Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By caoboi_mientay_11
#1018003

Download miễn phí Giáo án Hóa học 12 - Bài 13: Đại cương về Polime

I- MỤC TIÊU

 1. Kiến Thức

 Học sinh biết:

 -Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo của polime

 - Thành phần tính chất và ứng dụng của chúng

 - Học sinh hiểu: phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng

2. Kỹ năng:

 - Phân loại, gọi tên polime

 - So sánh phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng

 - Viết các pt phản ứng tổng hợp ra các polime - Giải bài tập

II- PHƯƠNG PHÁP: Bài phân 2 tiết

 TiÕt 1:

- §Þnh nghÜa, ph©n lo¹i vµ danh ph¸p.

- CÊu tróc ph©n tö cña polime.

 TiÕt 2:

- TÝnh chÊt cña polime.

- §iÒu chÕ polime.

 - Diễn giảng, nêu vấn đề - phát vấn -đàm thoại

III. CHUẨN BỊ:

- Các bảng tổng kết , sơ đồ, hình ảnh liên quan đến bài học

IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG :

 TiÕt I:

1. Ổn định lớp: nắm sĩ số

2. Kiểm tra: Phân lớp thành 2 nhóm A; B

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong :

 a. Metylamin, glixin, natri axetat (A)

 b. alanin, anilin, glixin, anđehit axetic (B)

 3. Nội dung

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


CHƯƠNG 4 POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
BÀI 13
I- MỤC TIÊU
1. Kiến Thức
Học sinh biết:
-Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo của polime
- Thành phần tính chất và ứng dụng của chúng
- Học sinh hiểu: phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng
2. Kỹ năng:
- Phân loại, gọi tên polime
- So sánh phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng
- Viết các pt phản ứng tổng hợp ra các polime - Giải bài tập
II- PHƯƠNG PHÁP: Bài phân 2 tiết
TiÕt 1:
- §Þnh nghÜa, ph©n lo¹i vµ danh ph¸p.
- CÊu tróc ph©n tö cña polime.
TiÕt 2:
- TÝnh chÊt cña polime.
- §iÒu chÕ polime.
- Diễn giảng, nêu vấn đề - phát vấn -đàm thoại
III. CHUẨN BỊ:
Các bảng tổng kết , sơ đồ, hình ảnh liên quan đến bài học
IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG :
TiÕt I:
1. Ổn định lớp: nắm sĩ số
2. Kiểm tra: Phân lớp thành 2 nhóm A; B
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong :
a. Metylamin, glixin, natri axetat (A)
b. alanin, anilin, glixin, anđehit axetic (B)
3. Nội dung
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY
HOẠT ĐÔNG CỦATRÒ
NỘI DUNG
Ho¹t ®éng 1
* Yªu cÇu HS:
- Nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Þnh nghÜa polime, t×m hiÓu mét sè thuËt ng÷ ho¸ häc trong ph¶n øng tæng hîp polime (monome, hÖ sè polime ho¸...)
Ho¹t ®éng 2
* GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK vµ cho biÕt
- §Æc ®iÓm cÊu t¹o ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime.
- §Æc ®iÓm cÊu t¹o
kh«ng ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime.
* Cho mét sè thÝ dô ®Ó HS ph©n biÖt vÒ cÊu tróc.
Ho¹t ®éng 3
Cñng cè tiÕt 1
PhiÕu Häc tËp sè 1
* Nªu ®Þnh nghÜa
* Cho thÝ dô.
* Nªu mét sè thuËt ng÷ ho¸ häc trong ph¶n øng tæng hîp polime.
* HS nghiªn cøu SGK cho biÕt c¸ch ph©n lo¹i polime. B¶n chÊt cña ph©n lo¹i ®ã. Cho thÝ dô.
* HS nghiªn cøu SGK cho biÕt danh ph¸p cña polime.
phiÕu häc tËp sè 2
* Nghiªn cøu cÊu tróc cña mét sè polime.
phiÕu häc tËp sè 3
* HS lµm c¸c bµi tËp 1, 2 SGK
I. Định nghĩa- phân loại –danh pháp :
1. Định nghĩa:
Polime là những hợp chất có phân tử khối rất l ớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắc xích (monome) liên kết với nhau tạo nên.
Vd: Polietilen
Nilon- 6
- Hệ số n : hệ số polime hóa hay độ polime hóa
2. Phân Lọai: 3 c ách
* Theo nguồn gốc
a. Polime thiên nhiên ( cao su, xenlulozơ)
b. Polime tổng hợp PE, PVC, nh ựa phenolfomanđehit)
c. Polime nhân tạo hay bán tổng hợp (xenluloz ơ nitrat)
* Theo cách tổng hợp
-Polime trùng hợp:Tông hợpbằng p.ứng trg hợp
VD: Polietilen, P.P.
- Polime trùng ngưng: tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng
VD: Nilon-6,6
- Theo cấu trúc: dạng mạch nhánh và mạch lưới
3. Danh pháp:
T ên= ghép từ Poli + tên monome hay tên
hợp chất.
VD: poli (vinyl clorua)
Tên thông thường:
Vd: Teflon
- Xenlulozơ ( C6H10O5)n
- Nilon-6 (policaproamit )
II. CÊu tróc
1. C¸c d¹ng cÊu tróc m¹ch polime
C¸c m¾t xÝch cña Po cã thÓ nèi víi nhau thµnh:
- M¹ch kh«ng nh¸nh.
- M¹ch ph©n nh¸nh.
- Mach m¹ng l­íi.
2.CÊu t¹o ®iÒu hoµ vµ kh«ng ®iÒu hoµ
* CÊu t¹o kiÓu ®iÒu hoµ
* CÊu t¹o kiÓu kh«ng ®iÒu hoµ
Bài Tập Về Nhà:
* Nghiªn cøu tr­íc phÇn tÝnh chÊt vµ ®iÒu chÕ c¸c polime.
* So s¸nh ph¶n øng trïng hîp vµ ph¶n øng trïng ng­ng theo mÉu:
Ph¶n øng trïng hîp
Ph¶n øng trïng ng­ng
ThÝ dô
§Þnh nghÜa
§iÒu kiÖn monome
Ph©n lo¹i
phiÕu häc tËp sè 4
Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình (1) đựng đặc và bình (2) đựng dung dịch dư thấy khối lượng bình (1) tăng m gam bình (2) thu được 100 gam kết tủa. Vậy m có giá trị là:
A. 9 gam B. 18 gam C. 36 gam D. 54 gam
TiÕt thø 2
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 4
* Yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK cho biÕt nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ cña polime
* GV nªu mét sè thÝ dô vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña polime
* GV nªu thÝ dô ®Ó HS nhËn xÐt.
* GV l­u ý: Polime trïng hîp bÞ nhiÖt ph©n ë nhiÖt ®é thÝch hîp, gäi lµ ph¶n øng gi¶i trïng hîp hay ®epolime ho¸.
* GV yªu cÇu HS nghiªn cøu thÝ dô trong SGK.
Ho¹t ®éng 5
* GV cho biÕt:
- Mét sè thÝ dô vÒ ph¶n øng trïng hîp.
- Ph©n lo¹i ph¶n øng trïng hîp. Cho thÝ dô.
* GV cho mét sè thÝ dô vÒ ph¶n øng trïng ng­ng ®Ó t¹o ra c¸c polime.
* HS ®äc SGK vµ nªu tÝnh chÊt vËt lÝ.- tr 86
* Dùa vµo thÝ dô HS cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng gi÷ nguyªn m¹ch C.
* HS nªu®Æc ®iÓm cña ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch polime.
* ViÕt PTHH c¸c ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch t¬ nilon-6, polistiren, cho biÕt ®iÒu kiÖn cña ph¶n øng cô thÓ.
HS cho biÕt ®Æc ®iÓm cña lo¹i ph¶n øng t¨ng m¹ch C cña polime.
* HS nªu:
- §Þnh nghÜa ph¶n øng trïng hîp.
- §iÒu kiÖn cña monome tham gia ph¶n øng trïng hîp.
* HS nªu:
-§Þnh nghÜa ph¶n øng trïng ng­ng.
- §iÒu kiÖn cña c¸c monome tham gia ph¶n øng trïng ng­ng.
- Ph©n biÖt chÊt ph¶n øng víi nhau vµ monome.
III. TÝnh chÊt
1. TÝnh chÊt vËt lÝ
SGK – tr 86
2. TÝnh chÊt ho¸ häc
a) Ph¶n øng gi÷ nguyªn m¹ch polime
b) Ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch polime
c) Ph¶n øng t¨ng m¹ch polime
IV. §iÒu chÕ polime
1. Ph¶n øng trïng hîp
* §Þnh nghÜa : SGK
* ThÝ dô:
* §iÒu kiÖn cÇn vÒ cÊu t¹o cña monome tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ trong ph©n tö ph¶i cã liªn kÕt béi hoÆc lµ vßng kÐm bÒn.
2. Ph¶n øng trïng ng­ng
* §iÒu kiÖn cÇn : VÒ cÊu t¹o cña monome tham gia ph¶n øng trïng ng­ng lµ ph©n tö ph¶i cã Ýt nhÊt 2 nhãm chøc cã kh¶ n¨ng ph¶n øng.
Ho¹t ®éng 6
Cñng cè
GV giao bµi tËp sè 6, bµi 8 (sgk)-tr90
HS lµm bµi vµo vë BT.
C¸c phiÕu häc tËp
PhiÕu Häc tËp sè 1
1 Nªu ®Þnh nghÜa polime. Cho thÝ dô. Nªu mét sè thuËt ng÷ ho¸ häc trong ph¶n øng tæng hîp polime.
2. Cho biÕt c¸ch ph©n lo¹i polime. B¶n chÊt cña ph©n lo¹i ®ã. Cho thÝ dô.
3. Cho biÕt c¸ch ®äc tªn cña polime.
PhiÕu Häc tËp sè 2
1. Nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime.
§Æc ®iÓm cÊu t¹o kh«ng ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime.
2. Dùa vµo mét sè thÝ dô, ph©n biÖt c¸c lo¹i cÊu tróc cña polime.
phiÕu häc tËp sè 3
1. Lµm c¸c bµi tËp 1, 2 SGK
2. So s¸nh ph¶n øng trïng hîp vµ ph¶n øng trïng ng­ng theo mÉu.
phiÕu häc tËp sè 4
1. Nªu tÝnh chÊt vËt lÝ cña polime.
2. Dùa vµo thÝ dô h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm cña:
- ph¶n øng gi÷ nguyªn m¹ch C.
- ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch polime.
3. ViÕt PTHH c¸c ph¶n øng ph©n c¾t m¹ch t¬ nilon-6, polistiren, cho biÕt ®iÒu kiÖn cña ph¶n øng cô thÓ.
4. Cho biÕt ®Æc ®iÓm cña lo¹i ph¶n øng t¨ng m¹ch C cña polime..
phiÕu häc tËp sè 5
1. Nªu:
- §Þnh nghÜa ph¶n øng trïng hîp.
- §iÒu kiÖn cña monome tham gia ph¶n øng trïng hîp.
2. Nªu:
-§Þnh nghÜa ph¶n øng trïng ng­ng.
- §iÒu kiÖn cña c¸c monome tham gia ph¶n øng trïng ng­ng.
3. Ph©n biÖt chÊt ph¶n øng víi nhau vµ monome
phiÕu häc tËp sè 6
Câu 1: Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6 ?
A. Axit ađipic và atylen glicol B. Axit picric và hexametylenđiamin
C. Axit ađipic và hexametylenđiamin D. Axit glutamic và hexametylenđiamin
Câu2: Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polime hoá của PVC là:
A. 12.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000
–—˜™
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement