Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012175 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN MỞ ĐẦU
I. GIỚI THIỆU
Trong phân tích và xử lý số liệu, ta thƣờng quan tâm đến mô hình phân tích
hồi qui và phân tích phƣơng sai. Trong đó phân tích phƣơng sai đƣợc xem nhƣ
một công cụ để thực hiện việc so sánh trung bình của hai hay nhiều tổng thể dựa
trên giá trị trung bình của mẫu quan sát. Các tính toán trong phân tích phƣơng sai
liên quan đến sự phân chia tổng phƣơng sai tổng thể thành các thành phần
phƣơng sai bên trong nhóm và phƣơng sai giữa các nhóm. Thành phần bên trong
nhóm cho ta ƣớc lƣợng phƣơng sai sai số, trong khi các thành phần giữa các
nhóm ƣớc lƣợng phƣơng sai do ảnh hƣởng của các nhân tố đang xét. Tỷ số
phƣơng sai giữa các nhóm với phƣơng sai bên trong nhóm cho ta một kiểm
nghiệm đối với giả thiết cho rằng tất cả các trung bình đều bằng nhau. Trái lại,
phân tích hồi qui chủ yếu đƣợc sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến, chúng
ta có thể ƣớc lƣợng hình thức mối quan hệ giữa một biến đáp ứng và một biến
độc lập.
Phân tích hiệp phƣơng sai là sự kết hợp cả hai phƣơng pháp trên. Phƣơng
pháp này đƣợc R.A.Fisher sử dụng lần đầu tiên trong bài báo nghiên cứu (1932),
Ông xem đây là một kỹ thuật “kết hợp những ƣu điểm và dung hòa các yêu cầu
của hai phƣơng thức đƣợc áp dụng rộng rãi và đƣợc biết dƣới tên là hồi qui và
phân tích phƣơng sai”.
Phân tích hiệp phƣơng sai là một hƣớng nghiên cứu mới trong nhiều lĩnh
vực do nó là sự mở rộng của mô hình phân tích phƣơng sai. Mục tiêu chính của
phân tích hiệp phƣơng sai là đạt đƣợc độ chính xác bởi giảm tổng bình phƣơng
sai số và mục tiêu thứ hai là giảm tác động của các nhân tố mà ngƣời thực hiện thí
nghiệm không kiểm soát đƣợc. Từ đó, việc nghiên cứu ảnh hƣởng của các nhân tố
đến biến đáp ứng chính xác hơn.
II. BỐ CỤC LUẬN VĂN
Bố cục luận văn gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận, phần tài
liệu tham khảo và phần phụ lục. Phần nội dung luận văn gồm 3 chƣơng:
Chương 1. Phân Tích Phương Sai
Trình bày một số mô hình phân tích phƣơng sai thông dụng nhƣ phân tích
phƣơng sai một nhân tố, phân tích phƣơng sai hai nhân tố,… Đây cũng là cở sở
cho việc hình thành phƣơng pháp phân tích hiệp phƣơng sai.
Chương 2. Phân tích hiệp phương sai
Trình bày cở sở lý thuyết của các mô hình phân tích hiệp phƣơng sai nhƣ
phân tích hiệp phƣơng sai đơn biến, phân tích hiệp phƣơng sai đa biến,… Bên
cạnh đó còn trình bày một vài ví dụ đƣợc thực hiện thủ công dựa trên cở sở lý
thuyết đã trình bày.
Chương 3. Ứng dụng
Dựa vào những mô hình đã phân tích ở chƣơng 2, chƣơng này đƣa ra một
số ứng dụng của phân tích hiệp phƣơng sai dựa trên số liệu thực tế trong các lĩnh
vực nhƣ giáo dục, nông nghiệp, y học và kinh tế.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement