Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nuhongmongmanh_hp712
#1008440 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phần 1. Nhà nước pháp quyền và sự cần thiết của việc nghiên cứu các chế định trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt. Phần 2. Về chế định trách nhiệm hình sự. Phần 3. Về chế định miễn trách nhiệm hình sự. Phần 4. Về chế định hình phạt. Phần 5. Về chế định miễn hình phạp. Kết quả nghiên cứu: Phân tích lý luận và làm sáng tỏ về mặt khoa học các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về bốn chế định quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự và hình phạt của phạm tội - trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt, cũng như vấn đề áp dụng trong thực tiễn, qua đó đưa ra mô hình lý luận của các quy phạm về những chế định này để hoàn thiện dưới góc độ kỹ thuật lập pháp và góc độ nhận thức-khoa học bốn chế định đã nêu trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.
II. TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u CHÍNH CỦA ĐỂ TÀI: Đ ề tài
NCKH đặc biệt cấp ĐHQGHN “Các chê định trách nhiệm hình sự và miễn
trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hỉnh phạt trong giai đoạn xây dựng
Nhà nước pháp quyển” hoàn thành với những kết quả chính như sau:
1. Kết quả về khoa hoc: Đề tài đã phân tích lý luận và làm sáng tỏ về mặt
khoa học các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về bốn chế
định quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết vấn đề trách nhiệm hình
sự và hình phạt của người phạm tội — trách nhiệm hình sự (1), miễn trách nhiệm
hình sự (2), hình phạt (3) và miễn hình phạt (4), cũng như vấn đề áp dụng chúng
trong thực tiễn, qua đó đưa ra mô hình lý luận của các quy phạm về những chế
định này để hoàn thiện dưới góc độ kỹ thuật lập pháp và góc độ nhận thức-khoa
học trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.
Trong quá trình thực hiện đề tài, chủ trì đề tài và tập thể tác giả đã công
bố 17 công trình khoa học, trong đó có 01 bài viết bằng tiếng Anh được rút ra từ
nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam. Luận án tiến sĩ Luật học, H. 2008.
4. Kết quả nâng cao tiềm năns khoa hoc. Các kết quả nghiên cứu của đề
tài NCKH này đã góp phần nâng cao tiềm năng khoa học của đơn vị (Khoa
Luật). Cụ thể, chủ trì đề tài là NCS đã hoàn thành luận án tiến sĩ, qua đó nâng
cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Luật, đồng thời bổ sung
thêm vào thư viện Khoa một đề tài khoa học cấp ĐHQGHN (sẽ xuất bản thành
sách chuyên khảo phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy và NCKH). Hiện nay,
một số nội dung hẹp trong đề tài cũng đang được tập thể tác giả tích hợp với
việc hướng dẫn một số học viên cao học, sinh viên làm các đề tài khóa luận tốt
nghiệp hay luận văn thạc sĩ).
III. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN c ứ u CỦA ĐỂ TÀI
1. Muc tiêu nghiên cứu của để tài: Đề tài phân tích lý luận và làm sáng tỏ
về mặt khoa học các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về bốn
chế định quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết vấn đề trách nhiệm
hình sự và hình phạt của người phạm tội — trách nhiệm hình sự (1), miễn trách
nhiệm hình sự (2), hình phạt (3) và miễn hình phạt (4), cũng như vấn để áp dụng
chúng trong thực tiễn, qua đó đưa ra mô hình lý luận của các quy phạm về nhũng
chế định này để hoàn thiện dưới góc độ kỹ thuật lập pháp và góc độ nhận thức
khoa học bốn chế định đã nêu trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền ở
nước ta hiện nay.
2. Nôi dung nghiên cứu của đề tài: Đề tài có nội dung nghiên cứu là năm
nhóm vấn đề chính với tên gọi các phần cụ thể như sau:
1) Phần I: Nhà nước pháp quyền và sự cần thiết của việc nghiên cứu
các chế định trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn
hình phạt.
2) Phần II: về chế định trách nhiệm hình sự.
3) Phần III: Về chế định miễn trách nhiệm hình sự.
4) Phần IV: Về chế định hình phạt.
5) Phần V: về chế định miễn hình phạt.
IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u CỦA
ĐE TÀI. Nội dung cụ thể như sau:
1. Đìa điểm và thời gian nghiên cứu của đề tài: Bộ môn Tư pháp hình sự,
Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN và với thời gian hai (02) năm (2006-2008).
2. Các phương phán nghiên cứu của đề tài: Đề tài đã sử dụng một số
phương pháp tiếp cận để làm sáng tỏ từng vấn đề khoa học, đó là các phương
pháp như: lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê; v.v...
Ngoài ra, việc nshiên cứu đề tài còn được tập thể tác giả dựa vào các văn
bản pháp luật của Nhà nước và những giải thích thống nhất có tính chất chỉ đạo
của thực tiễn xét xử thuộc lĩnh vực tư pháp hình sự do Tòa án nhân dân tối cao
hay (và) các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Trung ương ban hành có liên quan đến
chế định trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn
hình phạt, số liệu thống kê trong các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện
kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân một số
địa phương trong nước, các bản án và nhiều tài liệu vụ án trong thực tiễn xét xử,
cũng như thông tin trên mạng internet để phân tích, tổng hợp các tri thức khoa
học luật hình sự và luận chứng các vấn đề tương ứng được nghiên cứu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022179 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement