Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuongthekien
#1008323 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Chế tạo vật liệu ABO3, trong đó A: la,Nd,Ca,Y,Sr,Ti,Fe;B : Mn. Cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi. Nghiên cứu tính chất từ điện của hợp chất chế tạo được, ảnh hưởng của chế độ công nghệ, thành phần môi trường đến cấu trúc, tính chất và khả năng ứng dụng. Kết quả đã chế tạo hệ hợp chất Ca1-x(A')xMnO3 [A': Nd, La, Y, Fe] và La1-y(A'')yFeO3 [ A'': Nd, Sr, Ti] bằng phương pháp gốm và sol-gel. Khởi đầu nghiên cứu hệ ortho-ferrite ABO3 ( LnFeO3)
Từ năm 2002, triển khai một hướng nghiên cứu mới là chế tạo và nghiên cứu hợp chất Perovskite có hiệu ứng nhiệt điện cao sử dụng ở vùng nhiệt độ cao. Loại vật liệu này cũng là một trong các loại vật liệu đang được nghiên cứu rất mạnh trên thế giới nhằm tạo ra các nguồn điện mới có hiệu quả cao và nhất là không gây ô nhiễm môi trường, làm các điện cực sử dụng ở nhiệt độ cao
06 báo cáo và bài báo trong các hội nghị và tạp chí
Hướng dẫn 04 luận án thạc sỹ
Nghiên cứu cấu trúc tinh thể và vi cấu trúc của các mẫu
Nghiên cứu tính chất từ: sự phụ thuộc nhiệt độ và từ trường đo của từ độ, từ đó giả thiết bản chất từ của vật liệu
Xây dựng được một phòng hóa cho công nghệ Nano, bao gồm: tủ hốt, máy khuấy từ có gia nhiệt, các công cụ thủy tinh, hóa chất cần thiêt
Đo các tính chất nhiệt điện bao gồm sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất, từ đó giả thiết cơ chế dẫn điện. Xác định hệ số Seebeck ở nhiệt độ phòng
Ảnh hưởng của sự thay thế của các ion Fe, Nd, La, Y cho ion Ca đến tính chất của CaMnO3
ọc viên Cao học : c ử nhân Nguy
1. Muc tiéu để tà i:
Từ năm 2002 chúng tui đã triển khai một hướng nghiên cứu mới là chế tạo
và nghiên cứu hợp chất perovskite có hiệu ứng nhiệt điện cao sử dụng ở vùng
nhiệt độ cao. Loại vật liệu này cũng là một trong các loại vật liệu đang được
nghiên cứu rất mạnh trên thế giới nhằm tạo ra các nguồn điện mới có hiệu quả
cao và nhất là không gây ô nhiễm môi tròng, làm các điện cực sử dụng ở nhiệt
độ cao...Với các đề tài được triển khai năm 2002 (QT-02-06), 2003 (QT-03-
07) chúng tui đã đạt được các kết quả ban đầu là đã chế tạo thành công các
hợp chất perovskite CaM n03, CaJ.x Ndx M n0 3 và một số mẫu pha tạp thay thế
Fe vào vị trí A và B, bằng phơng pháp gốm và phơng pháp sol-gel. Các hợp
chất đó có hệ số Seebeck khá lớn ở nhiệt độ cao. Năm 2005, chúng tui tiếp tục
hướng nghiên cứu đó với họp chất perovskite nền là CaM n0 3 và pha tạp thay
thế bỏi Y và Fe nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các chất pha tạp đến cac tính
chất điện từ của chúng nhằm tìm được các hợp chất có tính chất tốt với hệ số
Seebeck lớn, điện trở suất nhỏ độ dẫn nhiệt thấp nhằm nâng cao hệ số phẩm
chất z của các vật liệu nhiệt điện. Năm 2006-2007, chúng tui đã được duyệt
đề tài QG-06-04, nhằm kết thúc giai đoạn đầu nghiên cứu về hợp chất
perovskite có hiệu ứng nhiệt điện lớn ở nhiệt độ cao và đề ra được hướng đề
tài ỏ giai đợn sau khi được trang bị thêm một số thiết bị đo như hệ thiết bị đo
hệ số Seebeck, hệ số dẫn nhiệt, điện trở suất trong khoảng nhiệt độ từ nhiệt độ
phòng cho đến nhiệt độ cao cỡ 11Ỏ0°C.
2. Nòi dung nghiên cứu
• Chế tạo vật liệu A B03 , trong đó A : La, Nd, Ca, Y, Sr, Ti, Fe; B : Mn.
• Cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi.
• Nghiên cứu tính chất từ điện của hợp chất chế tạo được, ảnh hưởng của
chế độ công nghệ, thành phần môi trường đến cấu trúc và tính chất.
• Khả năng ứng đụng.

3. Các kết quả đat đươe
• Chế tạo hệ hợp chất Ca1.x(A’)xM n0 3 [A’: Nd, La, Y, Fe ] và
Laj.y (A”)y Feơ 3 [ A” : Nd, Sr, Ti] bằng phương pháp gốm và sol-geỉ.
• Nghiên cứu cấu trúc tinh thể và vi cấu trúc của các mẫu.
• Đo các tính chất nhiột điện bao gồm sự phụ thuộc nhiệt độ của
điộn trở suất, từ đó giả thiết cơ chế dằn điện. Xác định hệ số
Seebeck ở nhiệt độ phòng.
• Nghiên cứu tính chất từ : sự phụ thuộc nhiệt độ và từ trường đo
của từ độ, từ đó giả thiết bản chất từ của vật liệu.
• Ảnh hưởng của sự thay thế của các ion Fe, Nd, La, Y cho ion Ca
đến tính chất của CaM n03 . Khởi đầu nghiên cứu hệ ortho-ferrite
A B0 3 ( LnFe03).
• 06 báo cáo và bài báo trong các Hội nghị và Tạp c h í: ( chi tiết có
trong phần phụ lục)
• Nội dung của Luận án Thạc sỹ của Nguyễn Thị Thuỷ-Đại học KH
Huế ( đã Bảo vệ thành công 2007 ), của Hoàng Văn Hải - Đại học
KHTN ( đã Bảo vệ thành công 2006 ), của Nguyễn Văn Du- Đại
học Quốc gia Hà nội ( sẽ bảo vệ tháng 11/ 2008 ), Luận văn Tiến
sỹ của Phủng Quốc Thanh- Đại học KHTN ( đã bảo vệ thành công
4-2007).
• Xây dựng được một phòng hoá cho công nghệ nanô, bao gồm : tủ
hốt, máy khuấy từ có gia nhiệt, các công cụ thuỷ tinh, hoá chất
cần thiết ( vái kinh phí gần 30 triệu từ Đề tài)
The new investigation project has been developed since 2002, this is
Investigation of the perovskie compound with the high thermoelectric effect at
high temperature range. This kind of material is one of the materials that has
been strongly investigated in the world for creating the new electric source
and especially, they do not cause the contamination of asmosphere, those are
the electric power stations with the thermoelectric materials. With the
developed projects in 2002 (QT-02-06) and 2003 (QT-03-07) , we have had
some good results : preparation of the perovskites CaM n03, Cal xNdxM n0 3
and several samples with doping of Fe by the ceramic and sol-gel methods.
Those samples have the rather high Seebeck coefficient at high temperature.
In 2005, we continue this investigation direction with the compound CaMnOj
doping Y anf Fe for study their influence on the electric and magnetic
properties in Oder to receive the thermoelectric materials having the high
quality factor (Z).
The investigation project has been continued in 2006-2007 with the project
QG-06-04 in Oder to finish the beginning period of the study of thermoelectric
materials having the high thermoelectric effect at high temperature, and put
out the new project that will be investigated when we have the equipment
system for measuring the Seebeck coefficient, resistyvity, thermal
conductivity in the temperature range from room temperarure to over 1 0 0 0 °c.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhtrong7795
#1021599 Ad gửi cho mình tài liệu này giùm mình với. Mình Thank nhiều lắm. Mail là [email protected] :D. Thank Ad nhiều lắm.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement