Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By aikiutuido_cobanmatchotuiday
#1007722 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm địa chất và thành phần vật chất (thạch học, khoáng vật, địa hóa) của các thành tạo magma kiềm và các đá vây quanh khu vực Mường Hum, Lào Cai để khoanh định các biểu hiện khoáng hóa, điểm quặng kim loại hiếm và dạng khoáng vật tồn tại của chúng. Dựa vào các đặc điểm khoáng vật chứa kim loại hiếm và tổ hợ cộng sinh (THCS) của chúng trong các thành tạo đá mới được khoanh định để xác lập các kiểu nguồn gốc hay loại hình công nghiệp của mỏ kim loại hiếm vùng nghiên cứu. Đánh giá chất lượng, quy mô của khoáng sản kim loại hiếm vùng nghiên cứu và so sánh với các mỏ đã biết ở Việt Nam theo tiêu chuẩn thế giới, đồng thời kết hợp với các yếu tố khống chế quặng để phân vùng dự báo triển vọng khoáng sản kim loại hiếm và đề xuất các biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
Trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm địa chất và thành phần vật chất (thạch học, khoáng vật, địa hóa) của các thành tạo magma kiểm và các đa vây quanh khu vực Mường Hum, Lào Cai đã thành lập được ‘Bản đồ thạch học- cấu trúc các thành tạo địa chất khu vực Mường Hum, Lào Cai và khoáng sản liên quan tỷ lệ 1/10.000’
Đã thành lập được ‘Bản đồ các kiểu nguồn gốc khoáng sản kim loại hiếm và phân vùng dự báo báo triển vọng khoáng sản khu vực Mường Hum, Lào Cai tỷ lệ 1/10.000’ trên đó đã khoanh định được các biêut hiện khoáng hóa, điểm quặng kim loại hiếm và các diện tích có triển vọng
Trên cơ sở các đặc điểm khoáng vật, hóa học tinh thể của các khoáng vật chứa kim loại hiếm và tổ hợp cộng sinh (THCS) của chúng trong các thành tạo đá mới được khoanh định
Đặc điểm địa chất, thành phần vật chất của đá vây quanh cùng với tổ hợp khoáng vật đặc trưng có mặt trong chúng là bằng chứng của quá trình biến chất trao đổi nhiệt dịch – khí thành giữa hoạt đồng magma granit pegmatite kiềm Pu Sam Cap với đá hoa –dolomit của hệ tầng Sa Pa
Các thành tạo granit pegmatite kiềm xuyên cắt các thành tạo đá hoa dolomite là những tiền đề cho sự thành tạo khoáng hóa kim loại kiềm hiếm và đặc điểm địa hóa – khoáng vật của các khoáng vật kiềm hiếm cũng như tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng của chúng là dấu hiệu trực tiếp và quan trọng để tìm kiếm đánh giá mở rộng
Kết quả công bố: 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất; 1 báo cáo khoa học
Đào tạo 2 cử nhân,1 học viên cao học, 1 thạc sỹ
Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Tên đề tài :
"Nghiên cửu các khoáng vật chứa kim loại hiếm trong các thành tạo magma
kiềm khu vực Mường Hum, Lào cai và đánh giá tiềm năng của chúng ”
Mả số : QG-09-21
Chủ trì Đề tà i: TS. Nguyễn Trung Chí
Các cán bộ tham gia : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường, TS. Trần Ngọc Thái,
Th.s. Phạm Bình, TS. Nguyễn Thùy Dương,
TS. Hoàng Thị Minh Thảo, TS. Lê Thu Hương.
Mục tiêu nghiên cứu:
+ Xác lập các đặc điểm địa hóa- khoáng vật và kiểu nguồn gốc ( khí
thành- nhìột dịch, pegmatit, biến chất trao đổi) của các khoáng vật chứa kim
loại hiếm lepidolit, spodumen, berin, xinvanđit,..) trong các thành tạo magma
kiềm và các đá liên quan khu vực Mường Hum, Lào cai.
+ Đánh giá tiềm năng và phân vùng dự báo triển vọng kim loại hiếm
trong khu vực nghiên cứu với chiến lược phát triển vật liệu mới và quản lý tài
nguyên môi trường bền vững.
Nội dung nghiên cứu:
1- Trên cơ sở nghiên cửu đặc điểm địa chất và thành phần vật chất (thạch
học, khoáng vật, địa hóa) của các thành tạo magma kiềm và các đá vây quanh
khu vực Mường Hum, Lào Cai để khoanh định các biểu hiện khoáng hóa, điểm
quặng kim loại hiếm và dạng khoáng vật tồn tại của chúng.
2- Dựa vào các đặc điểm khoáng vật, hóa học tinh thể của các khoáng vật
chứa kim loại hiếm và tổ hợp cộng sinh (THCS) của chúng trong các thành tạo
đá mới được khoanh định để xác lập các kiểu nguồn gốc hay loại hình công
nghiệp của mỏ kim loại hiếm vùng nghiên cứu
3- Đánh giá chất lượng, quy mô của khoáng sản kim loại hiếm vùng nghiên
cứu và so sánh với các mỏ đã biết ờ Việt Nam theo tiêu chuẩn Thế giới, đồng
thời kết hựp với các yếu tố khổng chế quặng để phân vùng dự báo triển vọng
khoáng sản kim loại hiếm và đề xuất các biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài
nguyên, bảo vệ m ôi trường.
Các kết quả đạt được :
4- Kết quả khoa học :
1. Trên cơ sờ nghiên cứu đặc điểm địa chất và thành phần vật chất (thạch
học, khoáng vật, địa hóa) của các thành tạo magma kiềm và các đá vây quanh
khu vực Mường Hum, Lào Cai đã thành lập được ‘ Bản đồ thạch học - cấu trúc
các thành tạo địa chất khu vực Mường Hum, Lào Cai và khoáng sản liên quan
tỷ lệ 1/10.000’.
2. Đã thành iập được ‘Bản đồ các kiểu nguồn gốc khoáng sản kim loại hiếm
và phân vùng dự báo triển vọng khoáng sản khu vực Mường Hum, Lào Cai tỷ
lệ 1/10.000’ trên đó đã khoanh định được các biểu hiện khoáng hóa, điểm
quặng kim loại hiếm và các diện tích có triển vọng.
3. Trên cơ sở các đặc điểm khoáng vật, hóa học tinh thể của các khoáng vật
chứa kim loại hiếm và tổ hợp cộng sinh (THCS) của chúng trong các thành tạo
đá mới được khoanh định đã xác lập được :
+ Các đá biến đổi có thành phần là đá hoa-dolomit thuộc phân hệ tầng Sa
Pa trên ( NP- c , sp2) vây quanh thể granit pegmatit kiềm Pu Sam Cap tuổi
Paleogen ờ Mường Hum, Lao Cai có chứa các khoáng vật kim loại kiềm hiếm
tập trung cao là spodumen (5-7%) và lepiđolit (20-23%).
+ Các đói biển đổi có chiều rộng 50-100m với các đới phân biệt rõ theo tổ
hợp khoáng vật đặc trưng của mồi đới từ rìa tiếp xúc với granit pegmatit kiềm
ra ngoài như sau: Đới I : Calcite(50%) -lepiđolit (40%) - dolomite (2%) -
scapolit (marialit)(5%) - pyrochlor (1%) - turmalin(0,5%) - thạch anh(2%). Đới
I I : Caicit (55%) - Albit(4%) - lepidolit (25%) - dolomit (5%) - spodumen
(5%) “ chalcopyrit (5%)- íluorit (1%). Đới m : Calcit (55%)- scapolit(marialit)
(17%) — spodumen (7%) - íluorit (2%) — dolomit(5%) - lepidolit (12%) - pyrit
(3%)4. Đặc điểm địa chất, thành phần vật chất của đá vây quanh cùng với tổ hợp
khoáng vật đặc trưng có m ặt trong chúng là bằng chứng của quá trình biến chất
trao đổi nhiệt dịch - khí thành giữa hoạt động m agm a granit pegm atit kiềm Pu
Sam Cap với đá hoa- dolom it của hệ tầng Sa Pa.
5. Các thành tạo granit pegm atit kiềm xuyên cắt các thành tạo đá hoa
dolom it là những tiền đề cho sự thành tạo khoáng hóa kim loại kiềm hiếm và
đặc điểm địa hóa - khoáng vật của các khoáng vật kiềm hiểm cũng như tổ hợp
cộng sinh khoáng vật đặc trưng cùa chúng là đấu hiệu trực tiếp và quan trọng để
tìm kiếm đánh giá m ờ rộng.
6. Báo cáo thuyết m inh đề tài đã th ể hiện đầy đủ các các kết quả khoa học
nêu trên.
+ K ết quả ứng dụng (nếu c ó ) :
+ Kết quả công b ố :
1 -0 1 bài báo “ Đ ặc đ iể m kh o á n g vậ t học và nguồn gốc của các kh oáng vật
chứa Li trong đá hoa- d o lo m it khu vực M ường H u m , L ả o C a i ”. Tạp chí Khoa
học Kỹ thuật M ỏ- Đ ịa chất. Số 34, 4/ 2011. Hà N ội. T r 5-11.
2- Báo cáo “Đ ặc đ iểm m ộ t sô' kh o á n g vậ t chứ a kim lo ạ i hiếm , kiềm h iếm
tro n g đ á kiềm M ường H u m vó các th à n h tạo đ ịa chất liên q u a n ”. Hội nghị
K hoa học Sinh viên, Trường Đ H K hoa học Tự nhiên 4/2009- Đạt giải khuyến
khích, do nhóm sinh viên : T rần X uân Bách, Vũ Thị Thu Hưdng, Trần Thị
H ạnh, lớp ĐC Khóa 51 thực hiện dưới sự hưổng đẫn của TS. N guyễn T rung
Chí, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài.
+ K ết quả đào tạo : Đã đào tạo được 02 cử nhân (6/2010) và đang đào tạo
01 thạc sỹ( 10/2011) từ kết quả nghiên cứu của đề tài, bao gồm 02 Cử nhân là:
1-Vũ Thị Thu Hường với đé tài K hóa luận : ‘'Đ ặc đ iểm thành p h ầ n vậ t ch ấ t
cá c đ á g ra n ỉto id kiềm kh ố i M ư ờ n g H u m và kh o á n g sản liên q u a n với chúng
2-T rần Thị Hạnh với đề tài K hóa ỉuận : " Đ ặ c đ iểm đ ịa hóa- khoáng vậ t và
nguồn gốc của các kh o á n g vậ t kim lo ạ i kiềm h iếm ở khu vực M ường H u m L ào
C a i"


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014652 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement