Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Attie
#1006970 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Nghiên cứu tài liệu, thu thập, tìm hiểu bổ sung thêm về FPGA. Nghiên cứu về ngôn ngữ thiết kế VHDL: đặc trưng ngôn ngữ, thực hiện các bài toán mẫu. Làm chủ phần mềm thiết kế FPGA: thực hiện các bài toán mẫu, giải quyết các bài toán dựa trên các bộ công cụ phát triển. Thiết kế bộ xử lý cho màn hình đồ họa dùng FPGA: thiết kế thử nghiệm, chạy thử hệ thống, kiểm tra chức năng, hiệu chỉnh, hoàn thiện sản phẩm
Nghiên cứu thành công thiết bị ECG kinh điển. Nghiên cứu các giải pháp loại ồn tín hiệu ECG. Hoàn thiện một bài báo khoa học, đăng trong tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
5. TOM TAT CAC KET QUA NGHIEN CUU CHINH C I A DE TAI
Ten de tai: Nghien eim tin hieu ECG vai giai phap cong nghe ASIC sir dung
cac linh kien chiing loai FPGA
Chu tri de tai: ThS Nguyen Quoc Tuan - Khoa DTVT
Ma so de tai: QC.07.12
Muc tieu nghien euu:
- Nghien ciru tai lieu, thu thap. tim hieu bo sung ve FPGA.
Tao ra san pham mau cong nghe Xilinx su dung FPGA
Noi dung nghien ciiu:
Nghien euu ngon ngir thiet ke VHDL:
- H Lam chu ve phan mem thiet ke FPGA
+ Xay dung cac mach bien doi s6ng con.
Phuong phap nghien ciiu
- Nghien euu pham mem thiet ke ISE Foundation 8.0 cua hang Xilinx.
Nghien euu ung dung xu ly thong tin (dien tu. xu ly so...).
Ni^hien ciai cons neibe FPGA
Ket qua nghien ciiu:
San pham khoa hgc:
T 01 bai bao dang tai tap chi Khoa hgc va Cong nghe DHQGHN.
San pham cong nghe:
+ 01 san pham cong nghe su dung cong nghe Xilinx.
San pham dao tao:
+ 01 kJioa luan tot nghiep dai hgc.
Hieu qua kinh te \a kha nang ap dung thuc te:
^ Cho cac do dac \a thu thap cac tin hieu y sinh.
-1- Cho cac thiet bi dien tu chu\en duns.
6. BAO CAO TONG KET
6.1. Dat van de :
1 u nira cuoi the ky 20 eho den nay, tat ca cac cong nghe da phat trien manh nie
lam tang cuang sue manh cua xa hoi. Hau bet cac phat trien quan trgng nay. ngoai cac
dac trung cua tung Imh vuc. deu dua vao nhirng phat tnen cua Cong nghe Thong tin v a
dien tir truyen thong, gom ca phan cimg, phan mem va cac thuat toan lien quan. Soi
chi do noi ket cac thanh phan nay chinh la khai niem tich hgp thong minh: cac du lieu
duge sap dat phan tich va bai toan duge giai quyet vai nhung phuang phap su' dune tri
tue nhan tao.
Ve phan mem. chung ta co cac khai niem quan trgng nhu xir ly ttr thicli nehi.
thong minh nhan tao. phan mem nhung... Ve phan cung, do tich hgp cac vi mach cane
ngay cang cao, cac bg xu ly cang ngay cang manh \'a nhat la cong nghe san xuat bg
nha nga)' cang tra nen tinh vi.
Hien nay chung ta c6 the sir dung may tinh ca nhan. cac bg vi xu ly tin hicti so
(DSP) va cac bg phat trien phan cirng sir dung cong nghe FPGA de giai quyet mot \'an
de. Neu cbi su dung may tinh de giai quyet thi thiet bi rat cong kenh va gia thanh cao.
Co nhCrng ap dung bai bue}c phai xu dung cac bg vi xu ly DSP de eo gia ihanh thap \a
ggn nhe ho'n. Tu}' nhien. trong truang hgp nay chung ta can thiet ke cac giao dien de
lien ket \'ai cac thiet bi khac nham hgp thanh mot he thong thich hgp. Cuoi cting. ncu
muon mot thiet ke dac biet de kiem chirng chat lugng va tinh kha thi cua mgi giai
phap, chung ta c6 the dimg cong nghe FPGA. cho phep chung ta thiel ke va \a\ dirne
cac mach xu ly c6 chue nang nhu mong muon. Dau tu cho phan ctrng va phan mem
FPGA khong qua dat. cac chip FPGA laptop trinh lai duge sir dung duge nhieu Ian, \'i
va\v cong cu FPGA rat thich hgp voi biroe dau tien trong chucmg trinh dao tao thicl kc
vi dien tir.
Mot trong cac ung dimg trong khuon kho de tai SIS la xa\- dung he thone \u li
dua tren FPGA tich hgp DSP. Doi tugng xu li lua chgn trong de tai na\' la cac tin hieu
y sinh (tin hieu dien tam do - ECG)

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020254 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement