Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gril_kieu_ki90
#1006596 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Xác định bản chất mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người, đưa ra một số nhân tố cơ bản chi phối mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người đặc biệt là tăng cường sự chuyển hóa các thành tựu tăng trưởng kinh tế thành các tiến bộ về phát triển con người. Phân tích mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người ở Việt Nam trong thời gian qua và chỉ ra những vấn đề Việt Nam gặp phải trong quá trình tăng trưởng vì mục tiêu phát triển con người. Đề xuất các chính sách và giải pháp tăng trưởng kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam trong thời gian tới
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
Trường Đại học Kinh tế Khoa Kinh tế Chính trị
LỜI MỞ DẦU
T rong nhiều th ế kỷ qua, tăng trưởng kinh tê được xem là m ục tiêu chính
của m ọi quá trình phát triển. T ăng trưởng kinh tế đã tạo ra các phương tiện cơ
bản cần thiết cho việc cải thiện đời sống con người, đưa con người thoát khỏi
nguy cơ củ a sự cùng kiệt đói. Tư duy phát triển như vậy được duy trì trong m ột thời
gian dài, làm cho lợi ích của con người thực sự bị ràng buộc trực tiếp vào lợi ích
của tăng trưởng. T rong nhiều trường hợp, lợi ích của con người phải nhường chỗ
cho lợi ích của tăn g trưởng. Q uá trình tái phân phối lợi ích từ tăng trưởng kinh tế
thường được sử dụng để lý giải cho sự hy sinh này của con người. N hưng sự
thực, con người nhiều khi phải chấp nhận là m ột phương tiện tăng trưởng đon
thuần, phải chấp nhận sự bất bình đẳng hay sự cùng kiệt khổ vẫn đeo bám và tồn tại
dai dẳng ở nhiều bộ phận dân cư khác nhau. X uất phát từ đây, m ục tiêu của m ọi
quá trình phát triển cần được nhìn nhận lại theo tư duy hướng tới con người
m ột cách trực diện hơn cho dù tăng trưởng kinh tế là những thành tựu cơ bản
không thể thiếu. V ậy phát triển con người là gì? G iữa tăng trưởng kinh tế và phát
triển con người có m ối quan hệ với nhau như th ế nào? Đ âu là nhân tố có khả
năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời hướng tới m ục tiêu phát triển con
người? Đ ây là những vấn đề cần được lý giải m ột cách thấu đáo.
ở V iệt N am , con người từ lâu đã được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát
triển. N hững thành tựu tăng trưởng kinh tế của V iệt N am trong suốt gần hai thập
kỷ qu a đã giúp V iệt N am có những tiến bộ vượt bậc và liên tục trong việc nâng
cao thành tựu phát triển con người. Tuy nhiên, vẫn phải tự thừa nhận rằng, m ặc
dù có những nỗ lực như vậy, nhưng V iệt N am vẫn là m ột trong số những nước
cùng kiệt nhất trên th ế giới, trình độ phát triển con người vẫn chỉ ở nhóm các nước
phát triển trung bình. R õ ràng, V iệt N am cần tiếp tục đẩy m ạnh tăng trưởng
kinh tế vì m ục tiêu phát triển con người. V ậy trong thời gian tới, V iệt N am phải
tập trung giải quyết vấn đề gì và bằng cách thức nào để đảm bảo các lợi ích từ
tăng trưởng kinh tế có thể chuyển hóa thành các thành tựu phát triển con người?
Trước những thách thức hội nhập quốc tế và m ột số dấu hiệu bất ổn vĩ m ô hiện
nay vấn đề đặt ra trên đây của V iệt N am trở lên bức thiết hơn bao giờ hết.
1. Sự cần thiết của đề tài: , đề tài
“ Q u a n hệ g iữ a tă n g trư ở ng k in h t ế và p h á t triể n con n g ư ờ i: M ộ t s ố vân đê đ ặ t
ra cho V iệ t N a m ” đã được lựa chọn làm nội dung nghiên cứu.
2. T ình hình nghiên cứu:
Tãng trưởng kinh tế và phát triển con người là hai vấn đề trung tâm của sự
phát triển vì vậy hai vấn đề này đã nhận được sự quan tâm nghiên cứu từ rất lâu
của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Tuy nhiên, mối tương quan giữa tăng
trưởng kinh tê' và phát triển con người lại là một mảng vấn đề chưa có nhiều
người khai phá. Trên thực tế, khoảng hai thập kỷ gần đây, khi các nhà nghiên
cứu nhận thấy có dấu hiệu xung đột giữa tãng trưởng kinh tê' và phát triển con
người thì mối quan hệ giữa chúng mới được quan tâm nhiều hơn và thường thì sự
quan tâm này cũng chỉ đi kèm với những nghiên cứu về phát triển con người.
Điển hình là những công trình nghiên cứu của nhóm các chuyên gia UNDP được
thể hiện trong các báo cáo thường niên về phát triển con người. Báo cáo này năm
1990 của UNDP lần đầu tiên đã mô phỏng một số nét chính về bản chất mối
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người. Trong các báo cáo cũng
của UNDP sau đó, nhất là báo cáo năm 1996, mối quan hệ giữa tâng trưởng kinh
tế và phát triển con người đã được khảo cứu sâu hơn. Một số nhân tố thúc đẩy
mối quan hệ đổng thuận giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người đã được
phát hiện, trong đó nhân tô' việc làm được phân tích khá chi tiết. Đây được coi là
những khuôn khổ lý luận ban đầu quan trọng cho các hoạt động nghiên cứu về
sau, nhất là các nghiên cứu thực nghiệm. Nhưng đến nay, chưa có công trình nào
khảo cứu kỹ lưỡng bản chất mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển
con người, trên cơ sở đó chỉ ra các cách thức nhận diện và hệ thống các nhân tố
tăng cường liên kết giữa hai quá trình này.
Ở Việt Nam, mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con
người là đề tài nhận được sự quan tâm của khá nhiều nhà nghiên cứu. Năm 2001,
Báo cáo phát triển con người Việt Nam lần đầu tiên đã khảo cứu thực tiễn trình
độ phát triển con người Việt Nam và khảng định quá trình “đổi mới” ở Việt Nam
là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hướng tới sự nghiệp phát triển con người
của Việt Nam trong một thập kỷ trước đấy. Báo cáo phát triển Việt Nam năm
2004 với chủ đề cùng kiệt cũng đã nhấn mạnh nhân tô' chính sách công như là một
6


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement