Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mrneophy
#1007808 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Làm sáng tỏ bản chất đặc thù của tri thức đạo đức học, vai trò của nó trong đời sống xã hội, phân tích sự hình thành, phát triển và hệ vấn đề cơ bản của các quan điểm đạo đức học phương Tây hiện đại, vị trí của chúng trong đời sống của người phương Tây hiện đại. Trình bày khái quát các quan niệm đạo đức học phương Tây hiện đại, nhất là các quan điểm có ảnh hưởng ở Việt Nam như chủ nghĩa hiện sinh, phân tâm học, đạo Công giáo, chủ nghĩa thực dụng... Đưa ra nhận định về những giá trị, hạn chế và những ảnh hưởng của các quan niệm đạo đức học phương Tây hiện đại này đến một số lĩnh vực của đời sống xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện nay ở Việt Nam. Đề xuất quan điểm cơ bản và những giải pháp ứng xử nhằm phát huy những giá trị tích cực và khắc phục những hạn chế của các quan điểm đạo đức học phương Tây hiện đại trong bối cảnh hội nhập hiện nay ở Việt Nam

M Ụ C L Ụ C
P Í À N M Ở Đ Ầ U 7
Ị—— ......— - — ----------— ............ - - - — — —.......- -..... - — —- - - - ........... ..... ................ -•
Ciương 1. Dẩn nhập: Đạo đức học và đạo đức học phưong Tây hiện đại 17
tnng bối cảnh hội nhập của thế giói đương đại
ỉ .1. Đ ố i tư ợ n g c ủ a đ ạ o đ ứ c h ọ c v à đ ạ o đ ứ c h ọ c p h ư ơ n g T â y h iệ n đại 17
1.2. Bổi cành thế giới đương đại và những khả năng anh hường liên văn hóa cùa 24
CíC q u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c p h ư ơ n g T â y h iệ n đại ở V iệ t N a m
Ciưong 2. Quan niệm đạo đức học trong triết học đòi sống 29
2.1. Ọ u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c c ủ a A . S c h o p e n h a u e r 29
2 2 . Q u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c c ủ a N ie tz s c h e 34
2 3 . Ọ u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c c ù a H . B e r g s o n 38
2 4. T ổ n g q u a n v ề cá c q u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c t r o n g triế t h ọ c đ ờ i s ố n g 41
Chương 3. Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh. 46
3 1. T iề n đề tư tư ở n g v à s ự ra đ ờ i đ ạ o đ ứ c h ọ c h iệ n sin h 46
Ị .............. ^ .... ............ ......... ................. 1
3 2 . Q u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c c ủ a s . K i e r k e g a a r d 53
3 3 . Ọ u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c c ủ a M . H e id e g g e r 55
3 4 . Ọ u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c h iệ n s in h c ủ a J. p . S a rtre 61
3 5 . Q u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c h iệ n s in h c ù a A . C a m u s 68
3 6. Ọuan niệm đạo đức học của K. Jaspers 77
I 3 6 .1. Cơ sở triết học cho đạo đức học của K. Jaspers 78
3 6.2. Một so nội dung chủ yếu của đạo đức học Jaspers 81
3 7. T ố n g q u a n về đ ạ o đ ứ c h ọ c h i ệ n s in h 8 7
Iị. . Ọ u a n n iệm đ ạ o đ ứ c h ọ c tro n g p h â n tâm h ọ c c ủ a s . F re u d 94
ị. .1. Những điêu kiện và tiên đê hình thành triét học và đạo đức học trong phân 94
I 'ân học cua Freud
ị .2. Những nền tảng triết học phản tâm học cho đạo đức học cua Freud 98
ị. .3. Những nội dung cơ bản cùa đạo đức học trong phán tám học Freud 106
L ............. ...............assMsaa&rfs---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ị.'.. Q u a n n iệm đ ạ o đ ứ c h ọc tro n g ch ủ nghTa F re u d m ớ i 111
Ciưong 5. Các quan niệm đạo đức học tôn giáo phương Tây hiện đại 119
5. . Q u a n n iệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c c ủ a C ô n g g iá o v à c h u n g h ĩa T h o m á t m ớ i 119
Ị5. . 7. Quan niệm đạo đức học của Công giáo 119
5. .2. Quan niệm đạo đức học của chù nghĩa Tô mát mới 135
5.!. Q u a n n iệm đ ạ o đ ứ c h ọ c c ủ a T in làn h g iá o v à th u y ế t T in làn h m ới 139
5.?. 7. Quan niệm đạo đức của Tin lành giáo 139
5.12. Quan niệm đạo đức học của thuyết Tin lành mới 148
5.5. Ọ u a n n iệm đ ạ o đ ứ c h ọ c tro n g th u y ế t T e ilh a rd d e C h a rd in v à c h ủ nghTa n h â n 152
VỜI A lb e rt S c h w e itz e r
5.Ì. 1. Quan niệm đạo đức học trong thuyết Teilhard de Chardin 152
5.ỉ.2. Quan niệm đạo đức học trong chù nghĩa nhân văn A lbert Schweitzer 154
Ciương 6. Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa thực dụng 156
6.1. B àn v ề th u ậ t n g ữ “ c h ù n g h ĩa th ự c d ụ n g ’' 156
6.1. Ọ u a n n iệm đ ạ o đ ứ c h ọ c c ủ a C h a rle s S a n d e rs P e irc e 158
6.?. Q u a n n iệm đ ạ o đ ứ c h ọ c c ủ a W illia m Ja m e s . 162
6 ị. Q u a n n iệm đ ạ o đ ứ c h ọ c c ủ a J o h n D e w e y . 172
65 . T ổ n g q u a n về đ ạ o đ ứ c h ọ c c u a c h ù n g h ĩa th ự c d ụ n g 180
ỉ C ỉ ư o n g 4. Q u a n n i ệ m đ ạ o đ ứ c h ọ c t r o n g p h â n t â m h ọ c 9 4
2
T Ó M T A T C Á C K É T Q U Ả N G H I Ê N c ừ u C H Í N H C Ủ A Đ È T À I
• K ế t q u ả về k h o a học công nghệ:
- Ban thao 01 cuốn sách chuyên khảo
- 04 bài báo khoa học đã gửi đăng trẽn các tạp chí chuyên ngành:
1. Bài đăng tạp chí quốc tế: N guyen V u H ao “ T olerance betw een cultural
W orld O utlooks in the G lobalized W orld: Its Limits and Prospects” , in:
Philosophy in the Age o f Religious and Cultural Pluralism, the Council
for R esearch in V alues and Philosophy; and International Institute of
Islam ic Though and Civilization, K uala L am pur
2. N guyễn Vũ Hảo, Đ ạo đức học phư ơ ng T ây đương đại: Tổng quan các
trào lưu và các vấn đề chủ yếu, trong: TC Thông tin khoa học x ã h ộ i,
4/2013
3. N guyễn Vũ Hảo, Đ ạo đức học trong m ột số trào lưu triết học tôn giáo
p h ư ơ n g Tây đươ ng đại, trong TC Nghiên cứu Tôn giáo, s ố 6, năm 2013
4. N guyễn Vũ Hảo, Đ ạo đức học nhân bản phi duy lý - cách tiếp cận độc
đáo của triết học phư ơ ng Tây thế kỷ X X đối với vấn đề con người trong
x ã hội hiện đại, trong TC Nghiên cừu con người, số 1 năm 2013.
• K ế t q u ả p h ụ c vụ th ự c tế:
- 1 đề cư ơ n g bài giảng m ôn học cho cao học: ’’M ột số quan niệm đạo đức học
p h ư ơ n g Tây hiện đại” cho Đại học Q uốc gia Hà Nội
- 01 Bản Kiến nghị chính sách
Vê phươ ng diện thực tiễn, có thế nói, trong những thập kỷ gần đây, m ột
tn n g n h ữ n g vấn đề bức xúc nhất được đặt ra ở Việt N am hiện nay là vấn đề đạo
đrc xã hội. N hiều học giả, nhiều nhà chính trị đã thông báo về thực trạng đạo đức
XI hội và lối sổng của giới trẻ, về nguy cơ của việc suy thoái đạo đức của một bộ
piận xã hội ớ Việt N am , gắn liền với m ặt trái của nền kinh tế thị trường, của quá
tinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt của quá trình toàn cầu hóa và bổi
Cinh giao lưu hội nhập quốc tế. v ấ n đề là ở chồ phải truy tìm được những căn
n;uyên đích thực đứng đằng sau những hiện tượ ng tưởng chừng như hoàn toàn
n;ầu nhiên ấy.
T rong thế kỷ XX , Việt N am đã không phải là m ột không gian bị “ bế quan
t<a cản g ” , m à đã là nơi giao lưu tiếp biên, nơi giao tiếp liên văn hóa của nhiều tư
tiởng đạo đức khác nhau, đặc biệt là tư tưởng đạo đức tam giáo đã trở thành truyền
tlống (N ho giáo, Phật giáo, Đ ạo giáo), các tư tưở ng đạo đức phư ơ ng Tây và tư
tiởng đạo đức m ácxít được du nhập vào nước ta. T rong quá trình giao lưu tiếp biến
ấ', có thể nhận diện đư ợ c những biểu hiện ảnh hưở ng và xu hướng tác động của
C;C quan niệm đạo đức học phư ơ ng T ây hiện đại đối với các lĩnh vực khác nhau
cia đời sống xã hội Việt Nam .
Thứ nhất, cho đến nay, không thể phủ nhận được những ảnh hưởng m ạnh
nè và th ư ờ n g xuyên của chủ nghía T hom as mới với tính cách là học thuyết triết
h»c và đạo đức chính thống của G iáo hội V aticăng đối với quan niệm đạo đức học
V. lối sống của cộng đồng C ông giáo Việt N am gồm hơn 6 triệu tín đồ, thông qua
c.c chức sắc tôn giáo, thông qua các ấn phấm công giáo lưu hành nội bộ, các
P H Ầ N M Ở Đ À U
1 T í n h c ấ p t h i ế t c ủ a Đ e t à i
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014059 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement