Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By woemha_xephangdianh
#1006581 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trình bày một số vấn đề về phương pháp giảng dạy dịch như: cơ sở khoa học, nội dung phương pháp, giáo trình giảng dạy, giảng dạy trên lớp, kiểm tra đánh giá...Nêu một số vấn đề về phương pháp dạy dịch ở khoa Trung và phương pháp giảng dạy ở hệ phiên dịch như: Cấu trúc môn học, thiết kế chương trình giáo trình, các thủ thuật giảng dạy...Đề xuất việc cải tiến dạy dịch ở khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc hiện nay
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Hệ thống hoá về những vấn đề về phương pháp dạy dịch ở khoa tiếng Trung và việc thực hiện chương trình giáo trình mới cho hệ phiên dịch
Tìm hiểu và giới thiệu một số vấn đề cơ sở lý luận phương pháp dạy dịch ở nước ngoài
Tổng kết những kinh nghiệm lý luận và thực tiễn để hình thành Bộ môn phương pháp giảng dạy dịch Hán - Việt ở khoa ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, nhằm phục vụ cho việc xây dựng lý luận phương pháp giảng dạy theo hướng đào tạo cử nhân phiên dịch tiếng Hán ở khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
Đề ra những nét chủ yếu về chương trình giáo trình, phương pháp giảng dạy ổn định trong khoa như đề cương chương trình môn học dịch Việt-Hán có văn bản, hệ thống nguyên tắc thủ thuật giảng dạy trên lớp
Đề tài nhằm giải quyết các vấn đề
Giàng day dicb là mot viec kbó trong giàng day ngoai ngu vi no d
bòi vàn dung càc tri thiic tóng hgp. Kboa Ngòn ngu va Vàn boa Trui
Qu6c co nbiem vu dào tao giào vién va càn bo bién, pbién dicb pbuc vu
ngbiep còng ngbiép boa va bien dai boa dat niróc. Dàp ung nbu càu trén, 1
pbién dicb ra dèi, dóng tbòi cung dat ra cbo nguòi day mot nbiem vu mói
dào tao cu nbàn pbién dicb. Mot loat càc giào trìnb mód duac bién soan tbi
buóng do nbu giào trìnb "Ly luàn dicb", giào trìnb ''Vàn bàn dicb HJ
Viet", "Vàn bàn dicb Viet Hàn",.v.v..
Vày là, pbuong buóng dói mói pbuong pbàp giàng day cung dà dU(
càc càn bo tó bo mòn dicb kboa Ngòn ngi! va Vàn boa Trung Quòc qu<
tàm rat kip tbòi. Trong mày nàm gàn day, cùng vói viec bién soan giào trìr
va tài lieu tbam kbào, kboa dà tó cbiic càc bòi ngbi kboa boc de rùt kii
ngbiem viec tbuc tbi giào trìnb tbeo pbuong buóng mói: "lày nguòi boc là
trung tàm" va viec tbào luàn ve pbuong pbàp giàng day cung dà trién kb
manb a càc tó, trong do co tó dicb. 'Tbucfng pbàp day dicb" cbo sinb vìi
bé pbién dicb tiéng Trung duoc bìnb tbànb trong mot bòi cànb nbu vay.
De tài này nbàm buóc dàu bé tbdng nbung vàn de ve pbuong pbi
day dicb a kboa Trung va viec tbuc bién cbuong trìnb giào trìnb mói cbo 1
pbién dicb. Viét de tài này trén co sa nbiìng tài lieu tbam kbào va tìnb bìr
tbuc té kboa Trung, cbùng tòi duac nbà truòng bò tra va dóng ngbiep dór
góp nbiéu y kién quy bau. Nbung do trìnb dò co ban cbàc con nhiéu tbi(
sót, rat mong duac su cbi giào cùa càc nbà kboa boc va nbung doc già qu<
tàm. cbùng tòi xin tran trong càm an.
Hànòi,tbàng 12-2000
Tbay mat nbóm tàc già:
Cbù nbiem de tài: Le Vàn Tàm
Cbù nbiem bo mòn Giào boc pbàp ngoai ngu
Kboa ngòn ngu va vàn boa Trung Quóc
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NgaPink1t
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009548 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement