Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bu_n01
#1008424 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:70 tr
Trình bày khái niệm tín ngưỡng và tổng quan về tín ngưỡng Việt Nam. Bước đầu tìm hiểu sự tồn tại của tín ngưỡng Mẫu ở Việt Nam hiện nay, những biểu hiện về mặt sinh hoạt của nó cũng như một số giá trị và hạn chế của tín ngưỡng Mẫu

1. Tin ngu9ng MSu v6i eac ten ggi khac nhu: Tin nguang tha Nil
Ihiln, tin ngu9ng thcr Me, dao MAu, ton giao MAu, v.v, da dugc nhieu hgc
gia trong wh ngoai nuac quan tAm nghi6n citu tir rA't s6m vdi goc d6 va sir
ehuyen sAu khac nhau, song cho den nay chua c6 nhung cong trinh dua ra
m6t cai nhin mang tinh tdng the \6 Ijch sir, v6 cA'u true ciia hien tugng tfn
nguang MAu cung nhu nhung khia canh triet hgc ciia no. Tuy nhien, dual
goc do van hoa, da c6 rA't nhieu bai viet ve vA'n de nay. Nhijng bai viet nay
chu y6'u de cAp den than Ihoai va truyen thuyet ve MAu, dac biet la MAu
Li6u Hanh, ngoai ra c6 dt cAp den mot vai khia canh khac nhu Am nhac, Id
hoi, 16 nghi, v.v, trong sinh hoat tin nguang MAu. Nhung cung phai ihA'y
rAng, dAng sau nhirng huyen thoai va 16 nghi ay la cai gi? Tfn nguang MAu
xuA'l phat lix tin nguang (ban dja) hay iit van hoa (biin dja)? Vi sao tfn
nguang MAu con t6n tai, phat trien cho den tan ngay nay? v.v, dAy vAn la
nhiJng cAu hoi cSn phai tiep tuc kien giai. Gfin dAy, mot so cong ti"inh
nghien cuu ciia cae hgc gia nuac ngoai cho thay c6 su tra lai vai tfn nguang
ban dja [32], trong do c6 tin nguang MAu vai nhung goc nhln va sir danh
gia khdc nhau, lam cho tinh hinh nghiSn ciJu cang tra nen phuc tap. Vf du
CO hgc gia khAng dinh sir ton tai thirc ciia linh hon (y thirc, tinh IhAn) cua
nhiJng vat v6 tri nhu dat da [32]; Co hgc gia khi ly giai nhfmg van de cua
moi tru5ng hien nay da gan cho nhiJng gi xung quanh chiing la nhung gia
tri mang tinh xa hoi, tinh linh thieng, v.v. Trong khi do, mot so nha nghien
cuu vA hdnli dao (tfn nguang) da va dang c6 xu hu6ng de cao tfn nguang
MAu, thAm chi eoi no la mot dao hay mot ton gido da dAn tai sir danh gia,
frng xir khac nhau doi vdi loai hinh tfn nguang nay. O buih dien thuc lifin
cung cho thay c6 sir phirc tap cua sinh hoat tfn nguang MAu, ngoai sir dan
xen, pha tap vao cae I6n gido va hoat dAng mS tfn, nhung sinh hoai tfn nguang MAu vdri tfnh d6c hip tuang doi ciia no da va dang dat ra nhung van
de c^n tiep tuc li giai ve mat vAn hoa, triet hgc, ton giao, dao due, v.v.
Viee nghien ciJu tfn nguang MAu mang tfnh long the duai goc do
tric't hgc va ton giao hgc va dat no trong dai song xa hoi va nen van hoa ciia
dAn toe Viet Nam nhAm ly giai v6 hien tugng tfn nguang MAu la cong vice
vira CO tfnh cap thiet vira eo tfnh lAu dai. De tai nay moi chi dimg lai a viec
Budc ddu tim hieu chu chua va khong c6 mong muon da kep lai van de, do
vay no cAn phai dugc tiep tuc d muc ehuyen sAu han, a nhung khfa canh cu
the han.
2. O Viet Nam trong mA'y thap ky lai dAy khong nhung ton giao c6
sir gia tAng, ma ca cae loai hinh sinh hoat tfn nguang cung gia tAng pluic
tap, diCu nay lam cho biJc tranh v6 tfn nguang, ton giao a Vict Nam Ira nen
da dang vai nhidu sAc thai, vai cae chieu tac dgng khac nhau. Sir gia tAng
nay dugc bieu hien trong viec xAy sira den, mieu, dien, phii, v.v, didn ra a
nhieu nai, tham ehi c6 nguai da bien nha a ciia minh thanh dien tha MAu,
tha Thanh; Dugc the hien trong cae euge hanh hucrng v6 nal ihicng ciia tfn
nguang MAu; Dugc the hien a viec tra lai nhfrng nghi \t mot each bai ban
va quy mo; v.v. Van kien Hoi nghi lAn thu Bay Ban Chap hanh Trung uo'ng
Dang Cong San Viet Nam Khoa IX khang dinh: ''Gifr gin va phat buy
truydn thong th5 cung id tien, ton vinh va nha an nguai c6 cong vai To
quoc, dAn tgc va nhAn dAn; ton trgng truyen thong ciia dong bao cae dAn toe
va dong bao c6 dao, thong qua do tang euang sir d6ng ihuan giiia nhUng
nguai CO tfn nguang, ion giao va nhfrng nguai khong tfn ngufyng, ion giao ;
gifra nhfrng nguai c6 cae Ifn nguang. Ion giao khac nhau; dong thai lao co"
sa de dAu tranh chong nhung la dao, nhfrng hoat dgng mc ifn di doan, Un
dung ton giao lam hai den Igi fch ciia To quoc, dan Igc va nhau dan." 122,
52 - 531. Vice llm hieu tfn nguang noi chung, llm hieu I in ngudng Mau noi
ricng de chi ra dugc ca sa Iriei hgc ciia no; ihay du'gc gia li i vC van hoa, dao
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By kiemthienvuong
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034001 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement