Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Satordi
#1008320 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Vật lý chất rắn
Miêu tả:Chế tạo hệ hợp chất Ca1-xNdxMnO3 với x = 0.1; 0.3; 0.5; 0.5; 0.7; 0.9. Đồng thời nghiên cứu tính chất từ điện của hợp chất chế tạo được
Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Chế tạo hệ hợp chất Ca1-xNdxMnO3 với x= 0.1; 0.3; 0.5; 0.5; 0.7; 0.9 bằng phương pháp gốm
Hai báo cáo khoa học tại Hội nghị Vật lý chất rắn Toàn Quốc 2004 và Hội thảo khoa học Việt Đức 2004
Khoá luận tốt nghiệp đại học và phần nội dung của đề tài NCS
Nghiên cứu ảnh hưởng của tương quan hàm lượng Ca/Nd đến tính chất của hệ mẫu
Xác định thông số cấu trúc, từ, điện ở nhiệt độ 80K - 500K
ĐHKHTN Khoa Vật lý
1. Muc tièu để tài :
Hợp chất gốm perovskite có tính chất từ trở và từ nhiệt cao đã được nghiên
cứu trong các phòng thí nghiệm của Trường Đại học KHTN và ở một số cơ
sở nghiên cứu khác. Hợp chất gốm perovskite còn thể hiện tính nhiệt điện
cao và chúng tui cũng đã triển khai nghiên cứu từ năm 2002 với Đề tài
Chế tạo và nghiên cứu gốm perovskite nhiệt điện C a M n 0 3_5 với M ã số QT-
02-06.
Trong quá trình nghiên cứu các hợp chất trên, nhận thấy rằng, tuỳ thuộc
vào thành phần, một hợp chất perovskite có thể có tính chất từ trờ , từ nhiệt
và tính nhiệt điện? Tính chất từ của hợp chất có hiệu im2; nhiệt điện như thế
nào? Nhằm bước đầu nghiên cứu vấn đề trên chúng tui đã đăngký và được
duyệt thực hiện Đề tài Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của gốm nhiệt
điện Ca|_xN dxMnO- " mã số QT 03-07 trong năm 2003.
2. Nôi dung nghiên cứu
❖ Chế tạo hệ hợp chất Caj.xNdxM n 0 3 với x= 0.1; 0.3; 0.5; 0.5; 0.7; 0.9
❖ Nghiên cứu tính chất từ điện của hợp chất chế tạo được
3, Các kết quả đat đươc
♦> Chế tạo hệ hợp chất C at.xNdxM n 0 3 với x=0.1; 0.3; 0.5; 0.5; 0.7; 0.9
bàng phươns pháp gốm
❖ Xác định thông số cấu trúc, từ, điện ờ nhiệt độ 80K-50QK
♦> Nghiên cứu ảnh hưởng của tương quan hàm lượng Ca/Nd đến tính
chất của hệ mẫu.
*> Hai báo cáo khoa học tại Hội nghị Vật lý Chất rắn Toàn Quốc 2004
và Hội tháo khoa học Việt Đức 2004
❖ Khoá luận tốt nghiệp đại học và phần nội dung của đề tài NCS
Trong những năm gần đây , hợp chất gốm Perovskite ABO? đã thu hút sự
chu ý của nhiểu nhà khoa học trên thế giới và ở Viêt nam. Các nghiên CÚ1Ỉ
cho thấy chúng có nhiều tính chất vật lý lý thú và khả năng ứng dụng rộng
rãi. Các hợp chất LnA BOì (Ln : Nd, La, Pr, Sm,... A : Ba, Sr, Ca, A g , ... B :
Mn, Co...) là những vật liệu có tử trở , từ nhiệt khổng lồ. ở Việt nam trong 5
năm trớ lại đây hàng trăm công trình nghiên cứu các vật liệu từ trở và từ
nhiệt đã được cỏnơ bố trong các hội nghị khoa học trong và ngoài nước, trên
các Lạp chí Việt nam và thế giới.
Trong xu thế tìm các nguồn năng lượng sạch, người ta đã tìm thấy cũng ờ
vật liệu gốm Perovskite có tính nhiệt điện cao ờ nhiệt độ phòng đến nhiệt
độ cao, chúng không bị ăn mòn, bền ổn định vơí thời gian... và hứa hẹn có
thể sử dụng chúns làm các trạm phát điện nhờ hiệu ứng Seebeck chuyển
trực tiếp nhiệt nãng thành điện nâng. Các hợp chất như C a1.xM xM n 0 3 ( M=
Y, La, Co, Sn, In, Sb, Pb, Bi, ...) Lnị_xCaxM nO? (Ln = La, Nd, Gd, ...) ... đã
được nghiên cứu cho thấy chúng có các thông số nhiệt điện rất cao [2-6].
Trong khuôn khổ của Đề tài QT-02-06, trong năm 2002 chúng tui bất đầu
triển khai nghiên cứu hệ gốm ABO 3 có tính nhiệt điện cao.
Hệ Ca,.xFexM n 0 3 ( x=0; 0.01; 0.03; 0.05) đã được chế tạo và nghiên cứu
các tính chất nhiệt điện của chúng. Để nghiên cứu các tính chất từ của các
hợp chất có hiệu ứng nhiệt điện, hệ mẫu Ca,.xN dxM n 0 3 (x=0; 0.1; 0.3; 0.5;
0.7; 0.9) đã được chế tạo

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhtrong7795
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021761 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement