Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By peyeu_200000
#1007407 Link tải miễn phí Luận văn:Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường Karst trên một số vùng trọng điểm ở miền Bắc Việt Nam
Nhà xuất bản:Viện nghiên cứu địa chất và khoáng sản
Ngày 05/04/2002, Bộ Công nghiệp đã ký quyết định số 798/Q Đ-CNCL giao cho Viện
Nghiên cứu Đ ịa chất và Khoáng sản (nay trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) được triển
khai Đề án "N g h iên cứu, đ á n h giá hiện trạng m ôi trường karst trên m ộ t sô vùng trọng điểm ở
m iền B ắc V iệt N a m ".
Ngày 09/12/2002, Bộ Công nghiệp đã ký quyết định số 3158/Q Đ-CNC L phê duyệt Đề án
“Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường karsí trên một sô vùng trọng điểm ở miền Bắc
Việt Nam” của V iện N ghiên cứu Đ ịa chất và Khoáng sản thành lập phạm vi bao gồm một số vùng
karst trọng điểm ở miền Bắc Việt Nam: Cúc Phươrig-Pu Luông, Phong Nha, Ba Bể, Cát Bà-Hạ
Long.
Các vùng nghiên cứu trọng điểm karst được xác địnli của Đ ề án là:
l -V ùng Cúc Phương (N inh Bìnli)-Pu Luông (Thanh Hoá): D iện tích 654 km 2, thuộc 4 tờ địa
hình 1/50.000 hệ Gauss (tọa độ: từ 20"12’ đến 20°24’ và 20n2 0 ’ đến 20°35’ V ĩ độ Bắc; từ 105°30’
đến 105°45 ’ và 1 0 5 W đến 105°15’ Kinh độ Đông).
2-Vùng Ba Bể (Bắc Kạn): Diện tích 100 km2, nằm trong I tờ địa hình ỉ/50.000 hệ Gauss (tọa
độ: từ 2 T 2 0 ' đến 22°30' V ĩ độ Bắc, 105°30’ đến 105°45’ Kinh độ Đông).
3-Vùng Cát Bà (Hải Phòng)-Hạ Long (Quảng Ninh): Diện tích 700 k m \ nằm trong 4 tờ địa
hình 1/50.000 hệ Gauss (tọa độ: từ 2(Г42’4 0 ” đến 20n5 8 ’5 0 ” Vĩ độ Bắc, 106"56’ đến 107°13’
Kinh (tộ Đ ông).
4-Vìing Phong Nha (Quảng Bình): Diện tích 508 km2, nằm trong 4 tờ địa hình 1/50.000 hệ
Gauss (toạ độ: từ 17°20’ đến 17°40’ Vĩ độ Bắc, 106° 15’ đến 106°20’ Kinh độ Đông) (Hình 1).
V iện N ghiên cứu Đ ịa chất và K lìoáng sản đã ra quyết định số 39/Q Đ /T C giao nhiệm vụ cho
Phòng Nghiên cứu Địa mạo-Trầm tích Đệ tứ (nay là Phòng Nghiên cứu Kiến tạo-Địa mạo) và TS
Phạm Khả Tùy làm Chủ nhiệm đề án trên chịu trách tổ chức triển khai thực hiện thực hiện theo
đúng mục tiêu, nhiệm vụ để án là: K h ả o s á t, đ á n h g iá h iệ n tr ạ n g đ ị a c h ấ t m ô i tr ir d n g v ù n g
karst; Đánh giá các biểu hiện tai biến địa chất trên vùng karst và để xuất các biện pháp giảm
thiểu thiệt hại do chúng gây ra; dề xuất các mô hình phái triển kinh tế bền vững trên vùng
ìđ n h t h ổ p h á t tr iể n k a r s t (d u lịc h , n ô n g n g h iệ p v .v ).
Trên cơ s ở pháp !ý của các quyết định giao nhiệm vụ trên đây, đề án được tập thể tác giả
Phòng Nghiên cứu Kiến tạo-Địa mạo thực hiện trong thời gian từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 9
năm 2004 và được giao nộp các sản phẩm của Đề án vào tháng 12 năm 2004. Đề án được thực thi
đã nâng cao sự hiểu biết về đặc điểm môi trường karst của các vùng trọng điểm với sự đa dạng về


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015248 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement