Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xuanle84
#1006309 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Khái quát các điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Hồng và đặc điểm đoạn mạng sông nghiên cứu, nghiên cứu cơ sở lý thuyết của mô hình HEC-6 và ứng dụng mô hình HEC-6 tính toán và dự báo diễn biến đoạn sông Hồng từ Hoà Bình đến Hà Nội
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Đề tài ứng dụng mô hình HEC-6 để tính toán, mô phỏng và dự báo diễn biến lòng sông Đà phía hạ lưu đập Hoà Bình và lòng sông Hồng làm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch nạo vét các luồng lạch giao thông thuỷ và khai thác tài nguyên nước
Đề tài đã khái quát được tương đối đầy đủ các điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Hồng trên tất cả các mặt: vị trí địa lý, địa hình, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật, đặc điểm khí hậu..
Đề tài đã thu thập được bộ số liệu địa hình, thuỷ văn, thuỷ lực và bùn cát tương đối đầy đủ
Đề tài đã đăng một bài báo khoa học bằng tiếng Anh với tiêu đề "Mô phỏng diễn biến lòng dẫn hệ thống sông Hồng bằng mô hình HEC-6" trong tạp chí khoa học, Đại Học Quốc GiaHN. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Đề tài đã ứng dụng mô hình HEC-6 để tính toán, mô phỏng và dự báo diễn biến lòng sông đà phía hạ lưu đập Hoà Bình và lòng sông Hồng và rút ra được một số nhận xét mang tính kết luận
ĐHKHTN Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học


Với hai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phát điện và phòns lũ cho ha du. từ
khi vận hành, hổ Hoà Bình đã và đang đem lại cho con người nhiine lọi ích hết sức lo
lớn nhưng cũng đã và đang gây ra cho con người những thay đối bát lợi như quá
trình hổi lắng lòng hổ, quá trình xói lớ bờ hố, quá trình xói lớ cục bô 0' ha lưu sau
chân đập và quá trình xói lớ lan truyền vé hạ du... Bơi vậy. đánh giá. mỏ phónsi và tlư
báo các thay đổi sau khi xây dựne công trình đập Hoà Bình nói liens và các cõim
trình xây tlưng Irẽn sõng nói chung nhằin để xuất các biện pháp hạn chế các ihicí hại
luón lá dê tai có tính cap Ihiết và có ý nghĩa thực tiền lớn. Cõne cụ hữu hiện và kinh
tế nhất đế giai quyết các đề tài này là mô hình toán.
HEC-6 là mô hình số thủy động lực một chiều trong lòng dán hớ có biên di
đỏng được Trung tâm Kỹ thuật Thúy vãn Hoa Kỳ thiết kế đe mó phóng và dự háo
các thay đổi trong trắc diện dọc sông do xói hay bồi trons các thời đoạn vừa.
Đê tài này nghiên cứu ứng duns mò hình HEC-6 đê’ mõ phóne cliỏn biên lòn Li
sõng Đà phía hạ lưu đập Hòa Bình (đoạn từ Hòa Bình đôn niũi ha Thno-Đà) và lòim
sông Hỏng (đoan từ ngã ha Thao-Đà đến Hà Nội). Báo cáo đê tài đưực bó cục ihành
ba chương (không kế phấn mở đáu và kết luận):
Chương 1. Điêu kiện địa lý tự nhiên lưu vực sône Hỏn li và tlặc điém (.loạn
mạng sóng nghiên cứu.
Chương 2. Cư sớ lý thuyết của mò hình I IEC-6.
Chương 3. line duns mõ hình HEC-6 tính toán và dụ' bán dicn hicn đoan SPI1L!
Hổns từ Hòa Bình đến Hà Nội.

Chương 1
Đ IỂ U K IỆ N ĐỊA LÝ T Ụ N H IÊ N LƯU vực S Ô N G H Ổ N G VÀ
1.1. Vị trí địa lý
Hệ thông sông Hồng là hê thống sồng lớn nhất ớ Bắc Bộ và lớn thứ hai 0' Việt
Nam (chí sau hệ thống sông Mê Kông). Lưu vực hệ thống sóng Hóng được khõiiỊi
chẽ trong phạm vi từ vĩ tuyến 2CT00' đén 25l,3 0 ’ bắc và từ kinh tuycn 1 ()()"(>()' đèn
106l,0 7 ’ đỏng với tổng diện tích 155 000 k n r. trong đó có tới hơn nứa (53r< ) năm ơ
nước ngoài (Trung Quốc, Lào) còn phần diện tích trong nước chí chiêm 4 7 rf (72 7(H)
krrr) [7]. Hệ thông sông Hổng do ba sõng Đà, Thao và Lỏ hợp thành, tronc đó sỏnii
Thao được coi là dòng chính (hình 1.1).
Lưu vực sông Thao tính đến Việt Trì có diện tích 51 800 krrr. trong đó phán
ihuộc địa phận Việt Nam chi 12 000 krrr. Nằm ớ vị trí chuyên tiếp từ đónu hắc saiiii
táy bác cua Bác Bộ. lưu vực sòng Thao kéo dài khoán a 250 km từ tây bãc xLìônu
dóng nam với chiều rône trung hình khoang 50 km. Giới hạn phía done là dãy núi
Con Voi (đường phán nước giữa hai lưu vực sõng Thao va sõng Chay ); gioi han phía
tây la dãy núi cao Hoàng Liên Sơn-Pu Luông (đường phán nước mữa hai Ill'll vực
sỏne Thao và sông Đà) với đinh Fan-xi-pan cao nhất nước ta (3143 m ) [3][6].
Lun vực sông Đà có tổng diên tích là 52 900 k n r . trontì đi') phan thuộc dĩa
phán Việt Nam khoáng 26 800 k m 2, Nãm sáu trong lục địa thuộc khu táv hãc Bác
Bộ, lưu vực sông Đà kéo dài tới 380 km theo hướnti tãv bác-đôn II nam \'ứi chicII rónti
trung hình khoáng 80 km. Giới hạn phía đôns là dãy núi HoànII Liẽn Sơn-Pu Luóna
(đường phân nước giữa hai lưu vực sông Đà và sônẹ Thao) với các đỉnh cao từ 2500
m đến trên 3000 m. Giới hạn phía tày là các dãy núi cao như: Pu-đen-đinh( 1886 m).
Phu-hiiỏi-Lonẹ (2178 m). Phu-la-ina (1801 m). Phu-Turm (1486 nu. \'à Phu-Sanu
( i 5 ] s 111). Chung cunii chính la đưưng phan nirớc mil'll Ill'll vực sòne Đa VỨ1 các lưu
vực sòng Mẽ Kông và sông Mã. Phía cực bác có dãy núi cao Pu-si-lune ( 3076 m ) \'à
Ngũ-đài-sơn (3048 m). Phía đông nam là vùn tỉ núi thấp Ba Vì (1287 m) \a Vicn
Nam (1029 m) - đường phân nước giữa hai lưu vực sône Đà và sóng Đáy [5][6].
Lưu vực Sỏns Lô có tons diện tích là 39 000 k n r . tronsỉ dó phan nam tròn địa
phận Việt Nam khoang 22 600 krrr. Giói hạn phía đổns là cánh c u n <2 Neãn Son \ a
canh cung sỏne Gâm, phía dòng nam là dãy Ill'll Tam Đao \'à phía lãv là dãy núi Con
Voi [6],
Vùnu dồng bằng châu thố do phù sa sóng HỔI12 bói đáp nén từ Viội Trì mo'
rộng ra tới biển. Vùng đồng bằng này rộng tới 1 1 300 k n r . có dans tam giác với
đỉnh là Việt Trì [4],

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008784 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement