Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chjpnho_0nline
#1008517 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Hoàn thiện chính sách ruộng đất; ban hành chính sách trợ giá hàng nông sản; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
Nâng cao dân trí và đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân
Quy hoạch lại vùng sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hoá; phát triển nghành công nghiệp chế biến nông sản và các nghành nghề phụ
Khảo sát 4 địa phương thay mặt cho 4 loại hình phát triển kinh tế của nông thôn châu thổ sông Hồng trước và sau khoán 10. Đó là: Mô Trạch - một làng thuần nông, chuyên canh cây trồng; Phụng Thượng - chuyển đổi cơ cấu vật nuôi và Hoàng Liệt dưới sự tác động của quá trình đô thị hoá.Từ đó nêu tiềm năng và những biến đổi trong quan hệ ruộng đất cũng như cơ cấu kinh tế nông nghiệp của nông thôn đồng bằng sông Hồng; những bài học kinh nghiệm và hướng phát triển
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Tìm hiểu toàn diện hơn về kinh tế nông nghiệp và nông thôn ở một trong hai châu thổ lớn nhất đất nước, phục vụ công cuộc phát triển nông thôn nước ta trong giai đoạn hiện nay
Mcrdau
Ddi vdi Viet Nam - m6t d^t nudfc c6 hofn 80% d ^ s6 la n6ng din va san
ph£m n6ng nghiep vSn chi^m gSn 40% GDP thi n6ng nghiep duac coi la nin
tang cho su phat tri^n kinh t£ cua di't nudrc. Thuc te' nhiing nam qua cung nhu
su6t chilu dai ciia lich sir cho thSfy t^m quan trong ciia nin n6ng nghiep va
ndng th6n Viet Nam. N6ng nghiep san xua't ra nong san thie't ye'u d^ duy tri
cu6c sdng cua dai b6 phto din cu, d6ng thofi cung c^p nguyen lieu cho c6ng
nghiep va hang hoa d^ xu3t kh^u; con n6ng th6n la nofi cung ctfp ngu6n lao
d6ng chu y^u cho cac nganh kinh te' qud'c din. Phat tri^n ndng nghiep va kinh
te' n6ng th6n kh6ng chi tao ra ngu6n thu nhap cho dai hd phto dim cu, ma
con gop p h ^ thuc d^y qua trinh c6ng nghiep hoa, hien dai hoa di't nudrc. Dae
biet, ddi vdi mdt dSt nu6c di len tijf n6ng nghiep nhu Viet Nam thi phat tri^n
n6ng nghiep va n6ng th6n la ca set quan trong d^ bao dam 6n dinh chinh tri,
xa h6i, phat tri^n kinh te' h6n vflng, ciing co va tang cudmg qu6c phong an
ninh.
Tijf ly do do, tie'n hanh nghien cuii qua trinh phat tri^n ciia n6ng
nghiep, n6ng th6n trong nhiing nam qua la m6t cdng viec c6 m6t y nghia
ly lu^n va thuc tiSn siu sic, da, dang thu hut su quan tim nhilu cac nha
khoa hoc or cac nganh khac nhau. Mi'y nam g& day, da c6 nhieu cong
trinh nghien ciiu \i ndng nghiep, ndng thdn Viet Nam qua cac thdri ky,
nha't la ihoi ky doi mdi. Trong sd' do, dang chu y la cdng trinh ciia cac tac
gia: NguySn Sinh Cue vdri 'Thuc trqng nong nghiep, nong thon Viet Nam
(1976-1990r va ''Nong nghiep Viet Nam (1945-1995)'\ NguySn Van Bich
vdri "Chinh sach kinh te va vai trd cua no doi vai phat trien kinh te nong
nghiep, ndng thdn Viet Nam, Doi m&i quan ly kinh te nong nghiep''\ Le
Dinh Thang vdri "Chuyen dich ca cdu kinh te nong thdn'\ "Chinh sach
phut trien nong nghiep va ndng thon sau Nghi quyet 10 cua Bo Chinh trf,
V.V.. Tuy nhien, cac cdng trinh khoa hoc nay chu ye'u de cip de'n nhirng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By lanhuongcute
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement