Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phonghieu9
#1006792 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nghiên cứu áp dụng công nghệ để trợ giúp phân tích và chuẩn đoán bệnh động kinh tại Việt Nam. Nghiên cứu khoa hocjnayf nhằm áp dụng và cải tiến một số thuật toán xử lý tín hiệu hiện hành để nhận biết gai động kinh một cách tự động (automayic detection of epileptic spikes) từ tín hiệu điện não (Electroencephalogram - EEG) của người có động kinh (epilepsy). Kết quả đạt được: Xây dựng cơ sở dữ liệu; các giải thuật tách nhiễu mắt; các giải thuật tách nhiễu cơ; các giải thuật nhận biết gai động kinh tự động.

1. Mục tiêu
T r o n g k h u ô n k h ổ n g h i ê n c ứ u á p d ụ n g c ô n g n g h ệ đ ể trợ g i ú p p h â n tíc h và
chẩn đoán bệnh động kin h tại V iệ t N am , đề tài nghiên cứu khoa học này nhằm áp
d ụ n g v à cải t i ế n m ộ t số th u ậ t t o á n x ừ lý tín h iệ u h iệ n h à n h đ ể n h ậ n b iết g a i đ ộ n g
kinh m ột cách tự động (autom atic detection o f epileptic spikes) từ tín hiệu điện não
( E l e c t r o e n c e p h a l o g r a m - E E G ) c ủ a n g ư ờ i c ó đ ộ n g k in h ( e p ile p s y ) .
2. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu đã tiến hành
2.1. Phương pháp tiếp cận
Dựa trên việc tìm hiểu những tri thức sẵn có về EEG, nhóm nghiên cứu đã đề
xuất một số đóng góp khoa học mới.
2.2. Phương pháp nghiên cíni
H oạt động nghiên cứu chủ yếu được thực hiện tại P TN X ử lý thông tin. Tiến
độ làm việc đã được đề xuất từ đầu và thực hiện rất nghicm túc. Thuật toán xử lý đã
được nghiên cứu, phân tích và đánh giá kỹ lưỡng để có thể tiên hành theo phương
an tố i ưu nhất. N hững cuộc thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã được tiến hành
nhiều lần.
P h ư ơ n g p h á p c h ủ y ế u đ ư ợ c á p d ụ n g là tổ c h ứ c c á c b u ổ i s e m i n a r , th á o lu ậ n
khoa học đều đặn tại PTN. Các hoạt động nghiên cứu luôn luôn được kiêm tra đôn
dốc và giám sát thường xuvên. hiệu quả. Trong quá trình thực hiện đề tài các kiến
thức lí thuyết và kiến thức thực nghiệm đều được chú trọng. Các kết quả nghiên
cứu chúng được công bố trên các H ộ i nghị khoa học và các tạp chí chuyên ngành.
3. Nội dung và kết quả nghiên cứu
BẢNG G IẢ I TH ÍC H CÁC CH Ữ V IẾ T TẮT
EEG Electroencephalogram
BSS B lin d Source Separation
SO BI S econd-O rder-Blind
T ín hiệu điện não
Thuật toán tách nguôn mù
Nhận dạng mù bậc hai
Đặt vấn đề
Đ ộng k in h (epilepsy) là m ột rố i loạn não được đặc trưng bởi sự xuất hiện
xung động k in h lặp đi lặp lại nhiều lần. X ung động kinh là kết quả của sự phóng
điện bất thường, đồng bộ và quá mức của hoạt động thần kinh trong não bộ (Fisher,
2005). T rên thế g iớ i, tỉ lệ người mắc bệnh động k in h chiếm 1% các loại bệnh,
tương đương v ớ i tỉ lệ mắc bệnh ung thư vú.
Chân đoán động kinh dựa chủ yếu vào lâm sàng, như là việc nhận biết các
dâu hiệu hay triệu chứng của các co giật lâm sàng. Đ iện não đồ (EEG -
E lectroencephalogram ), ghi lại các biểu hiện hoạt động điện của não, là m ột loại
xét nghiệm bổ trợ cho chẩn đoán lâm sàng thông dụng nhất. Chuẩn đo điện não
thông dụng để chẩn đoán động kinh gọi là chuẩn 10-20, được mô tả như trong Hình
1.
Kinh 1 Các chuân đo điện não quốc tế 10-20 [7], Các chữ cái c, T, p, 0 , E, F và
Fp lần lư ợ t biểu th ị v ị trí ở đỉnh (central), thái dương (tem poral), đính (parietal),
châm (o ccip ita l), tai (ear), trán (frontal) và tiền trán (prefrontal). Kèm theo chữ cái
là các số thứ tự: số lè biểu diễn nửa đầu bên trái và số chẵn nửa bên phải.
Verre*
*c. ,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By quatao
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement