Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gambatte43
#733536 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án: phương pháp bình phương tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm
§å ¸n tèt nghiÖp
--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2 -
Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Bằng
Lớp: Toán Tin_2 – K48
Ch­¬ng I
PH¦¥NG PH¸P B×NH PH¦¥NG TèI THIÓU
LËP C¤NG THøC Tõ THùC NGHIÖM
1.1 Giíi thiÖu chung
1.1.1 §Æt vÊn ®Ò
Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó lËp nh÷ng ®a thøc tõ thùc
nghiÖm mµ ta ®· biÕt ®Õn nh­ phÐp néi suy ®Ó lËp ®a thøc cÊp n: ()
x

(®¹i
sè hoÆc l­îng gi¸c) xÊp xØ hµm sè
()
yfx

mµ ta ®· biÕt c¸c gi¸ trÞ cña hµm
nµy lµ
i
yy
 t¹i c¸c ®iÓm
i
xx

. Ph­¬ng ph¸p néi suy nãi trªn khi sö dông
trong thùc tiÔn th× cã nh÷ng ®iÒu cÇn c©n nh¾c lµ:
1. Trong c¸c ®a thøc néi suy ()
x

ta ®ßi hái
i
x
(

) =
i
y
. Tuy nhiªn sù ®ßi
hái nµy kh«ng cã ý nghÜa nhiÒu trong thùc tÕ. Bëi v× c¸c sè
i
y
lµ gi¸ trÞ
cña hµm
()
yfx

t¹i c¸c ®iÓm
i
xx

, trong thùc tÕ chóng ta cho d­íi
d¹ng b¶ng vµ th­êng thu ®­îc tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®o ®¹c hoÆc tÝnh to¸n
trong thùc hµnh. Nh÷ng sè y
i
nµy nãi chung chØ xÊp xØ víi c¸c gi¸ trÞ
®óng ()
i
fx
cña hµm
()
yfx

t¹i
i
xx

. Sai sè m¾c ph¶i
()
iii
yfx



nãi chung kh¸c kh«ng. NÕu buéc ()
ii
xy

 th× thùc chÊt ®· ®em vµo
bµi to¸n c¸c sai sè
i

cña c¸c sè liÖu ban ®Çu nãi trªn (chø kh«ng ph¶i
lµ lµm cho gi¸ trÞ cña hµm néi suy
)
(x

vµ hµm ()
fx
trïng nhau t¹i c¸c
®iÓm
i
xx

).
2. §Ó cho ®a thøc néi suy
)
(x

biÓu diÔn xÊp xØ hµm ()
fx
mét c¸ch s¸t
thùc ®­¬ng nhiªn cÇn t¨ng sè mèc néi suy
i
x
(nghÜa lµ lµm gi¶m sai sè
cña c«ng thøc néi suy). Nh­ng ®iÒu nµy l¹i kÐo theo cÊp cña ®a thøc
néi suy t¨ng lªn do ®ã nh÷ng ®a thøc néi suy thu ®­îc kh¸ cång kÒnh
g©y khã kh¨n cho viÖc thiÕt lËp còng nh­ dùa vµo ®ã ®Ó tÝnh gi¸ trÞ gÇn
®óng hoÆc kh¶o s¸t hµm ()
fx
.
1.1.2 Bµi to¸n ®Æt ra
Giải tích số hay còn gọi là phương pháp số là môn khoa học thuộc lĩnh vực toán ứng dụng nghiên cứu cách giải gần đúng các phương trình, các bài toán xấp xỉ hàm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement