp thèng kª - 40a
2
§èi t­îng nghiªn cøu lµ : doanh thu b¸n hµng vµ l­îng hµng b¸n cña
trung t©m Nam H¶i trong thêi kú 1995 – 2001
KÕt cÊu chuyªn ®Ò cã 3 ch­¬ng :
Ch­¬ng I :Lý luËn chung vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp
th­¬ng m¹i.
Ch­¬ng II: Lý lu©n chung vÒ mét sè ph­¬ng ph¸p thèng kª .
Ch­¬ng III: Ph©n tÝch thèng kª kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty
Nam Vang.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o khoa
Thèng Kª vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn c«ng t¸c t¹i c«ng ty Nam Vang, ®Æc biÖt
lµ sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Ph¹m §¹i §ång ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi
nµy.Do tr×nh ®é vµ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh
khái thiÕu sãt em mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi
viÕt cña em ®­îc tèt h¬n.


Hµ néi 3/2002
Ch­¬ng I
Lý luËn chung vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i
i. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n.
Tr­íc khi nghiªn cøu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh vµ ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ cña nã ta cÇn nghiªn cøu thÕ nµo lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh .
1. S¶n xuÊt lµ g× ?
S¶n xuÊt theo ®Þnh nghÜa míi nhÊt cña liªn hîp quèc trong hÖ thèng
tµi kho¶n quèc gia SNA lµ ho¹t ®éng cña con ng­êi (cã thÓ lµm thay ®­îc )
®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm h÷u Ých , s¶n phÈm vËt chÊt vµ dÞch vô nh»m tho¶
Trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động và khó khăn như vậy Đảng và nhà nước ta luôn tìm cách đổi mới, nâng cao công tác quản lý tạo môi trường
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement