Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bluewater200vn
#1018063

Download miễn phí Sử dụng các giá trị trung bình

02. Có 3 ancol bền không phải là đồng phân của nhau. Đốt cháy mỗi chất đều có số mol CO2 bằng 0,75 lần số mol H2O. 3 ancol là

 A. C2H6O; C3H8O; C4H10O. B. C3H8O; C3H6O2; C4H10O.

 C. C3H8O; C3H8O2; C3H8O3. D. C3H8O; C3H6O; C3H8O2.

03. Cho axit oxalic HOOCCOOH tác dụng với hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp thu được 5,28 gam hỗn hợp 3 este trung tính. Thủy phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH thu được 5,36 gam muối. Hai rượu có công thức

 A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

 C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.

04. Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Hai chất nitro đó là

 A. C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2.

 B. C6 H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3.

 C. C6 H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4.

 D. C6 H2(NO2)4 và C6H(NO2)5.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
Đây là một trong một số phương pháp hiện đại nhất cho phép giải nhanh chóng và đơn giản nhiều bài toán hóa học và hỗn hợp các chất rắn, lỏng cũng như khí.
Nguyên tắc của phương pháp như sau: Khối lượng phân tử trung bình (KLPTTB) (kí hiệu ) cũng như khối lượng nguyên tử trung bình (KLNTTB) chính là khối lượng của một mol hỗn hợp, nên nó được tính theo công thức:
.
(1)
trong đó M1, M2,... là KLPT (hay KLNT) của các chất trong hỗn hợp; n1, n2,... là số mol tương ứng của các chất.
Công thức (1) có thể viết thành:
(2)
trong đó x1, x2,... là % số mol tương ứng (cũng chính là % khối lượng) của các chất. Đặc biệt đối với chất khí thì x1, x2, ... cũng chính là % thể tích nên công thức (2) có thể viết thành:
(3)
trong đó V1, V2,... là thể tích của các chất khí. Nếu hỗn hợp chỉ có 2 chất thì các công thức (1), (2), (3) tương ứng trở thành (1’), (2’), (3’) như sau:
(1’)
trong đó n là tổng số số mol của các chất trong hỗn hợp,
(2’)
trong đó con số 1 ứng với 100% và
(3’)
trong đó V1 là thể tích khí thứ nhất và V là tổng thể tích hỗn hợp.
Từ công thức tính KLPTTB ta suy ra các công thức tính KLNTTB.
Với các công thức:
ta có:
- Nguyên tử cacbon trung bình:
- Nguyên tử hiđro trung bình:
và đôi khi tính cả được số liên kết p, số nhóm chức trung bình theo công thức trên.
Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 2,84 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại phân nhóm IIA và thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch X và 672 ml CO2 (ở đktc).
1. Hãy xác định tên các kim loại.
A. Be, Mg. PB. Mg, Ca. C. Ca, Ba. D. Ca, Sr.
2. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 2 gam. B. 2,54 gam. PC. 3,17 gam. D. 2,95 gam.
Hướng dẫn giải
1. Gọi A, B là các kim loại cần tìm. Các phương trình phản ứng là
ACO3 + 2HCl ¾® ACl2 + H2O + CO2­ (1)
BCO3 + 2HCl ¾® BCl2 + H2O + CO2­ (2)
(Có thể gọi M là kim loại thay mặt cho 2 kim loại A, B lúc đó chỉ cần viết một phương trình phản ứng).
Theo các phản ứng (1), (2) tổng số mol các muối cacbonat bằng:
mol.
Vậy KLPTTB của các muối cacbonat là

Vì thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nên hai kim loại đó là Mg (M = 24) và Ca (M = 40). (Đáp án B)
2. KLPTTB của các muối clorua:
.
Khối lượng muối clorua khan là 105,67´0,03 = 3,17 gam. (Đáp án C)
Ví dụ 2: Trong tự nhiên, đồng (Cu) tồn tại dưới hai dạng đồng vị và . KLNT (xấp xỉ khối lượng trung bình) của Cu là 63,55. Tính % về khối lượng của mỗi loại đồng vị.
PA. 65Cu: 27,5% ; 63Cu: 72,5%.
B. 65Cu: 70% ; 63Cu: 30%.
C. 65Cu: 72,5% ; 63Cu: 27,5%.
D. 65Cu: 30% ; 63Cu: 70%.
Hướng dẫn giải
Gọi x là % của đồng vị ta có phương trình:
= 63,55 = 65.x + 63(1 - x)
Þ x = 0,275
Vậy: đồng vị 65Cu chiếm 27,5% và đồng vị 63Cu chiếm 72,5%. (Đáp án C)
Ví dụ 3: Hỗn hợp khí SO2 và O2 có tỉ khối so với CH4 bằng 3. Cần thêm bao nhiêu lít O2 vào 20 lít hỗn hợp khí đó để cho tỉ khối so với CH4 giảm đi 1/6, tức bằng 2,5. Các hỗn hợp khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
A. 10 lít. PB. 20 lít. C. 30 lít. D. 40 lít.
Hướng dẫn giải
Cách 1: Gọi x là % thể tích của SO2 trong hỗn hợp ban đầu, ta có:
= 16´3 = 48 = 64.x + 32(1 - x)
Þ x = 0,5
Vậy: mỗi khí chiếm 50%. Như vậy trong 20 lít, mỗi khí chiếm 10 lít.
Gọi V là số lít O2 cần thêm vào, ta có:
.
Giải ra có V = 20 lít. (Đáp án B)
Cách 2:
Ghi chú: Có thể coi hỗn hợp khí như một khí có KLPT chính bằng KLPT trung bình của hỗn hợp, ví dụ, có thể xem không khí như một khí với KLPT là 29.
Hỗn hợp khí ban đầu coi như khí thứ nhất (20 lít có M = 16´3 = 48), còn O2 thêm vào coi như khí thứ hai, ta có phương trình:
,
Rút ra V = 20 lít. (Đáp án B)
Ví dụ 4: Có 100 gam dung dịch 23% của một axit đơn chức (dung dịch A). Thêm 30 gam một axit đồng đẳng liên tiếp vào dung dịch ta được dung dịch B. Trung hòa 1/10 dung dịch B bằng 500 ml dung dịch NaOH 0,2M (vừa đủ) ta được dung dịch C.
1. Hãy xác định CTPT của các axit.
PA. HCOOH và CH3COOH.
B. CH3COOH và C2H5COOH.
C. C2H5COOH và C3H7COOH.
D. C3H7COOH và C4H9COOH.
2. Cô cạn dung dịch C thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 5,7 gam. PB. 7,5 gam. C. 5,75 gam. D. 7,55 gam.
Hướng dẫn giải
1. Theo phương pháp KLPTTB:
gam,
gam.
.
Axit duy nhất có KLPT < 53 là HCOOH (M = 46) và axit đồng đẳng liên tiếp phải là CH3COOH (M = 60). (Đáp án A)
2. Theo phương pháp KLPTTB:
Vì Maxit = 53 nên . Vì số mol muối bằng số mol axit bằng 0,1 nên tổng khối lượng muối bằng 75´0,1 = 7,5 gam. (Đáp án B)
Ví dụ 5: Có V lít khí A gồm H2 và hai olefin là đồng đẳng liên tiếp, trong đó H2 chiếm 60% về thể tích. Dẫn hỗn hợp A qua bột Ni nung nóng được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn khí B được 19,8 gam CO2 và 13,5 gam H2O. Công thức của hai olefin là
PA. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8.
C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.
Hướng dẫn giải
Đặt CTTB của hai olefin là .
Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì thể tích tỷ lệ với số mol khí.
Hỗn hợp khí A có:
.
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và định luật bảo toàn nguyên tử ® Đốt cháy hỗn hợp khí B cũng chính là đốt cháy hỗn hợp khí A. Ta có:
+ ¾® CO2 + H2O (1)
2H2 + O2 ¾® 2H2O (2)
Theo phương trình (1) ta có:
= 0,45 mol.
Þ mol.
Tổng: = 0,75 mol
Þ = 0,75 - 0,45 = 0,3 mol
Þ = 0,3 mol.
Ta có:
Þ = 2,25
Þ Hai olefin đồng đẳng liên tiếp là C2H4 và C3H6. (Đáp án B)
Ví dụ 6: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp hai rượu no, đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 3,584 lít CO2 ở đktc và 3,96 gam H2O. Tính a và xác định CTPT của các rượu.
A. 3,32 gam ; CH3OH và C2H5OH.
B. 4,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH.
C. 2,32 gam ; C3H7OH và C4H9OH.
PD. 3,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH.
Hướng dẫn giải
Gọi là số nguyên tử C trung bình và x là tổng số mol của hai rượu.
CnH2n+1OH + ¾® +
x mol ¾¾¾¾¾¾¾® x mol ® x mol
mol (1)
mol (2)
Từ (1) và (2) giải ra x = 0,06 và = 2,67.
Ta có: a = (14 + 18).x = (14´2,67) + 18´0,06 = 3,32 gam.
= 2,67 (Đáp án D)
Ví dụ 7: Hỗn hợp 3 rượu đơn chức A, B, C có tổng số mol là 0,08 và khối lượng là 3,38 gam. Xác định CTPT của rượu B, biết rằng B và C có cùng số nguyên tử cacbon và số mol rượu A bằng tổng số mol của rượu B và C, MB > MC.
A. CH3OH. B. C2H5OH. PC. C3H7OH. D. C4H9OH.
Hướng dẫn giải
Gọi là nguyên tử khối trung bình của ba rượu A, B, C. Ta có:
Như vậy phải có ít nhất một rượu có M < 42,25. Chỉ có CH3OH có (M = 32)
Ta có: ;
mA = 32´0,05 = 1,6 gam.
mB + C = 3,38 – 1,6 = 1,78 gam;
mol ;
.
Gọi là số nguyên tử H trung bình trong phân tử hai rượu B và C. Ta có:
hay 12x + + 17 = 59,33
Þ 12x + = 42,33
Biện luận:
x
1
2
3
4
30,33
18,33
6,33
< 0
Chỉ có nghiệm khi x = 3. B, C phải có một rượu có số nguyên tử H 6,33.
Vậy rượu B là C3H7OH.
Có 2 cặp nghiệm: C3H5OH (CH2=CH–CH2OH) và C3H7OH
C3H3OH (CHºC–CH2OH) và C3H7OH (Đáp án C)
Ví dụ 8: Cho 2,84 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ tạo ra 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 ở đktc. Tính V.
PA. 0,896 lít. B. 0,672 lít. C. 0,448 lít. D. 0,336 lít.
Hướng dẫn giải
Đặt là gốc hiđrocacbon trung bình và x là tổng số mol của 2 rượu.
+ Na ¾® +
x mol ¾¾¾¾¾® x ® .
Ta có: ® Giải ra được x = 0,08.
Vậy : lít. (Đáp án A)
Ví dụ 9: (Câu 1 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH năm 2007)
Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement