Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeumainhungvisao2000
#1008120 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Ly do chon de tài
Vàn kién cùa Dai boi Dai biéu Dàng bo DHQG Ha Noi lan thù- II dà xàc
dinh muc tiéu phàn dà'u cùa DHQG Ha Noi là: "Phàt buy nhung diéu kién
thuàn lai ma Nhà nuóc dà tao cho DHQG duac ghi trong quy che, ra sue nò
lue xày dung DHQG Ha Noi thuc su tra thành trung tàm dào tao dai hoc,
NCKH va ùmg dung khoa hoc - cóng nghe da ngành, da linh vuc, chat luang
cao, ngang tàm khu vuc, dàn dàn dudi kip trình do quóc té'". Muc tiéu trén
duac thè bien trong càc nghi quyét cùa Dàng uy DHQG Ha Noi là: xày dung
va phàt trién DHQG Ha Noi theo mò bìnb mot dai hoc nghién cùru (Rearch
Universitry) là mot nhiem vu bang dàu trong boat dong dào tao cùa nhà
truòng. Tinh dac thù cuà giào due cùa dai hoc là dào tao phuang phàp tu duy
khoa hoc, khà nàng suy luàn de tu giài quyét càc vàn de mói va sàng tao. Tàt
cà nhung dac diém này chù yéu co duac thóng qua NCKH va lién két vói thuc
tién. De boàn thành tot càc nhiem vu néu trén DHQGHN càn tó cbùrc qua trinh
truyén dat kién thiic, rèn luyén ky nàng thuc bànb tay nghé cho sinh vién va
tó chùfc cho sinh vién NCKH a nhung binh thiic phù bop. Day là bìnb thùrc tó
chiìc day hoc dac trung ò bàc dai hoc kbòng chi co tàc dung trang bi cho sinh
vién ky nàng, phuang phàp nghién cùu khoa hoc, rèn luyén tu duy khoa hoc,
khà nàng làm viec doc lap, sàng tao di sàu vào chuyén mòn ma con buóc dàu
bìnb thành va phàt trién a sinh vién nhiìng pham chat tàc phong cùa nhà khoa
hoc de co thè dàp ùìig yéu càu cùa su phàt trién khoa hoc - còng nghé va su
phàt trién dàt nuóc bien nay.
Hoat dong nghién ciìu khoa hoc cùa sinh vién duac tó chiic duói nhiéu
binh thiìc khàc nbau nhu làm quen vói còng tàc nghién cùru: bài tàp nién luàn,
bào cào thuc té, bào cào khoa hoc, tàp su nghién ciìu (Luàn vàn tot nghiép).
Hoat dong này cùa sinh vién duac thuc bien duói su huóng dàn cùa giàng
vién. Viec giàng vién tó cbùrc giao tiép huóng dàn sinh vién NCKH bop ly sé
Đề tài nghiên cứu thực trạng giao tiếp giữa gỉang viên và sinh viên trong hoạt động NCKH của sinh viên Đại Học Quốc GiaHN, nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa giảng viên với sinh viên, góp phần nâng cao kết quả NCKH của sinh viên và thực hiện mục tiêu đào tạo của Đại Học Quốc GiaHN
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Góp phần làm sáng tỏ lý luận về giao tiếp, đặc điểm giao tiếp của giảng viên với sinh viên trong NCKH ở trường đại học
tao ra nhiìng diéu kién thuàn Igi ve màt tàm ly, de phàt buy tich cuc boat dong
tri tue, phàt trién tinh sàng tao, xày dung thài do hoc tàp dùng dàn a sinh vién.
Giao tiép giGa giàng vién vói sinh vién trong boat dong NCKH bop ly con co y
nghia tao ra càm xùc tich cuc lành manh ò cà giàng vién va sinh vién.
Song hien nay giao tiép giOa giàng vién va sinh vién trong boat dong
NCKH a DHQG Ha Noi thuc trang nhu thè nào, vàn là càu bòi càn duac
nghién cùru mot càch khoa hoc de tur dò tìm bien phàp nàng cao biéu qua giao
tiép giira giàng vién va sinh vién nói riéng va chat lugfng NCKH cùa sinh vién
trong DHQG Ha Noi nói chung. Truóc yéu càu cùa cóng tàc dào tao DHQG
Ha Noi viec nghién cùru "giao tiép giiìa giàng vién vói sinh vién trong NCKH
ò DHQG Ha Noi" cùa chung tói co y nghia ly luàn va y nghia thuc tién.
2. Muc dìch nghién cùru.
Trén co so nghién cùru thuc trang giao tiép ghìa giàng vién va sinh vién
trong boat dong NCKH cùa sinh vién DHQG Ha Noi de xuàt mot so kién nghi
nhàm nàng cao biéu qua giao tiép giua giàng vién vói sinh vién, góp phàn
nàng cao két qua NCKH cùa sinh vién va thuc bien tot muc tiéu dào tao cùa
DHQG Ha Noi.
3. Khach thè va dòi tuang nghién cùru.
- Khdch thè nghién cùu
Diéu tra 600 sinh vién trong DHQG Ha Noi bao góm:
100 sinh vién nàm thii nhàt, nàm tbùr hai.
100 sinh vién nàm thù' ba, nàm thù tu a càc khoa Tàm ly hoc, khoa hoc
quàn ly, xà boi hoc, lich su, luu triì va quàn tri vàn pbòng cùa Truòng Dai hoc
Khoa hoc Xa boi va Nhàn vàn.
100 sinh vién nàm tbùr nhàt va nàm tbùr hai.
100 sinh vién nàm tbùr ba va thù* tu cùa khoa Toàn, Ly, Sinh, Dia cùa
Truòng dai hoc Khoa hoc Tu nhién.
100 sinh vién nàm tbùr nhàt, nàm tbùr hai
100 sinh vién nàm thù' ba va nàm thu tu cùa càc khoa tiéng Anh, Phàp,
Trung Quóc, va Nga cùa Truòng dai hoc Ngoai ngu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nhungndh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009316 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement