Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1014254 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Các mô hình ra quyết định đa mục tiêu ngày càng đƣợc ứng dụng rộng rãi trong
những năm gần đây [3,4,5,10,11,12]. Việc ra quyết định chỉ dựa vào chi phí thấp
nhất hay lợi nhuận cao nhất sẽ thiếu thiết thực vì chƣa quan tâm đến các nhân tố
định tính. Các quyết định trong quản lý chuỗi cung ứng cần xem xét trên nhiều
tiêu chí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp cho doanh nghiệp phát triển
bền vững. Mục đích của nghiên cứu này là cung cấp cái nhìn tổng quát về ứng dụng
của phƣơng pháp phân tích phân cấp để giải quyết nhiều vấn đề quan trọng khác
nhau [10,11,12,13,14,15,16].
Nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm hƣớng đến giải quyết các mục tiêu sau:
+ Tìm hiểu về ứng dụng của AHP cho trợ giúp xây dựng hạ tầng viễn
thông nông thôn.
+ những yếu tố giúp cho việc áp dụng AHP thành công.
Vì vậy, với những đề cập trên em chọn đề tài “Quá trình phân tích phân
cấp AHP cho trợ giúp quyết định và ứng dụng” làm đề tài tốt nghiệp cao học
của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
-Tìm hiểu phƣơng pháp tổng quát về ứng dụng của phƣơng pháp phân tích phân
cấp cho trợ giúp quyết định và ứng dụng.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Giới thiệu tổng quan biểu diễn tri thức theo luật.
- Phân tích phƣơng pháp AHP.
- Minh họa xây dựng hệ luật cho quá trình ra quyết định.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Tìm hiểu về hệ cơ sở tri thức.
- Nghiên cứu các phƣơng pháp tính toán mềm.
- Nghiên cứu các quá trình thu thập, xử lý tri thức trong công nghệ xử lý tri thức.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu lý thuyết và xây dựng mô hình ứng dụng cho bài toán thực tế.
- Thu thập số liệu thực tế để thử nghiệm trên mô hình.
- Cài đặt và xây dựng chƣơng trình thử nghiệm.

NỘI DUNG
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH
1.1 Giới thiệu về hệ trợ giúp quyết định [1]
Chúng ta luôn phải đƣa ra quyết định cho mọi vấn đề mình gặp trong cuộc
sống, đơn giản nhất nhƣ chọn lựa quần áo hay trƣa nay ăn món gì? Cho đến những
việc quan trọng nhƣ quản lý kinh tế vĩ mô.
Việc đƣa ra quyết định là chọn ra trong các giải pháp khả thi, một giải pháp
mà ngƣời ra quyết định đánh giá là phù hợp nhất.
Khi một vấn đề đƣợc đặt ra thì sự thành công hay thất bại của nó phụ thuộc
rất lớn vào ngƣời ra quyết định, bởi vậy ngƣời ra quyết định cần có cái nhìn đa
chiều, tham khảo ý kiến của chuyên gia dựa trên thông tin tin cậy, có sự phân tích
về cái đƣợc, không đƣợc từ các hệ thống trợ giúp quản lý để đƣa ra quyết định
cuối cùng.
Khi đó những yếu tố quyết định sự thành công của một hệ thống hỗ trợ quản
lý gồm:
- Môi trƣờng bên ngoài
- Hỗ trợ tổ chức
- Các nhân tố hành động
- Các nhân tố kĩ thuật
- Cấu trúc và xử lý
Ảnh hƣởng trong quá trình trợ giúp quản lý:
- Hỗ trợ quản lý ở mức cao,khi đó hầu hết các thành phần quan trọng đều
đƣợc hỗ trợ cho quá trình quản lý dựa trên các hệ chuyên gia, đồng thời chúng hỗ
trợ cho cơ sơ rộng rãi trong quá trình phân tích, tính toán, phạm vi ảnh hƣởng cho
quá trình tính toán ở mức cao khi ra quyết định sao cho mức độ rủi ro là thấp nhất
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement