Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Wegland
#1018005

Download miễn phí Phương pháp giải toán hóa hữu cơ và vô cơ và một số lưu ý về hợp chất hữu cơ

VD1:Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M.

 Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:

Giải: nH2SO4 =0,05 = n SO42- --->nH += 0,1

2H+ + O2- = H2O

 0,1 0,05 mol

m muối = m oxit – m O(trong oxit) +m gốc axit =2,81 –0,05.16 +0,05.96 =6,81 gam

VD2:Cho 8 g hỗn hợp bột kim lọai Mg va Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 5,6 lit H2 ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

Giải: nH2 =0,25 ---> nHCl =nCl = 0,25.2 =0,5. m muối =8 + 0,5.35,5=25,75 gam

VD3:Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong HCl dư thấy có 8,96 lít khí thoát ra (đkc) v à dd X, cô cạn dd X thì khối lượng hỗn hợp muối khan thu được là (gam):

Giải: nH2 =0,4 ---> nHCl =nCl- = 0,4.2 =0,8. m muối =kl kim loại +kl ion Cl-=11+0,8.35,3=39,4 gam

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


®èt ch¸y hoµn toµn 1 hîp chÊt h÷u c¬ A cã 3 nguyªn tè C,H,O víi l­îng oxi võa ®ñ thu ®­îc mH2O = 9/15,4mA vµ VCO2 = 8/9VO2 dïng ®Ó ®èt ch¸y . T×m CTPT cña A biÕt r»ng CTPT còng chÝnh lµ CT§GN
11. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 0,88g A thu ®­îc VCO2 = VH2O. Khi cho sp tõ tõ qua CaO d­ th× thÊy b×nh ®ùng CaO t¨ng a(g) . X¸c ®Þnh CTPT cña A vµ gi¸ trÞ a. BiÕt tØ khèi cña A so víi CO2 b»ng 2
12. §èt ch¸y hoµn toµn 0,43g 1 chÊt h÷u c¬ A chøa C,H,O råi cho sp ch¸y vµo b×nh ®ùng 35 ml dd KOH 1M. Sau pø ng­êi ta thÊy khèi l­îng b×nh KOH t¨ng lªn 1,15g vµ khi c« c¹n dd th× thu ®­îc 2 muèi khan cã tæng khèi l­îng 2,57g. TØ khèi h¬i cña A ®èi víi hi®ro lµ 43. T×m CTPT cña A
13. §èt ch¸y hoµn toµn 1 l­îng chÊt A cÇn 6,72 lit oxi ®kc. Khi cho hoµn toµn sp t¹o thµnh (chi gåm CO2 vµ H2O0 vµo 1 l­îng n­íc v«i trong thu ®­îc 10g kÕt tña vµ 200 ml dd muèi cã nång ®é 0,5M dd nµy nÆng h¬n l­îngv«I trong ®· dïng lµ 8,6g. T×m CT§G cña A. T×m CTPT cña A. BiÕt r»ng A cã 2 nguyªn tö cacbon
14. Hçn hîp h¬i chÊt A (chøa C,H vµ 1 nguyªn tö oxi trong ph©n tö) víi oxi võa ®ñ ®Ó ®èt ch¸y hÕt hîp chÊt A ë nhiÖt ®é T cã ¸p suÊt 1at. Sau khi ®èt ch¸y c¸c sp trong b×nh ®Òu ë thÓ khÝ vµ nhiÖt ®é T ban ®Çu, ¸p suÊt 1,2at. MÆt kh¸c khi ®èt ch¸y 0,03 mol A l­îng CO2 sinh ra ®ùoc cho vµo 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M thÊy cã hiÖn t­îng hoµ tan kÕt tña, nh­ng nÕu cho vµo 800 ml dd Ba(OH)2 nãi trªn th× thÊy Ba(OH)2 d­ . T×m CTPT cña A
15. §èt ch¸y hoµn toµn 2,14g chÊt h÷u c¬ chØ chøa c¸c nguyªn tè C.H,N råi cho sp hÊp thô hoµn toµn vµo 1,8 lit dd Ca(OH)2 0,05M thu ®­îc kÕt tña vµ dd míi . Khèi l­îng dd míi nµy nÆng h¬n khèi l­îng dd Ca(OH)2 ban ®Çu lµ 3,78g . Cho dd Ba(OH)2 lÊy d­ vµo dd míi l¹i thu ®­îc kÕt tña . Tæng 2 lÇn kÕt tña cã khèi l­îng lµ 18,85g . T×m CT§G cña A
16. ®èt ch¸y hoµn toµn 0,75g chÊt h÷u c¬ A chØ cã C,H,O,N cho toµn bé sp ch¸y dÉn qua dd n­íc v«i trong cã d­ th× b×nh nÆng thªm 1,33g vµ t¸ch ra ®­îc 2g kÕt tña. MÆt kh¸c 0,15g chÊt nµy khi ph©n huû ra NH3 vµ dÉn toµn bé khÝ NH3 vµo 18ml dd H2SO4 0,1M axit d­ ®­îc trung hoµ bëi 4 ml dd NaOH 0,4M. T×m CTTN cña A
17. Cho 400 ml mét hh gåm N2 vµ 1 chÊt h÷u c¬ ë thÓ chøa C,H vµo 900ml O2 (d­ ) råi ®èt ch¸y thÓ tÝch thu ®­îc sau khi ®èt lµ 1,4 lit . Sau khi ng­ng tô H2O cßn l¹i 800 ml hh. Cho hh léi qua dd KOH thÊy cßn 400ml khÝ
a. X¸c ®Þnh CTPT trªn. BiÕt c¸c khÝ ®o ë cïng ®k, t0, p b. tÝnh % V c¸c khi trong hh ®Çu
18. §èt ch¸y hoµn toµn 0,01 mol chÊt X b»ng 1 l­îng oxi võa ®ñ lµ 0,616 lit thu ®­îc 1,344 lit hh CO2, N2 vµ h¬i H2O . Sau khi lµm ng­ng tô h¬i n­íc, hh khÝ cßn l¹i chiÕm thÓ tÝch 0,56 lit vµ tØ khèi ®èi víi hi®ro b»ng 20,4. X¸c ®Þnh CTPT cña X biÕt r»ng c¸c thÓ tÝch khÝ ®­îc quy vÒ ®kc
19. Cho 1,54g chÊt r¾n h÷u c¬ chøa c¸c nguyªn tè C,H,O,N t­¬ng øng víi 0,02 mol vµo b×nh kÝn dung tÝch 10 lit råi cho kh«ng khi chØ cã nit¬ vµ oxi tØ lÖ 4 : 1 vÒ thÓ tÝch vÒ b×nh cho tíi khi ®¹t ¸p suÊt p ë nhiÖt ®é 54,60C . N©ngtiÕp nhiÖt ®é lªn ®Ó ®èt ch¸y hÕt chÊt ®ã sau ®ã cho sp qua b×nh (1) ®ùng P2O5 , b×nh (2) ®ùng 400ml dd Ba(OH)2 0,075M vµ b×nh (3) ®ùng P ®un nãng . KhÝ cßn l¹i lµ nit¬ ®o ë ®kc cã V = 5,6 lit
a. X¸c ®Þnh ¸p suÊt P tr­íc khi ®èt ch¸y . BiÕt r»ng b×nh (1) t¨ng 1,26g. B×nh (2) t¹o ®­îc 3,94g kÕt tña vµ b×nh (3) t¨ng 0,16g (kh«ng kÓ sù ho¸ h¬i cña chÊt r¾n ban ®Çu ) thÓ tÝch chÊt r¾n kh«ng ®¸ng kÓ
b. X¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt
20. Trong mét b×nh kÝn dung tÝch 1dm3 cã hh ®ång thÓ tÝch gåm hi®rocacbon A vµ oxi ë 133,50C vµ 1at . Sau khi bËt tia löa ®iÖn vµ ®­a vÒ nhiÖt ®é ban ®Çu th× ¸p suÊt trong b×nh t¨ng lªn 10% so víi ban ®Çu vµ khèi l­îng n­íc t¹o ra lµ 0,216g
a. T×m CTPT cña A b. tÝnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong hh sau pø
21. §èt ch¸y hoµn toµn a (g) chÊt X chøa c¸c nguyªn tè C,H,O thu ®­îc c¸c khÝ CO2 vµ h¬i H2O theo tØ lÖ vÒ thÓ tÝch VCO2 : VH2O = 6: 5. TØ khèi h¬I cña X so víi CH4 b»ng 9,125
a. T×m CTPT cña X b. TÝnh gi¸ trÞ a biÕt r»ng ®Ó ®èt ch¸y hÕt a cÇn 14,56 lit O2 ë ®kc
22. ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol mét chÊt h÷u c¬ X (C,H,O) . Ph©n tö kh«ng chøa qu¸ 2 nguyªn tö oxi th× cÇn 3mol O2 . X¸c ®Þnh CTPT X
23. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 5,8g mét hîp chÊt h÷u c¬ B ph©n tö chØ chøa 1 nguyªn tö Na ng­êi ta thu ®­îc CO2 vµ H2O vµ 2,65g Na2CO3.ThÓ tÝch khÝ CO2 gÊp 2,2 lÇn thÓ tÝch h¬i n­íc ë cïng®k. X¸c ®Þnh CTPT cña B
24. Mét chÊt h÷u c¬ cã C,H,O ®­îc ®em ®èt ch¸y hoµn toµn lÊy sp gåm CO2, H2O cho vµo 600ml dd Ca(OH)2 1M thu ®­îc 40g kÕt tña, ®ång thêi khèi l­îng dd t¨ng lªn 7,8g . TØ lÖ khèi l­îng gi÷a cacbon vµ oxi trong ph©n tö lµ 1,2 : 1. T×m CTPT cña A cho biÕt CTPT còng lµ CT§GN
25. Ph©n tÝch 1,85g chÊt h÷u c¬ A CHØ T¹o ra CO2 , HCl vµ h¬I H2O . Toµn bé sp ph©n tÝch ®­îc dÉn vµo b×nh chøa l­îng d­ dd AgNO3 ë 00C th× khèi l­îng b×nh t¨ng lªn 2,17g xuÊt hiÖn 2,87g kÕt tña vµ tho¸t ra sau cïng lµ 1,792 lit 1 khÝ X duy nhÊt ®o ë ¸p suÊt th­êng a. H·y x¸c ®Þnh CTPT cña A
b. KhÝ X thu ®­îc cho vµo b×nh chøa 100 ml dd NaOH 1M. TÝnh l­îng muèi khan thu ®­îc nÕu c« c¹n dd sau pø d­íi ¸p suÊt thÊp thÊp hoÆc ®un c¹n dd sau pø
26. ®èt ch¸y hoµn toµn 3,61g chÊt h÷u c¬ X chØ thu ®­îc hh khÝ gåm CO2, H2O vµ HCl . DÉn hh nµy qua b×nh chøa dd AgNO3 d­ trong HNO3 ë nhiÖt ®é thÊp thÊy cã 2,87g. KÕt tña vµ b×nh chøa t¨ng thªm 2,17g . Cho biÕt chØ cã H2O vµ HCl bÞ hÊp thô . DÉn khÝ tho¸t ra vµo 100ml dd Ba(OH)2 1M thu ®­îc 15,76g kÕt tña Y , läc bá Y lÊy dd ®un s«I l¹i cã kÕt tña n÷a . T×m CTPT cña X (biÕt MX < 200)
27. Mét hîp chÊt B chøa C,H,O cã CTPT trïng víi CT§G. Khi ph©n tÝch a (g) chÊt B thÊy khèi l­îng cacbon vµ hi®ro trong ®ã lµ 0,46g. §Ó ®èt ch¸y hoµn toµn a(g) nµy cÇn 0,896 lit O2 ë ®kc. C¸c sp cña pø ch¸y ®­îc hÊp thô hoµn toµn khi cho chóng ®I qua b×nh ®ùng dd NaOH d­, thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 1,9g. H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ a vµ CTPT B
28. A lµ mét lo¹i ph©n ®o¹n chøa 46,7% nit¬. §èt ch¸y hoµn toµn 1,8g A cÇn 1,008 lit O2 ®kc. SP ch¸y gåm N2, CO2 vµ h¬i H2O . Trong ®ã tØ lÖ thÓ tÝch VCO2 : VH2O = 1:2
1. x¸c ®Þnh CTPT, CTCT cña A
2. trong 1 b×nh kÝn dung tÝch kh«ng ®æi 11,2 lit chøa O2 ®kc vµ 0,9g A. Sau khi ®èt ch¸y hÕt A (SP ch¸y gåm N2, CO2, H2O) ®­a vÒ nhiÖt ®é 136,50C ¸p suÊt trong b×nh lóc ®ã lµ P
a. tÝnh P b. cho tÊt c¶ khÝ trong b×nh ®i tõ tõ qua 500ml dd NaOH 20% (d = 1,2g/ml). TÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt trong dd thu ®­îc
29. A lµ mét hîp chÊt h÷u c¬ chøa c¸c nguyªn tè C,H,O,N. Khi ®èt ch¸y A th× thu ®­îc hh khÝ CO2, h¬i H2O vµ N2 cã tØ khèi h¬i so víi H2 b»ng 13,75 l¹i cã VCO2 = 4/7VH2O vµ sè mol oxi pø b»ng 1/2 tæng sè mol cña CO2 vµ H2O t¹o ra . LËp CTPT cña A. BiÕt r»ng MA < 100
AN KAN
1. X¸c ®Þnh ctptö vµ ctct cña ankan cã ctptö ®¬n gi¶n lµ C3H7
2. CM r»ng sè ngtö hi®ro trong ptö ankan lu«n lu«n lµ sè ch½n.
3. Khi cho mét hi®rocacbon no t/d víi Br«m th× thu ®­îc mét dÉn xuÊt chøa Br«m cã tØ khèi h¬I ®èi víi kk b»ng 5,207. X® ctpö, ctct cña hi®ro
4. Khi ®èt ch¸y ht 0,72 g mét chÊt h÷u c¬ ng­êi ta ®­îc 1,12 lit CO2 (®kc) vµ 1,08 g H2O. MÆt kh¸c cho chÊt h÷u c¬ ®ã t/d víi Clo (askt) sinh ra 4 s¶n phÈm thÕ chØ chøa mét nguyªn tö Clo trong ptö. X® ctptö vµ viÕt ctct, gäi tªn cña chÊt h÷uc¬ trªn.
5. Trén hh O2 vµ ankan A cã thÓ tÝch b»ng nhau ë t0 th­êng. BËt tia löa ®iÖn ®Ó pø ch¸y htoµn sau ®ã hh ®­îc vÒ ®k to ban ®Çu thÊy ¸p suÊt gi¶m 30%. X® tªn A.
6. Khi ®èt ch¸y htoµn 2 lit hh 2 ankan ®ång ®¼ng kÕ tiÕp th× thu ®­îc 5 lit CO2. BiÕt c¸c khÝ ®o ë cïng ®k.
a. X® ctptö, viÕt ctct vµ gäi tªn cña 2 ankan.
b. tÝnh % thÓ tÝch vµ % klg cña tõng ankan trong hh®Çu.
7. §èt ch¸y htoµn 3 lit hh 2 hi®rocacbob no kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. DÉn toµn bé sp lÇn l­ît qua b×nh 1 ®ùng CaCl2 khan , råi b×nh 2 ®ùng dd KOH sau thÝ nghiÖm klg b×nh 1 t¨ng 6,43 g, b×nh 2 t¨ng 9,82 g. X® ct cña 2 ankan vµ tÝnh thÓ tÝch c¸c khÝ vµ % klg cña ankan.
8. §èt ch¸y htoµn 33,6 lit hh (...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement