Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuyen1201
#1006703 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phân tích và đối chiếu trật tự từ trong động ngữ của hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó mô tả và xây dựng mô hình động ngữ của mỗi ngôn ngữ đồng thời tiến hành so sánh đối chiếu những mô hình cấu trúc và các thành tố cấu tạo nên những mô hình đó, tìm ra những điểm giống và khác nhau về mặt hình thái - cú pháp, khả năng kết hợp của động từ cũng như ảnh hưởng của chúng tới thành tố phụ. Tìm hiểu sự thay đổi các thành tố trong cấu trúc và đưa ra một số nhận xét trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được và một số ứng dụng của việc phân tích đối chiếu trật tự từ trong công tác dịch thuật và giảng dạy tiếng Anh và tiếng Việt
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Đã nêu 1 số ứng dụng của việc phân tích đối chiếu trật tự từ trong động ngữ Anh - Việt đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu giảng dạy và học tập
Đã tiến hành mô tả và phân tích cấu trúc động ngữ của hai ngôn ngữ Anh, Việt
Đã tập trung phân tích đối chiếu động ngữ tiếng Anh và động ngữ tiếng Việt trên cơ sở các thành tố cấu thành nên động ngữ, tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau về mặt hình thái cú pháp, khả năng kết hợp của động từ cùng như ảnh hưởng đến thành tố phụ
Đề tài đã phân tích sự phân bố các vị trí của các thành tố cấu tạo nên cấu trúc động ngữ trong 2 ngôn ngữ
Đại Học Quốc GiaHN
CHIJONG 1
DÓNG N G C TIÈNG ANH VA TRAT TI/TI/CÙA CÀC THÀNH TÒ
1.1. Trat tu chung trong càu trùc dòng ngù tiéng Anh 18
1.1.1. Trung tàm dóng ngù tiéng Anh 19
1.1.2. Càc thành tó phu truóc 20
1.1.2.1. Tra dòng tììr va tràt tu tu trong dòng ngù 22
1.1.2.2. Y nghìa cùa trgf dòng tu 26
1.1.3. Cac thành tò phu sau 30
1.2. Yéu tò thì va trat tu 33
1.3. Dang bi dòng va tràt tu 40
1.4. Tiéu két 44
CHUONG 2
DÓNO NG0 TIÈNG VIÉT VA TRAT TlTTÌT CÙA CÀC THÀNH TÓ
2.1. Tràt tu chung trong càu truc dòng ngù tiéng Viét
2.1.1. Trung tàm dòng ngù tiéng Viét
2.1.2. Cac thành tò phu truòc
2.1.3. Cac thành tò phu sau
2.2. Y nghìa thòi-thé va tràt tu
2.3. Y nghìa tiép thu-bi dòng, y nghìa tình thài va tràt tu
2.4. Tiéu két
CHUDNG 3
MOT SO ÙNG DUNG CÙA VIÈC PHÀN TICH DÒl CHIÉU
TRAT Tir TÙ^ TRONG DÓNG NGÙ TIÉNG ANH VA TIÉNG VIÉT
3.1. Mot so lòi thuòng gap vé trat tu tu cùa nguòi Viét hoc tiéng Anh
va mot so bài luyén
3.2. Mot so lòi thucfng gap vé tràt tu tir cùa nguòi Anh hoc tiéng Anh
va mot so bài luyén
3.3. Tiéu két
KÉT LUAN
TÀI LIÉU THAM KHÀO

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hunglequoc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement