Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Traveon
#1006985 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nghiên cứu tổng quan các phương pháp tổng hợp gốm, quá trình tạo sol-gel của hệ gốm. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất như urê, B2O3 đến quá trình tạo gốm và thiêu kết gốm. Khảo sát cấu trúc và tính chất của sản phẩm gốm Cordierit và Mullit
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
Dùng phương pháp sol-gel nghiên cứu vật liệu gốm Cordierit và mullit để làm gốm cách điện, gốm chịu xốc nhiệt, vật liệu chịu lửa. Các loại vật liệu gốm có độ xốp trung bình có thể sử dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, tấm lọc chất lỏng ở nhiệt độ cao, làm chất nền cho công nghệ vi điện tử
Gốm cordierit và mullit tạo thành có cấu trúc tinh thể, hằng số mạng, tỷ trọng gần đúng so với lý thuyết
Kết quả nghiên cứu cho thấy urê có tác dụng thúc đẩy quá trình tạo sản phẩm gốm ở nhiệt độ thấp hơn so với không có phụ gia
Đã khảo sát được điều kiện và thành phần hoá học các chất đầu tạo hệ sol-gel của cordierit và mullit cho thấy với tỷ lệ mol 5:4:2 và 1:3 tương ứng theo pH của dung dịch bằng 4, nhiệt độ sấy 105oC, thời gian sấy 36 giờ tạo Xerogel
Đã nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung thiêu kết tạo gốm cordierit ở 1200oC trong 4 giờ và gốm mullit ở 1100oC trong 3 giờ
Trường Đại học Khoa học tự nhiên Khoa Hóa học
d, Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
'■'Mục tiêu cùa đề tài:
Vật liệu 2ốm Cordierit, mullit được đặc trim s bời nhiệt độ nóns chảy cao 1800°c,
bển hóa. bển nén cho đến nhiệt độ 1800l’C, chịu được ứng suất nhiệt vì nó có độ bển cao
khi kéo. Gốm Cordierit, mullit có hằng số điện m ôi nhỏ = 6 ; có hệ số siãn nờ nhiệt nhơ
a = 2.10'6 ờ 20 — 800°c. Vì vậy nó có thể chịu được sư thay đổi đột ngột về nhiệt độ.
bển cơ. Do đó c h ú n 2 được sừ dụne làm gốm cách điện, gốm chịu xốc nhiệt, vật liệu
chịu lửa. Ngoài ra các loại vật liệu gốm có độ xốp trons bình có thể sử duns làm vật
liệu chất mang xúc tác , tấm lọc chất lỏng ở nhiệt độ cao, làm chất nền cho cô n s nshệ
vi điện tử
Để thu được bột gốm có độ đồng đều cao, thành phần tinh khiết có nhiều phươns
pháp điều chế như: phươns pháp khuếch tán rắn — rắn. rắn — lỏng, lỏ n s — lỏng, phươna
pháp đổna kết tủa, phương pháp sol - gel ...
* Nội dung nghiên cícii:
- Nghiên cứu quá trình tạo Sol — gel của hệ gốm.
- N shiên cứu ảnh hưởng của các chất như Urê, đến quá trình tạo gốm.
- Nghiên cứu quá trình thiêu kết gôm.
- N shiẽn cứu cấu trúc và tính chất của sản phẩm gốm Cordierit và mullit.
e. Tóm tắt các kết quả đạt được
- Đ ã khảo sát đựoc điều kiên tạo Sol - gel của hệ với tỷ lê thích hợp SiO, : A120 3 = 2:3
và S i0 2 : AUO- : M gO = 5:2:2. từ nguyên liệu đầu Na-SiO-,. A l(N O ;)? và M g~ (N O -.ờ
PH = 4, nhiệt độ sấy 65"c . thời gian sấy 8 h.
_ Đã khảo sát được sự ảnh hường của Ưrê, B:0 :i đến quá trình tạo Sol — tzel với tv lè
H 2SiO ;:Al(NOO.v(NH-.)iCO = 1:3:9 và 3% B ,0 ; tron2 mẫu.
- Đ ã xác định được điều kiện tạo Xerogel ở 105°c và thời sian sấy là 36h
2. SCIENTIFIC PROJECT
a- Title of Project:
Studv of Synthesis of Cordierite - mullite electric Ceramics from the sol - eel Process
b- The code of project: QT. 0 5 - 1 5 .
c- The Presider: Dr. Nghiem Xuan Thuns
d- The participants:
- Prof. Dr. Phan V an Tuong
- B.s. Nguyen Dinh Duan
- B .s Dang Trung Quy
- B.s Nguyen Thi Khanh Hoan
e- Purpose and C ontents of the research
* Purpose o f Project:
- Cordierite, mullite ceram ic have many attractive phisical properties such as low
dielectric constant (£ = 6); low thermal coeffient of expansion a = 1 0 6 at 20 - 1000°C;
the melting temperature 1800°c so that the materials have been used in m ultilayer
ceramic packaging and especially in electric industry.
- The synthesis for electric ceram ic which have potential for controlling pow der
propeties such as state o f aggregation, chemical purity and hom ogeneity are described.
These methods which are based mainly on wet chem ical techniques are Sol — sel
processing, hydrothermal synthesis, aerosol generation and spray - roasting ...
* Reseach conteits:
Study of synthesis ceram ics cordierite — mullite from the sol — gel process.
Effect of ư re, B2Ơ 3 on the crystllization of cordierite, m ullite obtaioned by sol — 2el
process
Sintering of cordierite — mullite ceramics.
- Study of the structure, the properties of cordierite - m uliite
e- T he results o f the reseach.
- Suitable conditions of cordierite, mullite obtained o f the sol - gel process have
reseached mol ratio of H 2S i 0 3:A 1(N 03)3 =1:3 and H->Si03: A 1 (N 0 3)3 : M g (N 0 3)3 = 5:4:2.
- Optim al condition of the effect o f U re with mole ratio Si : A1 : Ure = 1 : 3: 9 and 3%
B2O3.
- Optimal condition of xerogel obtained have been reseached: drying at Ỉ05°c, time of
drying 36h.
- Suitable condition of cordierite, mullite ceramic obtained o f the synthesins have been
reseached: 1000°c, 1100°c, 120.0°c and 1300°c.
- Crystal of cordiJi'itc -V1th tnchnic prismatiiv rnorpholonv. were F'Tmed. Its
microstructure exhibitcfu small sized grain about 2 -3 pm, d = 2.5 C rW d l of
mullite has orthorhomhic morphology: sized sraint 2 - 3 |Jm. d = 3.3 s /c m ’

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By BuiNhanh
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement