Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ho_chi_minh1890
#1008300 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Khảo sát hoạt động của lớp từ ngữ dùng để xưng hô trong gia đình của tiếng Hán, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong giảng dạy tiếng Hán cho người Việt Nam
Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận về xưng hô và từ ngữ xưng hô trong giao tiếp ngôn ngữ, làm rõ mối liên hệ văn hóa giao tiếp giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Thống kê, miêu tả lớp từ ngữ xưng hô trong môi trường giao tiếp gia đình của tiếng Hán, làm nổi rõ đặc điểm những phương tiện dùng để xưng hô trong gia đình của tiếng Hán trong sự so sánh với tiếng Việt
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Đã hệ thống hoá các vấn đề lí luận trực tiếp liên quan đến đề tài khảo sát như hành vi xưng hô và cách biểu hiện trong xưng hô
Đã khảo sát hoạt động của lớp từ ngữ xưng hô gia đình trong Tiếng Hán dưới sự ảnh hưởng của các đặc trưng văn hoá dân tộc
Đã thống kê mô tả lớp từ ngữ xưng hô trong môi trường giao tiếp gia đình của Tiếng Hán
Đối chiếu tìm ra sự giống và khác nhau về phương diện hệ thống cấu trúc cũng như cách sử dụng của lớp từ ngữ xưng hô Tiếng Hán và Tiếng Việt trong giao tiếp gia đình. Trên cơ sở đó vận dụng vào quá trình dạy học Tiếng Hán cho người Việt nâng cao hiệu quả sử dụng từ ngữ xưng hô trong giao tiếp
ĐHNN
4. Phuang phàp nghién edu 4
5. Cà'u truc cùa de tài 5
CHUONG 1: Mot so và'n de ly luàn ve xung ho va
Id ngit xung ho trong giao tiép ngòn ngff 6
1.1. Lichsùvàndé 6
1.1.1 Diém qua lich su nghién cdu xung ho tiéng Hàn 6
1.1.2 Diém qua vài nel ve lich sir nghién culi XH tiéng Viét 9
1.1.3 Nghién cuti so sành xung ho Hàn Vièt 10
l.,2 Khài niém ve Ihan toc, già dình va td ngO xung ho than toc 10
1.3 . Khài niém ve xung ho va td ngiJ dùng de xung ho 15
1.4 Xung ho vói dac trung van hoà dan toc 17
1.5 Tfnh lich su vói vàn de xung hò 21
1.6 NghTa quyén lue va két lién trong xung ho 23
CHUONG 2 : NhOng phuang tien dùng de xung hò
trong già dình cùa tiéng Hàn (co so sành vói tiéng Vièt ) 26
2.1 Xung hò bang dai td nhan xung 26
2.1.1 Khài niém ve dai td nhan xung 26
2.1.2. Dac diém cùa dai td nhan xung tiéng Hàn 26
2.1.3. Mot so tó hgp co chda dai td nhan xung dùng trong giao tiép
già dình cùa tiéng Hàn 28
2.2 Xung hò bang td xung hò than toc 32
2.3 Xung hò bang ho lén 49
2.3.1. Khài niém ve ho tén 49
2.3 2 Dàc diém ho tén cùa ngUòi Hàn 50
CHUONG 3 : Hoat dong cùa td xung ho trong già dình
cùa nguòi Hàn (co so sành vói tiéng Viét ) 54
3.1 Xung hò giua va va chóng 54
3.1.1 Xung hò giua nhirng cap vg chóng tre 54
3.1.2 Xung hò giiJa nhfrng cap va chóng cao tuoi 61
3.2 Xung hò giOa cha me va con cài 63
CHUONG 4: Lfng dung két qua nghién edu .... 70
4.1 Su gióng va khàc nhau giua xung hò tiéng Hàn va tiéng Viét 70
4.1.1 Su gióng nhau 70
4.1.2 Su khàc nhau 73
4.2 ling dung két qua nghién edu 76
4.2.1 Ca so ly luan cùa viec ung dung 76
4.2.2 Mot so kién nghi ve giài phàp khàc phue lòi 80
+ Ve phia nguòi day 80
+ Ve phfa nguòi hoc 82
KETLUAN 8 Giao tié'p bang ngòn ngir là thuòc tfnh bàn chat cùa xa bòi loài nguòi
khóng thè co xa bòi loài nguòi néu khòng co giao tiép bang ngòn ngu. Thòn^
qua qua trình giao tiép mang tfnh chat dac thù này cùa xa bòi loài nguòi mi
ngòn ngii' dóng thòi dugc cùng cÓ va khòng ngdng phàt trién. Trong qua {unì
dò, xung hò là bó phàn hgp thành quan trong, co y nghTa xàc djnh vai giac
tiép va quyét dinh hiéu qua giao tiép. Xung ho thè hién sinh dong moi quar
he giira nguòi vói nguòi trong Idng bòi cành giao tiép cu the. Dò chfnh là li de
ma viéc nghién edu td ngu' xung hò nói chung va qua trình hành chdc cùa ne
luón luòn là mói quan tam, truóc hét là cùa càc nhà ngòn ngd hoc, van ho^
hoc va càc giao vién day tiéng.
Trong thòi dai quóc té bòa hién nay, tiéng Hàn ngày càng chiém vi Ir
quan trong trong ITnh vuc giao luu van bòa trén truòng quò'c té. Tlieo Lién hgj
quò'c, tiéng Hàn dugc coi là mot trong 6 thd tiéng dùng de giao tiép quÓc lo'
Cùng vói xu thè tal yéu dò cùa thòi dai, quan he hgp tàc hiJu nghi truycr
thóng giiJa hai nuóc Viét - Trung cung duac cùng co va phàt trién Ihém mò
buóe trén mgi ITnh vuc. De góp phàn thùc day su giao luu giiJa hai nuóc, vie*
nghién cuu dac trung ngòn ngd - vàn bòa cùa hai dan toc, dac biet là vàn di
van hoà giao tiép co mot y nghla thuc tién sàu sàc. Nói dén van hoà giao tiép
khóng thè khòng nói dén vàn de xung hò. Dói vói dai da so quò'c già trén lh<
giói, xung hò dugc coi là lién de cùa giao tiép ngòn ngu. Dac biet là "ò Trun]
Quóc, phudng thdc xung hò muòn màu muòn ve, bién hoà khòn liròng. Càci
xung hò gàn day dà Irò thành mot mòn khoa hoc, mot loai hình van hoà, he
sue linh té... " [Lini Hong Le- Kfnh khiém td trong tiéng Hàn hién dai. Nx
DH Ngòn ngu- Van hoà BK, 2001]
Ve vàn de td xung hò trong càc ngòn ngu nói chung va trong tién
Hàn, tiéng Viét nói riéng, dà co nhiéu còng Irình nghién edu (xcm muc lì


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
xem thêm
ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH SỬ DỤNG CỦA LỚP TỪ NGỮ XƯNG HÔ TIẾNG HÁN TRONG SỰ SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement