Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By wolffang2931991
#1007485 Link tải miễn phí Luận văn:Nghiên cứu đặc điểm địa chất môi trường vùng cửa sông Tiên Yên phục vụ phát triển bền vững : Đề tài

Tổng hợp, phân tích và đánh giá các yếu tố tự nhiên và nhân sinh ảnh hưởng tới điều kiện địa chất môi trường vùng cửa sông Tiên Yên. Nghiên cứu và làm rõ những đặc điểm địa chất môi trường ở vùng này, bao gồm đặc điểm địa hóa môi trường nước, môi trường trầm tích và một số tai biến trong vùng nghiên cứu. Xác định được các tai biến trong khu vực cửa sông Tiên Yên. Đề xuất được định hướng phát triển bền vững vùng cửa sông Tiên Yên, tập trung vào các ngành nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái và một số giải pháp khác nhằm phát triển bền vững vùng cửa sông này
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
Đăng 1 bài báo, hướng dẫn 2 khóa luận tốt nghiệp
Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Khoa Môi trường
CHƯƠNG 1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN ĐIÈU KIỆN ĐỊA CHẢT
MÔI TRƯỜNG VÙNG CỬA SÔNG TIÊN YÊN..........................................................4
1.1. Các yếu tố tự nhiên................................................................................................ 4
1.1.1. VỊ trí địa l ý .............................................................................................................4
1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo, địa chất................................................................ 4
1.1.3. Đặc điểm khí hậu...................................................................................................5
1.1.4. Đặc trưng thủy - hải văn.......................................................................................8
1.1.5. Đa dạng sinh h ọ c...................................................................................................9
1.2. Các yếu tố nhân sin h ........................................................................................... 12
1.2.1. Dân cu - văn h ó a .................................................................................................12
1.2.2. Hoạt động phát triển kinh tế ..............................................................................12
CHƯƠNG 2. LỊCH s ử VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu ...............................15
2.1. Lịch sử nghicn c ứ u .............................................................................................. 15
2.2. Phương pháp nghiên cứu................................................................................... 16
2.2.1. Phương pháp kế thừa.......................................................................................... 16
2.2.2. Điều tra khảo sát thực địa.................................................................................. 17
2.2.3. Phương pháp phân tích.......................................................................................19
2.2.4. Xử lý số liệu và viết báo cáo tổng k ết.............................................................19
2.2.5. Phương pháp thành lập bản đồ địa chất môi trư ờ ng....................................20
CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÙNG CỬA SÔNG
TIÊN Y Ê N .............................................................................................................................. 22
3.1. Đặc điểm địa hóa môi trưcmg........................................................................... 22
3.1.1. Đặc điểm địa hóa môi trường nước................................................................. 22
3.1.2. Đặc điểm địa hóa môi trường trầm tíc h ......................................................... 27
3.2. Ô nhiễm và nguy CO' ô nhiễm môi trường....................................................37
3.2.1. Ô nhiễm môi trường nước bởi dầu.................................................................. 37
3.2.2. Nguy cơ ô nhiễm môi trường nước bởi kim loại nặng................................ 37
3.2.3. Ô nhiễm môi trường trầm tích bởi P C B s.......................................................38
3.3. Tai biến thiên nhiên........................................................................................... 38
3.3.1. Tai biến động đ ất................................................................................................ 38
3.3.2. Tai biến xói l ở ..................................................................................................... 3 9
3.3.3. Tai biến liên quan đến trượt lở, đổ lở............................................................. 39
3.3.4. Tai biển bồi tụ gây biến động luồng lạch.......................................................39
3.3.5. Tai biến liên quan đến bão lũ ...........................................................................40
3.3.6. Tai biến liên quan đến dâng cao mực nước biển.......................................... 40
CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÈN VỮNG VÙNG CỬA SÔNG
TIÊN Y Ê N ............................................................................................................................. 43
4.1. Quan điểm và cơ sở định hưởng.......................................................................43
4.1.1. Quan điểm về phát triển bền vữ ng................................................................ 43
4.1.2. Cơ sở định hướng phát triển vùng cửa sông Tiên Y ê n ...............................46
4.2. Định hưởng phát triển vùng cửa sông Tiên Y ên ...................................... 48
4.2.1. Phát triển nuôi trồng thủy s ả n ..........................................................................48
4.2.2. Phát triển du lịch sinh thái................................................................................ 49
4.2.3. Các định hướng khác......................................................................................... 50
4.3. Một sổ giải pháp đề xuất nhằm phát triển bền vững vùng cửa sông... 51
4.3.1. Quản lý tài nguyên môi trư ờng........................................................................51
4.3.2. Giải pháp khoa học và công n ghệ................................................................... 52
4.3.3. Giải pháp tuyền truyền, giáo dục và nâng cao năng lự c ............................. 53
4.3.4. Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai.................................................. 53
KÉT LUẬN............................................................................................................................ 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. 56
PHỤ LỤC................................................................................................................................58

a. Tên đề tài
Nghiên cửu đặc điểm địa chất môi trường vùng cửa sông Tiên Yên phục vụ phát
triển bền vừng
M ã sổ: QT - 08 - 45
b. Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
c. Cán bộ tham gia: ThS. Nguyễn Thị Ngọc
d. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
- Mục tiêu
Làm rõ đặc điểm địa chất môi trường vùng cửa sông Tiên Yên phục vụ phát
triển bền vững.
- Nội dung nghiên cứu
1. Thu thập, tổng hợp và đánh giá các yếu tố ảnh hướng đến điều kiện địa chất
môi trường vùng cửa sông Tiên Yên.
2. Nghiên cứu đặc điểm địa chất môi trường vùng cửa sông Tiên Yên.
3. Đe xuất định hướng sử dụng bền vững vùng cửa sông Tiên Yên trên cơ sớ
nghiên cứu đặc điểm địa chất môi trường.
c. Kết quả đạt được
1. Tổng hợp, phân tích và đánh giá được các yểu tố tự nhiên và nhân sinh ánh
hưởng tới điều kiện địa chất môi trường vùng cửa sông Tiên Yên.
2. Làm rõ đặc điểm địa hóa môi trường (môi trường nước và môi trường trầm
tích) vùng cửa sông Tiên Yên.
3. Xác định được các tai biển trong vực cửa sông Tiên Yên.
4. Đưa ra định hướng sử dụng vùng cửa sông Tiên Yên theo hướng phát triến
bền vững.
5. Sau thời gian thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá và xử ]ý số liệu, tài liệu
liên quan đến nội dung nghiên cứu, tập thể tác giả đã xây dựng báo cáo tổng
kết đề tài gồm:
Mở đàu
Chương 1: Các yểu tố ảnh hưởng đến điều kiện địa chất môi trường vùng cửa
A 'T'* A \ r A
song Tien Yen.
Chương 2: Lịch sử và phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Đặc điểm địa chất môi trường vùng cứa sông Tiên Yên. Chương 4: Định hướng phát triển bền vững vùng cửa sông Tiên Yên.
Kết luận
Tài liệu tham khảo
6 . Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, tập thể tác giả đã hướng dẫn cho 02
sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đại học và 0 1 sinh viên thực hiện báo cáo
khoa học và viết 01 bài gửi đăng trong Hội thảo “Điều tra cơ bản tài nguyên
- môi trường biển và phát triển bền vững” (Hải Phòng 9/2008).
f. Tình hình kinh phí của đề tài
+ Kinh phí thực hiện đề tài: 20 triệu, đã chi các khoản sau:
+ Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá và xử lý tài liệu, số liệu và xây dựng
báo cáo tổng kết: 16 triệu
+ Hội nghị, nghiệm thu: 2 triệu
+ Văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, quản lý phí và chi khác: 2 triệu M Ở ĐẦU
Nằm ven quốc lộ 18A Hạ Long đi Móng Cái, Tiên Yên là một huyện còn
cùng kiệt nhưng có tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thuỷ sản với gần 13.000 ha bãi triều
trong đó rừng ngập mặn khoảng 10.000 ha, trương bãi cát trên 2.000 ha phân bố ở 5
xã ven vùng cửa sông Tiên Yên. Bên cạnh đó, với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp
và hoang sơ của vùng cửa sông, hải đảo kết hợp với các bãi triều phát triển mạnh
diện tích rừng ngập mặn, Tiên Yên là một điểm thuận lợi cho phát triển du lịch sinh
thái gắn liền với cụm du lịch Hạ Long và Bái Tử Long.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, từ năm 1994, nuôi trong thuỷ sản dã
được bắt đầu tại Tiên Yên và ở mức độ nào đó đã góp phần xoá đói giảm nghèo,
giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định đời sống của nhân dân trong
huyện. Tuy nhiên sự phát triển nuôi trồng thuỳ sản tại Tiên Yên chưa thực sự ổn
định và đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nuôi trồng thuỷ sản tại Tiên Yên
hiện nay chủ yếu mang tính tự phát, thiếu sự phối hợp đồng bộ với các giải pháp về
con giống, thức ăn, thị trường, bảo vệ môi trường, nguồn lợi... để phát huy hiệu quả
và do vậy có thể đưa đến các vấn đề về xã hội, môi trường, dịch bệnh làm cho mức
độ rủi ro của nuôi trong thuỷ sản trở nên cao. Quy mô nuôi trồng thuỷ sản hiện nay
còn rất nhỏ, chưa phù hợp với tiềm năng phát triển của vùng.
Tương tự như vậy, ngành du lịch tại vùng cửa sông hiện nay cũng kém phát
triển, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gần như không có, một sổ điểm phát triển tự
phát, nhỏ lẽ dẫn đến thiếu môi trường du lịch lành mạnh và làm ảnh hưởng xấu đến
chất lượng môi trường và cảnh quan vùng cửa sông. Kinh tế huyện Tiên Yên nói
chung và vùng cửa sông nói riêng hiện còn rất khó khăn, tập trung chính vào phát
triển nông nghiệp tại một khu vực mà rừng núi sát với vùng ven biển nên hiệu quá
kinh tế kém. Chính vì vậy, việc xây dựng một cơ sờ khoa học nhằm định hướng
phát triển bền vững cho vùng cửa sông là một việc làm cần thiết nhẩm góp phần
nâng cao đời sống kinh tế, xóa đói giảm cùng kiệt và đảm bảo an ninh quốc phòng cho
địa phương, phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương và bảo vệ môi
trường vùng cửa sông ven biển.
Các số liệu được sử dụng trong báo cáo đề tài được thu thập qua các dợt
khảo sát vào tháng 7 và 10 năm 2007 của nhóm Ihực hiện đề tài trong khi tham gia
đề tài độc lập cấp nhà nước "Điểu tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng
vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường"
do GS.TS. Mai Trọng Nhuận chủ nhiệm và tháng 3 năm 2008. Kết quả của đề tài đã
được sử dụng để hướng đẫn 0 1 sinh viên nghiên cứu khoa học và 2 sinh viên làm
khóa luận tốt nghiệp.
2CH Ư Ơ N G 1. C Á C YÉU TÓ ẢNH H Ư Ở N G Đ ÉN Đ IÈ U K IỆN ĐỊA
C H Á T M Ô I TR Ư Ờ N G VÙNG CỬ A SÔ NG TIÊN YÊN
1.1. Các yếu tố tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
Vùng cửa sông Tiên Yên thuộc ven biển huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
(hình 1). Sông Tiên Yên đổ ra vịnh Tiên Yên - Hà cối và thông ra biển qua cửa Mô
và cửa Bò Vàng nên vùng cửa sông Tiên Yên chính là một bộ phận cấu thành của
vịnh Tiên Yên - Hà cối. Đây là vùng cửa sông hình phễu, được chắn ngoài bởi các
đảo như đảo Thoi Dây, Vạn Vược, Vạn Nước, Vạn Mặc, Sậu N am ... Phạm vi vùng
nghiên cứu được giới hạn bởi tọa độ địa lý:
21°10,00” - 2 r 2 0 ,00” vĩ độ Bắc
107°20’00” - 107°40’00” kinh độ Đông
Hình 1. Vị tri vùng nghiên cứu
1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo, địa chất
Xét toàn bộ vịnh Tiên Yên - Hà cố i có nền đáy nghiêng đều về phía biển tới
tận cung đảo Cái Bâu - Vạn Vược - Vạn Mực - Cái Chiên - Vĩnh Thực hướng Đông
Bắc - Tây Nam, với độ dổc trung bình 0,0005. Độ sâu trung bình đạt 1,5 m và lớn
nhất đạt 4,5 m. Tuy nhiên, tại các cửa (Mô, Bò Vàng, Tiểu và Đại) độ sâu đạt tới 10

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement