Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012870 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, đổi mới phƣơng pháp dạy học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

của ngành giáo dục đào tạo. Đổi mới phƣơng pháp dạy học không chỉ nhận đƣợc sự

quan tâm lớn của các nhà giáo dục mà còn là vấn đề đƣợc cả xã hội và các bậc phụ

huynh, các em học sinh quan tâm. Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị

lần thứ sáu khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định

hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” chỉ ra rằng: “Trƣớc mắt, các cấp ủy đảng,

chính quyền cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung

ƣơng 2 khóa VIII, Kết luận Trung ƣơng 6 khóa IX...”. Nghị quyết trung ƣơng 2 khóa

VIII (12/1996) đã khẳng định: “Đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp giáo dục đào tạo, khắc

phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tƣ duy sáng tạo của ngƣời học.

Từng bƣớc áp dụng các phƣơng pháp tiên tiến và phƣơng tiện hiện đại vào quá trình

dạy học, đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh” [20]. Đại hội Đảng lần

IX (2001) cũng khẳng định: “Đổi mới phƣơng pháp dạy và học phát huy tƣ duy, sáng

tạo và năng lực tự đào tạo của ngƣời học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại

khóa, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay”[19].

Để tạo điều kiện cho học sinh nắm vững chính xác, sâu sắc các kiến thức, phát triển

năng lực nhận thức và hình thành nhân cách của học sinh thì các phƣơng tiện dạy học

đóng một vai trò quan trọng. Phƣơng tiện dạy học tốt sẽ giúp cho học sinh dễ nhớ, dễ

hiểu, dễ tiếp thu kiến thức và lôi cuốn học sinh tham gia tích cực vào hoạt động nhận

thức.

Vật lý học là môn khoa học thực nghiệm vì vậy thí nghiệm vật lý đóng vai trò quan

trọng trong nghiên cứu, trong dạy và học vật lý. công cụ thí nghiệm là một trong

những phƣơng tiện dạy học quan trọng của của bộ môn vật lý. Hiện nay, trong chƣơng

trình Vật Lý trung học phổ thông, ngoài các bài thí nghiệm đƣợc chỉ định tối thiểu và

đã có các thiết bị đi kèm, rất nhiều nội dung thí nghiệm khác trong sách giáo khoa

chƣa có công cụ thí nghiệm. Đồng thời, trong nhiều trƣờng hợp, các thiết bị thí

nghiệm hiện đại có thể che lấp bản chất vật lý của hiện tƣợng xảy ra trong thí nghiệm

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement