Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#1007965 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tổng quan các chính sách, quy định về quản lý và công nghệ xử lý tái chế chất thải từ các thiết bị điện tử gia dụng thải bỏ ở các nước phát triển (Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…) và các nước đang phát triển (Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philipin…) cho thấy chất thải từ thiết bị điện, điện tử là chất thải nguy hại cần có chính sách đặc biệt. Để xử lý tái chế chất thải điện tử một cách hiệu quả cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu thụ các sản phẩm điện tử. Khảo sát, đánh giá thực trạng công nghệ xử lý tái chế chất thải điện tử và tình hình ô nhiễm một số kim loại độc hại trong môi trường nước, bùn đất và trong một số mẫu tóc, móng tay của người dân sống xung quanh khu vực lưu giữ, tái chế của một số làng nghề ở 3 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên). Các kết quả cho thấy chúng ta chưa có chính sách thống nhất quản lý, ý thức cộng đồng về quản lý chất thải điện tử mới chỉ thiên về phía thu hồi nguyên vật liệu mà chưa chú ý đến những tác động môi trường phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, lưu giữ và tái chế. Nhiều chỉ tiêu kim loại nặng trong các mẫu vượt quá quy định. Điều tra thực trạng phát sinh và quản lý 4 thiết bị điện tử gia dụng điển hình (tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) hỏng, cũ lỗi thời tại 3 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên). Nghiên cứu lựa chọn mô hình dự báo khối lượng phát sinh chất thải điện tử phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội nước ta trong giai đoạn 2010-2020 và áp dụng dự báo cho 3 tỉnh thành phố trên. Xây dựng quy trình tách, phân loại các thành phần có khả năng tái sử dụng hay tái chế thu hồi nguyên vật liệu từ một số thiết bị điện tử gia dụng thải bỏ điển hình đã được lựa chọn (ti vi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh). Đề xuất quy trình bóc tách các thiết bị này phù hợp với các điều kiện thực tế của Việt Nam. Nghiên cứu phát triển một số quy trình tái chế thủy tinh, nhựa (plastic) và thu hồi kim loại từ một số thiết bị điện tử gia dụng (ti vi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) thải bỏ. Kiến nghị một số nội dung nhằm góp phần xây dựng chính sách quản lý và tái chế chất thải điện tử phù hợp với điều kiện Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020
5.1 Mục tiêu
Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng dề xuất mô hình quan lý. công nghệ
thu hồi tái chế một số thiết bị điện tư uia dụnu thải ho (tivi. máy tính, diện thoại
di dộng, tu lạnh) phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật của Việt Nam. Mục tiêu
cụ thê như sau:
- Làm rõ thực trạng phát sinh thiết bị diện tử thai bó và thực trạng quàn lý tái
chế một số thiết bị điện tử điển hình (tivi. máy tính, điện thoại, tủ lạnh) tại một
sô tinh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bấc (1 là Nội. 1 lai Phòng, I lime
Yen). Dưa ra dự báo mức độ phát sinh, phát thai, và nguy cơ ảnh hưởna đến môi
trườnu cùa chất thai diện tử ở Việt nam trong giai đoạn 2010-2020.
- Lựa chọn dược phương án thích hợp với diều kiện kinh tố-kv thuật và văn
hóa cua Việt Num đế tách phàn loại, tận thu. tái chế các neuyên vật liệu từ thiết
bị diện tư thai bỏ nhăm loại bỏ tác dộng ngu\ hại đến môi trirờnu. sức khỏe và
sinh lời.
- Dè \u â t một sò nội đunu chu yòu cho khung chính sách quan lý và tái chê
thict bị diện tư uia dụ 11 Si thai ho núi riène và chất thái diện tứ nói chunu.
5.2 Nội (lung nghicn cừu khoa học
Nôi dung 1: I ỏim quan chính sách quan lý và cònạ nuhệ xư lý chất thai từ
các thiôt bị diện tư uia dụnu. Khao sát. dành uiá thực trạ 1111 còim nuhộ \ ư lý túi
chỏ chát thai diện tư và tình hình ô nhiễm môi trirờne tại một sò lànii ntỉhe thu
gom. lưu eiữ. tái chè tại 3 tinh, thành phô thuộc vùnu kinh tố trọng dièni phía
Bác (Hà Nội. Hái Phòns. Iỉirng Yên).
Nôi dung 2: Khao sát. đánh siá thực trạrm phát sinh và quan lv các ihiết bị
diện tư uia dụnu (tivi. máy tinh, điện thoại, tu lạnh) hỏna. cũ lỗi thời tại 3 tinh,
thành phố thuộc vùne, kinh tế trọn lì diêm phía Bắc (Hà Nội. Hai Phòng, Hưnu
Yên). Lựa chọn mô hình dự báo khối lượng phát sinh chất thai điện tử phù hợp
với điêu kiện kinh tế. xã hội nước ta trong aiai đoạn 2010-2020 và áp dụna dự
báo cho 3 tinh thành phố trên.
Nôi dunR 3: Nahiên cứu xây dựng quy trình tách phân loại các thành phần có
khả nãng tái sử dụng hay sứ dụng để tái chế thu hồi nguyên vật liệu từ một số
thiòt bị diện tử gia dụng thai bỏ điển hình dã dược lựa chọn (tivi. máy tính, điện
thoại, tu lạnh).
Nôi dun» 4: Nghiên cứu phát triển một sổ quy trình tái chế thủy tinh, nhựa
(plastics) và thu hồi kim loại từ một số thiết bị diện tư gia dụng (tivi, máy tính,
điện thoại, tủ lạnh) thải hò.
Nôi dung, 5: Nghiên cứu kiến nghị một số nội dung nhằm góp phần xây dựng
chính sách quản lý và tái chế chất thai điện tử phù hợp với điều kiện Việt Nam
trong giai đoạn 2010-2020.
6. Các kết quả đạt được:
6.1 Kết quả khoa học:
- Đã tổng quan các chính sách, qui định về quán lý và công nghệ xứ lý tái
chế chât thải từ các thiết bị điện tư gia dụng thai bo ở các nước phát triển (Bắc
Mv. Nhạt Bán. Hàn Quốc E U ...) và các nước dang phát triên (Trung Quốc. Án
độ. Thái Lan. Philipin...) cho thấy chất thai từ thiết bị diện, điện tư là chất thai
nguy hại cân có chính sách dặc biệt. Để xử lý tái chế chất thái diện tư một cách
hiệu qua cân có sự phối hợp dồng bộ giữa nhà nước, nhà san xuất, kinh doanh
và nmrừi tiêu thụ các san phâm diện tư.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1013745 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement