Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By timbantriki_timbantriki2003
#1007644 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nghiên cứu tổng hợp MnO2 bằng khử trong điều kiện thuỷ nhiệt (thuỷ nhiệt trong môi trường nước và hỗn hợp nước/etatnol) và không thuỷ nhiệt. Nghiên cứu cấu trúc và hình thái học của MnO2 thu được bằng các phương pháp phân tích hoá lí. Nghiên cứu tính chất điện hoá của MnO2 trên thiết bị điện hoá. Kết quả: tổng hợp vật liệu oxit mangan bằng phản ứng giữa KMnO4 với etanol trong điều kiện thuỷ nhiệt; khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng etanol, nồng độ dung dịch điện li, tốc độ quét thế và số vòng quét tới dung lượng riêng của điện cực; vật liệu oxit mangan tổng hợp theo phương pháp thuỷ nhiệt trong hỗn hợp phản ứng có khả năng hoạt động điện hoá cao hơn hẳn so với vật liệt oxit mangan không thuỷ nhiệt và thuỷ nhiệt trong nước
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Khoa Hóa học
a. Tên đề tài: Nghiên cứu cấu trúc và nâne cao tính chất cua vật liệu MnO; dược điêu
chê bang các phương pháp khác nhau.
b. Chủ trì đề tài: ThS. Nguvễn Xuân Viết
c. Các cán bộ tham gia: TS: Nguvễn Thị Câm Hà
d. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu:
Mục tiêu:
+ Tônti hợp duợc \ật liệu MnƠ2 bằng phưong pháp thuy nhiệt có kích thước đồne đều
và kích thước mong muốn là nho hơn 1 fj.m. xác định cấu trúc cua vật liệu MnO: thu
dược, khao sát tính chất diện hóa cua màng ihu được trong môi iruơng KOH 1M.
-r Sư dụng các phưcrng pháp khác nhau đê điều chế MnƠ2 nhàm mục đích so sánh và
toi ưu hóa tính chất cua MnO: thu được.
Nội dung:
1. Nghiên cứu tông họp MnO: bãnG khu tronu điều kiện thu\ nhiệt (thuv nhiệt
trons môi trườrm nước \à hồn hợp nước etatnol) và khỏne thu\ nhiệt.
2. Níihiên cứu cấu trúc và hình thái học cua MnƠ2 thu được bâng các phưưng
pháp phân tích hoá lí.
3. Nghiên cứu tính chất điện hoá cua YlnO: trên thiết bị điện hoá.
e. Các kết quả đạt đuọe:
1. Tôna hợp vậl liệu oxit manaan bàng phan ứne giữa K.MnO_Ị với etanol trone điều
kiện thuv nhiệt, kết qua cho thâv vật liệu oxit manean thu được có thành phần
gồm maneanite y-MnOOH và hausmannite MrhOj. Khi ti lệ etanol K.MnO_Ị lớn.
oxit man°an thu được có dạng hình que với kích tluróc khá lớn từ 150-250 nm.
khi ti lệ etanol KMnOj thap thì có dạns hạt. rât xôp còn các mẫu thuv nhiệt trona
hỗn hợp phan ứne \ới ti lệ etanol k \ 1n0 4 truns bình thì thu được oxit marman
dạnn sợi với kích thước nho từ 7-l5nm. Ti lệ y-MnOOH \1 n ;0 4 cùrm tãnti lên
khi ti lệ etanol KMnOj tăng.
2. Khao sát anh hươne cua hàm luợrm etanol. nôníi dộ durm dịch diện li. tốc dộ
quét thé và sỏ \òne quét tới dune lượrm riêrm cua diện cực. Kết qua chu thấ\
mầu có ti ]ệ etanol KMn()_ị bàng 2.] 9. thu> nhiệt trong hỗn hợp phan ÚnÍ2
KMnOj - C;H<OH. với duns dịch diện li Na:S 0 4 IM. tốc dộ quét ihề 5mY s có
duna luợns riêno lcVn nhát. Cùng với sự phát triên cua khoa học cônti nahệ. các thiét bị lích trữ năng
lượng như ảcqui. pin điện ngà\ càng được sư dụng rộna rãi hơn. Sơ dĩ nhu \ặ \ là
do những ứng dụng cua chúng ngàv càna đa dạna trons các thiêt bị điện tư khác
nhau. Cuộc sống cua con người naà\ càne được nảna cao làm xuàt hiện nhu câu \ô
các loại nguồn có năng lượng cao. eiá thành re. thân thiện với môi trường. Trước
nhu câu cua thị trường, các nhà nghiên cứu. các nhà san xuat trên thô íiiói dã tiên
hành nhiêu nghiên cứu các vật liệu mới có tính chất điện hoá cao nhăm nànu cao
hiệu suất chuyên hóa điện năne cua các thiết bị điện hoá. Tronn đó. các cô nil trình
nghiên cứu chu yếu tập truna vào việc chế tạo. hoàn thiện các vật liệu được sư dụn«
đê chế tạo điện cực catôt cua rniuồn điện hoá học.
Vật liệu oxit manaan sần đâv cũne được quan tâm nhiêu trono v iệc SU' dụne
chế tạo catôt đối với neuồn điện hoá học truyền thốn&: pin I.êlănecê. pin kiêm
V.V...CỎ nhiều phương pháp tông hợp oxit mangan như: Phươnc pháp điện phân,
phương pháp hóa học. phương pháp thuỵ nhiệt...Theo nhiêu nahiên cứu gân dâ\ thi
vật liệu oxit manean tône hợp bang con đuờna thu\ nhiệt. dà> là phươna pháp tône
hcyp đơn gian và hiệu suất cao. cho san phâm kct tinh tôt. kich thước nhct. dung
lượng riêng lém. aiá thành ro và độ ôn định cao hơn vật liệu oxit mangan chê tạo
harm phương pháp điện phản. Đê góp phần vào lĩnh vực trên, trong đô tài nà} chúng
tui đề cập đến vấn đề: “Nghiên cửu cấu trúc và năng cao tính chái cua vật liệu MnO;
được điều chế bằng các phương pháp khác nhau ”
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1039083 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement