Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010930 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chúng ta đã biết chất phóng xạ là một bộ phận không thể tách rời trái
đất của chúng ta, nó tồn tại cùng trái đất. Các chất phóng xạ tồn tại trong tự
nhiên, có trên mặt đất, có trong không khí và thực phẩm. Cả trong cơ thể của
chúng ta bao gồm cơ, xƣơng và các mô đều chứa các nguyên tố phóng xạ có
trong tự nhiên từ trái đất, cũng nhƣ từ bên ngoài trái đất. Bức xạ mà chúng ta
nhận đƣợc từ bên ngoài trái đất đƣợc gọi là các tia vũ trụ hay bức xạ vũ trụ.
Chúng ta cũng bị chiếu bởi các bức xạ nhân tạo.
Các phƣơng pháp ghi nhận bức xạ hạt nhân và tia vũ trụ đƣợc sử dụng
ngày nay rất đa dạng nhƣng không phải là vạn năng. Đối với mỗi bài toán cần
phải chọn một phƣơng pháp thích hợp nhất. Muốn vậy nhà thực nghiệm phải
có sự hiểu biết về tính chất vật lí của các đối tƣợng cần ghi nhận về nguồn gốc
của bức xạ hạt nhân và tính chất chung của chúng.
Việc ghi nhận về bức xạ hạt nhân cũng nhƣ việc thiết kế tất cả các hệ
hạt nhân nhƣ lò phản ứng, buồng bảo vệ che chắn bức xạ, các máy phát đồng
vị… phụ thuộc một cách cơ bản vào tƣơng tác của bức xạ hạt nhân với vật
chất, của đetectơ và của các hệ hạt nhân tƣơng ứng. Do đó để hiểu đƣợc
nguyên tắc hoạt động của các đêtéctơ bức xạ hạt nhân, các hiện tƣợng hấp thụ
trong quá trình ghi nhận bức xạ hạt nhân và các vấn đề về an toàn bức xạ cần
phải nắm vững cơ chế tƣơng tác quan trọng nhất của bức xạ hạt nhân với vật
chất.
Khi nói đến bức xạ nói chung và bức xạ hạt nhân nói riêng mọi ngƣời
thƣờng nghĩ ngay đến tác hại của nó. Tác hại của bức xạ hạt nhân đƣợc thể
hiện rõ rệt qua hậu quả hai quả bm nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản
trong chiến tranh thế giới thứ II. Và gần đây nhất là thảm họa nhà máy điện
hạt nhân Trecnobƣn, ngày 26 tháng 4 năm 1986 và nhà máy Mayak, ngày 29
tháng 9 năm 1957. Tuy nhiên, phục vụ cuộc sống nhằm kéo dài và nâng cao
chất lƣợng cuộc sống đó là mục đích của mọi ngành khoa học chân chính.
Bức xạ hạt nhân khi sử dụng với mục đích phá hoại hay trong những sự cố
không kiềm soát thì nó có tác hại vô cùng to lớn. Nhƣng khi sử dụng với mục
đích cải thiện, nâng cao chất lƣợng và giúp ích cuộc sống thì bức xạ hạt nhân
có nhiều ứng dụng quan trọng.
Vì vậy chúng tui đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Bức xạ hạt nhân và
một vài ứng dụng”.
2. Mục đích nghiên cứu
Hoàn thành đề tài về bức xạ hạt nhân, làm cơ sở cho việc nghiên cứu
các ứng dụng của bức xạ hạt nhân làm tài liệu phục vụ học tập.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Bức xạ hạt nhân.
-Phạm vi nghiên cứu: Tính chất và ứng dụng của các loại bức xạ hạt
nhân.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu những
vấn đề sau:
- Các loại bức xạ hạt nhân và tính chất cơ bản của chúng.
- Tƣơng tác của bức xạ hạt nhân với vật chất.
- Một số ứng dụng của bức xạ hạt nhân.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích tổng hợp và các phƣơng
pháp trong ngành vật lý lý thuyết.
6. Cấu trúc khóa luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận khóa luận gồm ba chƣơng:
Chƣơng 1: Tìm hiểu chung về bức xạ hạt nhân và các loại bức xạ hạt nhân.
Chƣơng 2: Tính chất vật lý của các tia bức xạ.
Chƣơng 3: Ứng dụng của các nguồn bức xạ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online