Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Billie
#1017945

Download miễn phí Ôn tập tốt nghiệp môn Hóa học 12

Câu 1:

Khi lấy 14,25g muối clorua của một kim loại chỉ có hoá trị hai và một lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol như trên, thấy khác nhau 7,95g. Công thức 2 muối trên là:

A. CaCl2; Ca(NO3)2 B. CuCl2; Cu(NO3)2 C. FeCl2; Fe(NO3)2

D. BaCl2; Ba(NO3)2 E. MgCl2; Mg(NO3)2.

Câu 2:

Một hiđrocacbon mạch hở A tác dụng với HCl sinh ra 2 - clo - 3 metylbutan. Tên gọi của A là:

A. 3 - metylbuten - 1 B. 2 - metylbuten - 1

C. 2 - metylbuten - 2 D. 3 - metylbuten - 2

E. Kết quả khác.

Câu 3:

Một ankan có tên đọc sai là 2,3,4 trietyl pentan. Vậy tên đúng theo danh pháp quốc tế là:

A. 3 - metyl - 4,5 - đietyl hexan

B. 4 - etyl - 3,5 - điemetyl heptan

C. 3,4 - đetyl - 5 - metyl hexan

D. 1,2,3 - trietyl - 1,3 - đimetyl propan

E. Tất cả các tên gọi trên cũng sai.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


e trên ta thu được hỗn hợp X gồm rượu và axit. Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp X thì thể tích khí CO2 thu được (đktc) là:
A. 2,24l B. 3,36l C. 1,12l
D. 4,48l E. 5,6l.
* Chia 38,6g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hoá trị duy nhất thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: tan vừa đủ trong 2 lít dd HCl thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).
- Phần 2: tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng nóng, thấy thoát ra 11,2 lít khí NO duy nhất (đktc).
Câu 18:
Nồng độ mol/l của dd HCl là:
A. 0,65M B. 1,456M C. 0,1456M
D. 14,56M E. Tất cả đều sai.
Câu 19:
Hàm lượng (%) Fe trong hỗn hợp đầu là:
A. 60 B. 72,9 C. 58,03
D. 18,9 E. Không xác định được.
Câu 20:
Khối lượng (g) hỗn hợp muối clorua khan thu được là:
A. 32,45 B. 65,45 C. 20,01
D. 28,9 E. Tất cả đều sai.
Bộ đề 2
Thời gian làm bài 45 phút
Câu 1:
Hỗn hợp (X) gồm một Ankin ở thể khí và H2 có tỉ khối hơi (X) so với CH4 là 0,6. Nung nóng hỗn hợp (X) với xúc tác Ni, để phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí (Y) có tỉ khối hơi so với CH4 là 1.
Cho (Y) qua dd Br2 là bao nhiêu g?
A. 8g B. 16g C. 32g
D. Bình Br2 không tăng E. Không tính được.
Câu 2:
Có bao nhiêu đồng phân của Ankin C6H10 tạo kết tủa với dd AgNO3 trong amoniac?
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 5.
Câu 3:
Đun nóng hỗn hợp rượu gồm CH3OH và các đồng phân của C3H7OH với xúc tác H2SO4 đậm đặc có thể tạo bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?
A. 4 B. 5 C. 6
D. 7 E. 8.
Câu 4:
Hiđrocacbon (A) có thành phần %: C% = 85,7% và H% = 14,3%. Tìm công thức phân tử của (A):
A. C3H6 B. CH4 C. C2H6
D. C4H4 E. Không xác định được.
Câu 5:
Có bao nhiêu phản ứng có thể xảy ra khi cho các đồng phân mạch hở của C2H4O2 tác dụng lần lượt với Na, NaOH, Na2CO3.
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 5.
Câu 6:
Cho 13,44 lít (đktc) C2H2 qua ống đựng than nung nóng ở 600oC, thu được 14,04g benzen. Tính hiệu suất phản ứng.
A. 75% B. 80% C. 85%
D. 90% E. 95%.
Câu 7:
Cho các dd A, B, C, D chứa các tập hợp ion sau:
{Na+; NH4+; SO42-; Cl-}
{Ba2+; Ca2+; Cl-; OH-}
{H+; K+; Na+; NO3-}
{K+; NH4+; HCO3-; CO32-}
Trộn 2 dd vào nhau thì cặp nào sẽ không có phản ứng:
A. A + B B. B + C C. C + D
D. D + A E. Tất cả đều sai.
* Hỗn hợp A gồm 2 axit đơn chức thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Cho A bay hơi ở 136,5oC trong bình kín có thể tích 0,56 lít thì áp suất hơi A là 1,5 atm.
Hỗn hợp A nếu được trung hoà bởi dd NaOH 0,2M thì cần V (ml) dd. Nếu đốt cháy hết A thì thu được 1,65g CO2.
Câu 8:
Số mol hỗn hợp A là:
A. 0,15 mol B. 0,025 mol C. 0,05 mol
D. 0,25 mol E. 0,075 mol.
Câu 9:
Thể tích V (ml) là:
A. 125 ml B. 250 ml C. 25 ml
D. 12,5 ml E. Kết quả khác.
Câu 10:
Khối lượng của hỗn hợp A là:
A. 1,325g B. 0,925g C. 0,1325g
D. 0,975g E. Không xác định được.
Câu 11:
Đốt cháy hoàn toàn 0,88g hỗn hợp 2 este đồng phân, ta thu được 1,76g CO2 và 0,72g H2O. Công thức phân tử của 2 este là:
A. C3HO2 B. C2H4O2 C. C4H6O2
D. C5H10O2 E. Kết quả khác.
Câu 12:
Hỗn hợp X gồm 2 anđehit no có số mol bằng nhau. Cho 12,75g X vào bình kín thể tích V = 4,2 lít, cho X bay hơi ở 136,5oC thì áp suất trong bình là
p = 2atm.
Cho 10,2g X tác dụng với dd AgNO3/NH3 vừa đủ tạo ra 64,8g Ag¯ và 2 axit hữu cơ.
Công thức của 2 anđehit là:
A. CH3 - CHO và CHO B. CH3 - CHO và H - CHO
CHO
C. H - CHO và HOC - CH2 - CHO D. Cả A, B, C đều đúng
E. Kết quả khác.
Câu 13:
Trong dd nước vôi có chứa no mol Ca(OH)2. Gọi x là số mol CO2 sục vào dd, y là số mol CaCO3¯, ta sẽ có:
A. y = x với x Î [0, ] B. y-x+2no với x Î (0, 2no)
C. y = x với x Î [0, no] D. y = -x+2no với x Î [no, 2no]
E. Cả C và D đều đúng.
* Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng liên tiếp thành 2 phần bằng nhau.
- Phần 1: Cộng H2 thu được hỗn hợp 2 rượu đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu này thu được 6,6g CO2 và 4,5g H2O.
- Phần 2: Tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được m gam Ag¯.
Câu 14:
Công thức phân tử của 2 anđehit là:
A. C3H4O và C4H6O B. C3H6O và C4H8O C. C3H4O và C3H6O
D. CH2O và C2H4O E. Kết quả khác.
Câu 15:
Phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp 2 rượu là:
A. 30,5% và 60,5% B. 28% và 72% C. 50% và 50%
D. 45% và 55% E. 41,02% và 58,98%.
Câu 16:
0,3 mol hỗn hợp gồm propin và 1 ankin (X), phản ứng vừa đủ với 0,2 mol AgNO3 trong amoniac. Trong các chất sau đây, chất nào có thể là (X) để phù hợp với điều kiện trên:
A. Axetilen B. Butin - 1 C. Butin - 2
D. Butađien - 1,3 E. Pentin - 1.
Câu 17:
Khi nung nóng 1 rượu đơn chức (X) với H2SO4 đậm đặc thu được sản phẩm (Y) có tỉ khối hơi so với (X) là 0,7. Vậy công thức của (X) là:
A. C2H5OH B. C3H5OH C. C3H7OH
D. C4H7OH E. Không xác định được công thức.
Câu 18:
Hỗn hợp khí nào không làm phai màu dd Br2?
A. H2, C2H6, CO2 B. CH4, SO2, H2S
C. CO2, C2H2, H2 D. H2, SO2, CO2
E. Có ít nhất từ 2 hỗn hợp khí trên, không làm phai màu.
Câu 19:
Cho hỗn hợp X gồm đimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy 100 ml hỗn hợp A thu được 140 ml CO2 và 250 ml hơi nước ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là:
A. C2H4 và C3H6 B. CH º CH và CH - C º CH
C. CH4 và C2H6 D. C2H6 và C3H8
E. Kết quả khác.
Bộ đề 3
Thời gian làm bài 45 phút
Câu 1:
Có bao nhiêu loại khí thu được, khi cho các hoá chất rắn hay dd sau đây phản ứng với nhau: Al, FeS, HCl, NaOH, (NH4)2CO3.
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 5.
Câu 2:
Đốt cháy CH3COONa thu được chất rắn là:
A. Na2O B. Na2CO3 C. Na
D. NaHCO3 E. NaOH.
Câu 3:
Tại sao nói cân bằng hoá học là một cân bằng động?
Do tại thời điểm cân bằng các hoá chất hoạt động mạnh nhất
Do phản ứng không dừng lại, mà xảy ra với vận tốc thuận và nghịch bằng nhau
Do phản ứng không dừng lại, chỉ có vận tốc nghịch hoạt động mạnh hơn thuận
Do phản ứng không dừng lại, chỉ có vận tốc thuận hoạt động mạnh hơn nghịch
Do tại thời điểm cân bằng, phản ứng thuận nghịch bắt đầu hoạt động có hiệu quả.
Câu 4:
Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào cũng tồn tại trong một dd?
A. NH4Cl và Na2CO3 B. HCl và NaHCO3
C. NH4HCO3 và NH4OH D. BaCl2 và CuSO4
E. NaOH và AlCl3.
Câu 5:
Hỗn hợp (X) gồm 0,1 mol propylen và 0,2 mol H2.
Nung nóng hỗn hợp (X) với xúc tác Ni một thời gian thu được hỗn hợp (Y). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp (Y), khối lượng nước thu được là bao nhiêu g?
A. 27g B. 18g C. 9g
D. 4,5g E. Không tính được.
Câu 6:
Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít (đktc) một hiđrocacbon (A). Toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dd Ba(OH)2 dư, tạo ra 29,55g kết tủa và khối lượng dd giảm 19,35g. Vậy CTPT của (A) là:
A. C2H2 B. C2H6 C. C3H4
D. C3H6 E. C3H8.
Câu 7:
Este C4H8O2 có gốc rượu là metyl thì axit tạo nên este đó là:
A. Axit fomic B. Axit axetic C. Axit propionic
D. Axit oxatlic E. Axit butiric.
Câu 8:
Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất:
A. NH3 B. CH3 - CONH2 C. CH3 - CH2 - CH2OH
D. CH3 - CH2 - Cl E. CH3 - CH2 - NH2.
Câu 9:
Có 4 lọ đựng 4 dd bị mất nhãn: dd Na2CO3, dd NH4NO3, dd NaNO3, dd phenoltalein không màu.
Nếu chỉ được phép dùng một chất làm thuốc thử, thì ta có thể chọn chất nào trong các chất sau:
A. AgNO3 B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl
D. Dung dịch Ba(OH)2 E. Một dd khác.
Câu 10:
Cho 6g anđehit tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư ta thu được 86,4g Ag¯. Công thức anđehit là:
A. H - C - H B. HOC - CHO
O
C. CH2 = CH - CHO D. CH3 - CH2 - CHO E. Tất cả đều sai.
Câu 11:
Kim loại nào sau đây có phản ứng với dd CuSO4:
A. Mg B. Fe C. Ba
D. Na E. Cả 4 kim loại: Mg, Fe, Ba, Na.
Câu 12:
Trong một bình kín chứa hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và H2, với Ni xúc tác. Nung nóng bình một thời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O. Biết VA = 3 VB.
Công thức của X là:
A. C2H4 B. C3H4 C. C2H2
D. C3H6 E. C4H2.
Câu 13:
Este...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement