Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mansel
#1008089 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỤ ÁN
1.1. Sự CẦN THIẾT THỰC HIỆN Dự ÁN
Sông Cầu chảy qua 6 tỉnh/thành phổ (Bắc Kạn. Thái Nguyên. Vĩnh Phúc, Bẳc
Giang, Bắc Ninh và Hà Nội) nên nguồn nước của sông có vai trò rất quan trọng đến
phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh này trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương
lai.
Trong các thập kỉ vừa qua, việc quy hoạch và khai thác sử dụng tài nguyên nước
ữên lưu vực còn riêng rẽ theo ngành và vì thế còn nhiều tồn tại, kém hiệu quả. vấn đề
khai hoang, phá rừng làm nương rẫy chưa được kiểm soát chặt chẽ cùng với tình trạng
phá rừng bừa bãi để lấy gỗ nhiều nơi chưa kiểm soát nổi, đã khiến cho môi trường lưu
vực sông tại nhiều vùng ở trung và thượng lưu đang bị suy thoái nghiêm trọng, gây
nên các tác động tiêu cực tới dòng chảy của sông.
Hiện nay, mâu thuẫn giữa các ngành dùng nước, đặc biệt là giữa nước dùng cho
tưới và phát điện, du lịch ... đã nảy sinh và sẽ ngày càng gay gắt, phức tạp. Hiện tại,
tài nguyên nước trên lưu vực sông hầu như vẫn được quản lý theo địa giới hành chính
của các tỉnh mà chưa có các quy định, phương án về phân bổ nguồn nước giữa các
ngành dùng nước, giữa các khu vực ở thượng lưu và hạ lưu hay giữa các tỉnh trên lưu
vực.
Vấn đề của sông Công chuyển nước từ công trình hồ Núi Cốc sang sông cầu để
bổ sung nước cho khu tưới hạ thác Huống, cấp nước sinh hoạt và công nghiệp của
thành phố Thái Nguyên cũng là một vấn đề đòi hỏi nghiên cứu và tìm giải pháp hợp lý.
Trong một thời gian dài, sự quan tâm của xã hội, đầu tư của Nhà nước mới chỉ
tập trung vào việc khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên nước trên lưu vực sông.
Việc bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống cạn kiệt, suy thoái nguồn nước chưa được
chú trọng đúng mức. Hiện nay, tại một số đoạn sông trên sông cầu, đặc biệt là tại
nhừng khu vực sông chảy qua các thành phố, thị xã, thị trấn và khu công nghiệp,
nguồn nước đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Mặc dù vậy trên lưu vực nói chung chưa có
các nghiên cứu và quy hoạch về quản lý chất lượng nước và xử lý nước thải của lưu
vực sông, quy hoạch và xây dựng hệ thống giám sát chất lượng nước.
Nguồn nước sông cầu không thuộc loại phong phú và đang đứng trước nguy cơ
suy thoái về chất lượng trong khi nhu cầu nước cho phát triển kinh tế xã hội của các
tỉnh trên lun vực ngày càng tăng, nên yêu cầu đổi mới trong quản lý tài nguyên nước
nhằm từng bước khắc phục các tồn tại, nâng cao hiệu quả tổng hợp của tài nguyên
nước lưu vực sông cầu hiện nay là rất bức thiết. Vì vậy, việc lập quy hoạch tài nguyên
nước nhàm đưa ra khung và lộ trình thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu
vực sông Cầu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững của các tỉnh trên
lưu vực và vùng Bắc Bộ là rất cần thiết.
1.2. CO SỜ PHÁP LÝ THỰC HIỆN Dự ÁN
Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng
Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng
điểm Bảc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
Thông báo số 112/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Văn phòng Chính
phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Ban Chi đạo Tổ
chức điêu phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Thông báo số 762/TB - VPBCĐ ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Văn phòng Ban
phối phit triển Vùng KTTĐ Bắc Bộ ngày 18/7/2005 tại Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Công văn số 2029/BTNMT-KHTC ngày 10 tháng 6 năm 2005 của Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch - Tài chính thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
chuẩn bị nội dung thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Tổ chức điều phối các vùng
kinh tế trọng điểm.
Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng
Chính piủ về phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020”.
Quyết định số 1574/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đề cương Dự án “Quy hoạch tài
nguyên iước lưu vực sông cầu”.
Quyết định 863/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Chuyển đổi chù đầu tư và hình thức thực
hiện Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông cầu”.
Cuyết định sổ 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
đến nàir 2020”.
>ghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ về “Quản lý lưu vực sông”.
1.3. MỤ : TIÊU Dự ÁN
Niận dạng các vấn đề về tài nguyên nước, xác định các vấn đề ưu tiên và mục
tiêu tài rguyên nước trên lưu vực sông cầu.
Xìy dựng các giải pháp và bước đi thích hợp nhằm quản lý, bảo vệ, khai thác sử
dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước trên lưu vực cho từng giai đoạn đến năm
2015 và lăm 2020, đảm bảo sinh thái cảnh quan và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước
phục vụ Dhát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên lưu vực.
1.4. NHIỆM VỤ CỦA Dự ÁN
Đè đạt được mục tiêu đề ra, Dự án cần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau
đây:
1. Điều tra thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin, sổ liệu về điều kiện tự
rhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên
rước, phòng chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra và tình hình quản lý, bào vệ tài
tguyên nước và bảo vệ môi trường liên quan đến tài nguyên nước trên lưu vực sông
Cầu phục vụ cho việc lập quy hoạch.
2. Đánh giá tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và hiện trạng bảo vệ,
l.hai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên nước, phòng chống, giảm thiểu tác hại do
rước gây ra và bảo vệ môi trường liên quan đến tài nguyên nước của lưu vực sông
cầu.
3. Phân tích, đánh giá nhu cầu khai thác, sử dụng nước của các ngành, các lĩnh
>ực, các địa phương trong lưu vực sông nhàm bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế,
>.ã hội và bảo vệ môi trường của lưu vực sông.
4. Đánh giá cân bằng giữa tiềm năng nguồn nước và nhu cầu khai thác, sử dụng
rước.
5. Nghiên cứu định hướng và giải pháp phục vụ quản lý, bảo vệ phát triển tài
rguyên nước, phòng chống giảm thiểu tác hại do nước gây ra ở lưu vực sông cầu, giải
phốp và định hướng trong việc thực hiện quy hoạch.
- Nhận định và đánh giá xu thế biến đổi về số lượng, chất lượng nước và môi
trường trong lưu vực và những rủi ro thiệt hại do nước gây ra.
- Xác định các vấn đề cần xem xét giải quyêt và mức độ quan trọng của các vấn
đề đó trên lưu vực sông.
- Xác định các mục tiêu sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông.
- Đề xuất định hướng về quản lý, bảo vệ khai thác, sử dụng và phát triển tài
nguyên nước, phòng chống, giảm nhẹ tác hại do nước gây ra và bảo vệ môi
trường liên quan đến tài nguyên nước trên lưu vực sông.
- Đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề về tài nguyên nước trong lưu vực
sông, xác định thứ tự ưu tiên đối với các giải pháp đề xuất.
- Đề xuất các giải pháp và định hướng để thực hiện quy hoạch tài nguyên nước
lưu vực sông.
- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến về các vấn đề mục tiêu, định hướng giải pháp về tài
nguyên nước.
6. Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông cầu trình Bộ phê duyệt,
chỉnh lý hồ sơ quy hoạch theo quyết định phê duyệt và giao nộp sản phàm theo quy
định.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoangbh86
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement