Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043221 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ............................................... 8
1.1. Tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan................................ 8
1.1.1. Những công trình ở ngoài nƣớc........................................................ 8
1.1.2. Những công trình trong nƣớc ......................................................... 11
1.1.3. Một số lƣu ý.................................................................................... 14
1.2. Những thuật ngữ then chốt trong luận án ............................................. 16
1.3. Vì sao dạy học Hình học cần gắn với thực tiễn? .................................. 20
1.3.1. Dạy học Hình học cần gắn với lịch sử hình thành và phát triển của
Hình học.................................................................................................... 20
1.3.2. “Học tập gắn với thực tiễn” thuộc nguyên lí “Thống nhất giữa lí thuyết
và thực hành” – một trong những nguyên lí nền tảng của giáo dục............. 27
1.3.3. Vận dụng Toán học vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn là một
năng lực cốt lõi của ngƣời học.................................................................. 28
1.4. Điều tra thực tiễn................................................................................... 32
1.4.1. Về các bài toán có liên quan tới thực tiễn trong sách giáo khoa và
sách bài tập Hình học THPT..................................................................... 32
1.4.2. Điều tra thực tiễn về mối quan tâm của GV và HS đến mối liên hệ
giữa Hình học THPT và thực tiễn trong quá trình dạy học Hình học ...... 36
1.5. Tiểu kết chƣơng 1 ................................................................................. 40
Chƣơng 2. BIỆN PHÁP THIẾT KẾ BÀI TOÁN HÌNH HỌC GẮN VỚI
THỰC TIỄN VÀ SỬ DỤNG CHÚNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở
TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG........................................................ 43
2.1. Biện pháp 1. Thiết kế những bài toán khám phá tri thức Hình học dựa
trên phƣơng tiện dạy học làm từ những vật liệu đơn giản trong thực tế. .... 45
2.1.1. Mục đích của biện pháp.................................................................. 45
2.1.2. Căn cứ của biện pháp...................................................................... 45
2.1.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết kế
đƣợc. ......................................................................................................... 49
2.2. Biện pháp 2. Liên tƣởng bài toán Hình học thuần túy với một tình
huống thực tiễn để thiết kế bài toán gắn với thực tiễn................................. 59
2.2.1. Mục đích của biện pháp.................................................................. 59
2.2.2. Căn cứ của biện pháp...................................................................... 59
2.2.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết kế
đƣợc........................................................................................................... 62
2.3. Biện pháp 3. Lựa chọn những vấn đề của thực tiễn có thể giải thích
đƣợc bằng những tri thức Hình học phổ thông hay giải quyết đƣợc nhờ mô
hình toán học hóa để thiết kế thành hệ thống bài toán................................. 71
2.3.1. Mục đích của biện pháp.................................................................. 71
2.3.2. Căn cứ của biện pháp..................................................................... 71
2.3.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết kế
đƣợc .......................................................................................................... 75
2.4. Biện pháp 4. Khai thác những tri thức Hình học tiềm ẩn trong những
hình, khối thực tế và những công trình kiến trúc hiện đại để thiết kế những
bài toán hay hệ thống bài toán về đọc hiểu và hiểu biết Hình học. ........... 83
2.4.1. Mục đích của biện pháp.................................................................. 83
2.4.2. Căn cứ của biện pháp...................................................................... 84
2.4.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết kế
đƣợc .......................................................................................................... 86
2.5. Biện pháp 5. Dựa trên các hình, khối hay tình huống trong thực tiễn,
đƣa vào các yếu tố phù hợp để thiết kế những bài toán tính toán các đại
lƣợng về độ dài, diện tích, góc, thể tích của những hình, khối trong chƣơng
trình Hình học THPT. .................................................................................. 94 2.5.1. Mục đích của biện pháp.................................................................. 94
2.5.2. Căn cứ của biện pháp...................................................................... 94
2.5.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán đã thiết kế
trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT................................................... 96
2.6. Tiểu kết chƣơng 2 ............................................................................... 102
Chƣơng 3 THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM...................................................... 103
3.1. Mục đích và tổ chức thực nghiệm sƣ phạm........................................ 103
3.1.1. Mục đích và giả thuyết thực nghiệm sƣ phạm.............................. 103
3.1.2. Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm...................................................... 103
3.2. Giáo án thực nghiệm sƣ phạm ............................................................ 106
3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm.............................................. 116
3.3.1. Đánh giá kết quả hoạt động 1 ....................................................... 116
3.3.2. Đánh giá kết quả hoạt động 2 ....................................................... 119
3.4. Kết luận chƣơng 3............................................................................... 123
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................... 125
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ.......................... 128
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 129

Chƣơng 3
THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM
3.1. Mục đích và tổ chức thực nghiệm sƣ phạm
3.1.1. Mục đích và giả thuyết thực nghiệm sư phạm
+ Mục đích: Thực nghiệm sƣ phạm (TNSP) nhằm đánh giá tính khả thi,
hiệu quả của những biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với thực tiễn và
kết quả sử dụng những bài toán đã thiết kế đƣợc trong dạy học Hình học ở
trƣờng THPT.
+ Giả thuyết TNSP :
Giả thuyết 1: Những biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với thực
tiễn nhƣ đã đề xuất trong chƣơng 2 luận án sẽ đƣợc giáo viên Toán THPT ủng
hộ và theo đó họ có thể thiết kế đƣợc một số bài toán Hình học gắn với thực
tiễn để sử dụng chúng trong dạy học hình học ở trƣờng THPT.
Giả thuyết 2: Nếu sử dụng những bài toán Hình học gắn với thực tiễn
đã thiết kế đƣợc trong dạy học Hình học ở lớp TNSP thì HS lớp TNSP sẽ
hứng thú hơn trong học tập, kết quả vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ cao
hơn lớp đối chứng tƣơng ứng.
3.1.2. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
+ Các hoạt động TNSP:
Hoạt động 1: Gặp gỡ, trao đổi về các biện pháp ở chƣơng 2 luận án với
50 giáo viên Toán của sáu tổ Toán thuộc sáu trƣờng THPT (nhƣ đã trình bày
trong mục 1.4.2) để xin ý kiến góp ý, đánh giá cho các biện pháp đã đề xuất
và nhờ họ vận dụng các biện pháp để thiết kế một số bài toán Hình học gắn
với thực tiễn. (Xem phụ lục 3)
Hoạt động 2: Tiến hành dạy bốn tiết thực nghiệm sƣ phạm về mặt trụ
(gồm hai tiết lí thuyết và hai tiết bài tập) có đối chứng để đánh giá tính khả thi
và hiệu quả của việc sử dụng những bài toán Hình học gắn với thực tiễn đã
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement