Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dieulinh060986
#1006943 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nghiên cứu tổng quan về vấn đề ứng dụng GIS trong quy hoach sử dụng đất (QHSDĐ). Nghiên cứu xây dựng quy trình ứng dụng GIS trong chuẩn hóa dữ liệu không gian phục vụ công tác xây dựng phương án QHSDĐ cấp huyện và cấp xã. Nghiên cứu xây dựng quy trình tính toán số liệu quy hoạch sử dụng đất bằng GIS. Nghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu hỗ trợ ra quyết định về bố trí công trình QHSDĐ. Xây dựng phần mềm tiện ích hỗ trợ việc chuẩn hóa giữ liệu không gian đầu vào, tính toán số liệu đầu ra và lựa chọn địa điểm bố trí công trình trong công tác QHSDĐ cấp huyện và cấp xã. Thiết kế hệ thống thông tin hoạt động trên mạng internet nhằm công khai hóa thông tin và quản lý tiến độ thực hiện các phương án quy hoạch sử dụng đất. Kết quả đạt được: Quy trình công nghệ chuẩn hóa dữ liệu không gian đầu vào bằng GIS phục vụ quy hoạch sử dụng đất. Quy trình công nghệ tính toán bằng GIS số liệu đầu ra của phương án quy hoạch sử dụng đất. Quy trình công nghệ lựa chọn vị trí công trình quy hoạch bằng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu. Quy trình công nghệ đánh giá tính hợp lý về không gian của phương án quy hoạch sử dụng đất bằng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu. Phần mềm tiện ích chạy trên nền ArcGIS hỗ trợ công tác xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất. Mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin nhằm phổ biến nội dụng và quản lý tiến độ thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Hệ thống thông tin thử nghiệm nhằm phổ biến nội dung và quản lý tiến độ thực hiện quy hoạch sử dụng đất có khả năng hoạt động trên mạng Internet.

MỞ Đ À U ...............................................................................................................................................................1
C H Ư Ơ N G 1. T Ổ N G Q U A N V Ề V Ấ N Đ Ề Ú N G D Ự N G G IS T R O N G
Q UY HOẠCH SỪ DỤNG Đ Á T ............................................................................................................ 5
1.1. Cơ sở khoa học và pháp lý của công tác QHSDĐ cấp huyện và x ã ....................................... 5
1. ]. 1. Cơ sờ khoa học cùa công tác ỌHSDĐ cấp htyện và x ã ................................................................... 5
1.1.2. Cơ sờ pháp lý của công tác ỌHSDĐ cấp huyản và x ã...........................................................................6
1.2. Trình tự thực hiện QHSDĐ cấp huyện và x ã .............................................................................7
1.2. ]. Trình tự thực hiện QHSDĐ cấp h u y ệ n ................................................................................................... 7
1.2.3. Trình tự thực hiện QHSDĐ cấp x ã ......................................................................................................... 1 1
1.3. Những vấn đề cần khắc phục trong công tác QHSDĐ cấp huyện và x ã ............................. 15
1.4. Tình hình nghiên cứu ứng dụng GIS trong QHSDĐ.................................................................18
1.4.1. Tình hình nghiên cứu ứng dụng GIS trong QHSDĐ trên thế giới............................................. 18
1.4.2. Tình hình nghiên cứu ứng dụng GIS trong Ọ H S D Đ trong n ư ớ c .....................................................25
1.5. Giới thiệu về khu vực thử nghiệm của đề tà i.......................................................................... 26
1.5.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội........................................................................................................26
1.5.2. Khái quát về phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Đỏng A nh...............................................28
CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG GIS TRONG CHUẨN HÓA DỮ LIỆU KHÔNG GIAN
ĐÀU VÀO V À TÍNH TOÁN SỐ LIỆU ĐÀU RA CỦA PHƯƠNG ÁN
QUY HOẠCH SỪ DỤNG ĐÁT...............................................................................................33
2.1. Nội dung dữ liệu đầu vào phục vụ quy hoạch sử dụng đất và
vấn đề chuẩn hóa dữ liệu ....................................................................................................................33
2.1.1. Nội dung dữ liệu đầu vào phục vụ quy hoạch sử dụng đ ấ t ............................................................. 33
2.1.2. Vấn đề chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quy hoạch sử dụng đ ấ t............................................................. 34
2.2. Những vấn đề về chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quy hoạch sứ dụng đất và
các giải pháp xử lý bằng GIS............................................................................................................. 36
2 .2 .1. Vấn đề chuẩn hóa về cơ sở toán h ọc......................................................................................................36
2.2.2. Vấn đề chuẩn hóa về định dạng cơ sở dữ l i ệ u ...........................................................................................37
2.2.3. Vấn đê chuân hóa về phân lớp dữ liệu và kiểu đối tư ợ n g .................................................................. 38
2.2.4. Vấn đề chuân hóa về quan hệ không gian giữa các đối tư ợ n g ..........................................................39
2.3. Ọ u y trìn h c h u ấ n h ó a d ữ liệu k h ô n g g ian ph ụ c v ụ q u y h o ạ c h s ử d ụ n g đ ấ t b à n g G I S .......39
2.4. Nội dung thông tin đầu ra cùa phương án quv hoạch sử dụng đất và vấn đề
tính toán thông tin đầu ra bang G IS...................................................................................................41
2.4.1. Nội dung cùa quy hoạch sừ dụng đất cấp huyện và x ã ...................................................................42
2.4.2. Danh mục các bảng biểu trong hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
cấp h u y ệ n , cấp xã........................................................................................................................................42
2.4.3. Hệ thống bản đồ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đ ấ t ...............................................................2
2.4.4. Phân tích nội dung các biểu quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đ ấ t........................................................ 4
2.4.5. Vấn đề ứng dụng GIS trong tính toán số liệu quy hoạch sử dụng đ ấ t ...........................................1
2.5. Quy trình tính toán số liệu quy hoạch sử dụng đất bằng GIS............................................ 1
2.5.1. Quy trình tính toán số liệu quy hoạch sử dụng đất cấp x ã .............................................................. 1
2.5.2. Quy trình tính toán số liệu quy hoạch sử dụng đất cấp h u y ện ..........................................................5
2.6. Thử nghiệm thực tế...................................................................................................................7
2.6.1. Giới thiệu về khu vực thử n g h iệm .......................................................................................................... 7
2.6.2. Phân tích đánh giá dữ liệu phục vụ quy hoạch sử dụng đất và nhận dạng
các vấn đề cần chuẩn hóa................................................................................................................................. 8
2.6.3. Chuẩn hóa về cơ sờ toán h ọ c ....................................................................................................................9
2.6.4. Chuẩn hóa về định dạng cơ sờ dữ liệu ...................................................................................................9
2.6.5. Chuẩn hóa về phân lớp đối tượng, kiểu đối tượng.............................................................................>2
2.6.6. Chuẩn hóa về quan hệ không gian giữa các đối tư ợ n g .....................................................................'5
2.6.7. Tính toán các số liệu quy hoạch sử dụng đ ấ t......................................................................................>1
CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU HỎ
TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VỀ BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH SỪ DỤNG Đ Á T .......3
3.1. Khái quát về bài toán định lượng trong lựa chọn địa điểm bố trí công trình
quy hoạch sử dụng đất....................................................................................................................... 3
3.1.1. Sự cần thiết của bài toán định lượng trong lựa chọn vị trí cho đối tượng
quy hoạch sử dụng đ ấ t ......................................................................................................................................3
3.1.2. Khái quát về phương pháp phân tích đa chì tiêu................................................................................. 4
3.2. Quy trình công nghệ lựa chọn địa điểm bố trí công trình quy hoạch sử dụng đất
bằng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu.............................................................................9
3.3. Danh mục các chỉ tiêu cho một số loại công trình quy hoạch sử dụng đất cơ bản.....................1
3.3.1. Tham khảo tình hình xây dựng các chì tiêu đánh giá vị trí cho đối tượng
quy hoạch sử dụng đất ở trong nước và trên thế giới.............................................................................. J1
3.3.2. Danh mục các chi tiêu đánh giá vị trí cho một số loại đối tượng
quy hoạch sử dụng đất cơ bản....................................................................................................................... ^8
3.4. Thừ nghiệm lựa chọn địa điểm bố trí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt
tại huyện Đông Anh............................................................................................................................7
3.4.1. Sự cần thiết phải quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rẳn tập trung tại
huyện Đông A n h ................................................................................................................................................*7
3.4.2. Đánh giá sơ b ộ ............................................................................................................................................. ’8
3.4.3. Đánh giá chung cuộc...............................................................................................................................)2
3.4.4. So sánh với phương án quy hoạch đã được phê duyệt cùa huyện Đông A n h ........................ )4
3.5. Đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các đối tượng quy hoạch sừ dụng đất... )4
3.5.1. Ọuy trình đánh giá tính hợp lý về không gian cùa phương án quy hoạch sử dụng đất
bằng GIS và phương pháp phân tích đa chi tiêu............................................................................. )4
3.5.2. Thử nghiệm đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian cùa đất cơ sở giáo dục - đào tạ o ....... )6
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG PHÀN MÈM TIỆN ÍCH HỎ TRỢ CHUÁN HÓA DỮ LIỆU
VÀ TÍNH TOÁN SỐ LIỆU QUY HOẠCH s ử DỤNG DAT.................................................... )9
4.1. Thiết kế hệ thống và lựa chọn giải pháp công nghệ........................................................)9
4.1.1. Sự cần thiết xây dựng phần mềm tiện ích hỗ trợ chuân hóa dữ liệu và tính toán sỏ
liệ u q u y h o ạ c h sử d ụ n g đ ấ t .......................................................................................................................................... *9
4.1.2. Lựa chọn giải pháp công nghệ xây dựng các phần mềm tiện íc h ............................................ )9
4.1.3. Thiết kế giao diện cho các phần mềm tiện ích........................................................................... I
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1011062 Xin đề tài NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN VÀ XÃ (NGHIÊN CỨU ĐIỂM ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI)
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011091 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement