Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#733304 Tải luận văn miễn phí

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1.Giới thiệu chung 1
2.Lý do lựa chọn 2
2.1.Lý do khách quan 2
2.1.1.Vai trò của xuất khẩu gạo đối với Việt Nam 2
2.1.2.Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2004-2009. 2
2.2.Lý do chủ quan. 3
CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
1.Lý thuyết về kinh tế 4
1.1.Khái niệm về xuất khẩu 4
1.2.Vai trò của hoạt động xuất khẩu 4
1.3.Các hình thức của xuất khẩu 4
1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu 4
2.Lý thuyết thống kê mô tả 5
3.Lý thuyết kinh tế lượng 6
3.1.Mô hình hồi quy 6
3.1.1.Dạng mô hình. 6
3.1.2.Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) 6
3.1.2.1.Phương pháp OLS 6
3.1.2.2.Các giả thiết của OLS 6
3.1.2.3. Kiểm định các khuyết tật của mô hình 7
3.2.Chuỗi thời gian 10
3.2.1.Các phương pháp san chuỗi 10
3.2.2.Phân tích các yếu tố của chỗi thời gian 10
3.3.Chuỗi dừng 10
3.3.1.Chuỗi Yt được gọi là dừng nếu kỳ vọng, phương sai và hiệp phương sai không đổi theo thời gian. 10
3.3.2.Tính chất chuỗi không dừng 11
3.3.3.Cách kiểm định 11
3.4.Mô hình AR,MA và ARIMA mô hình hóa chuỗi thời gian 11
3.4.1.Quá trình tự hồi quy AR 11
3.4.3.Quá trình trung bình trượt và tự hồi quy ARMA 12
4.Phần mềm sử dụng 12
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 13
XUẤT KHẨU GẠO 13
1.Sản lượng gạo xuất khẩu 13
1.1.Biểu đồ 13
1.2.Các chỉ số thống kê mô tả 14
1.3.Kiểm định tính dừng của chuỗi sản lượng gạo xuất khẩu 15
1.3.1.Kết quả kiểm định tính dừng 15
1.3.2.Lược đồ tương quan 16
2.Giá gạo xuất khẩu 17
2.1.Biểu đồ 17
2.2.Các chỉ số thống kê mô tả 18
3.Tỷ giá VND/ USD 19
3.1.Biểu đồ 19
3.2.Các chỉ số thống kê mô tả 20
4.Hệ số tương quan giữa các biến 21
5.Phương sai – Hiệp phương sai giữa các biến 22
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ HÌNH 23
1.Hồi quy sản lượng theo tỷ giá 23
2.Hồi quy sản lượng theo giá gạo 24
3 Hồi quy sản lương theo giá gạo và tỷ giá 25
4.Kết quả quá trình AR cho biến sản lượng gạo 26
4.1.Kết quả mô hình 26
4.2.Lược đồ kiểm định tính dừng của phần dư 27
5.Lựa chọn mô hình và dự báo 28
KẾT LUẬN 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement