Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Brodi
#1006272 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Khảo sát thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến tính chất đất và vấn đề sử dụng đất ở Quảng Ninh. Thu thập thông tin, dữ liệu xây dựng các bản đồ chuyên đề về: đất đai, lượng mưa, địa hình...Sử dụng công nghệ GIS để tiến hành chồng xếp các lớp thông tin, từ đó xác định các đơn vị đất đai. Nghiên cứu các loại hình sử dụng đất chủ yếu và yêu cầu về sinh lý, sinh thái của cây trồng từ đó đánh giá mức độ thích nghi của các loại hình sử dụng đất
Tiềm năng khai thác sử dụng tài nguyên đất cho mục đích nông lâm nghiệp của tỉnh là rất lớn. Với tổng diện tích là 608.142 ha, trong đó 54.642,6 ha đất sản xuất nông nghiệp, với 287.966,77 ha đất lâm nghiệp, với 75.628,26 ha đất phi nông nghiệp, còn lại là 169.306 ha đất chưa sử dụng
Đánh giá phân hạng thích nghi đất đai đã xác định toàn tỉnh Quảng Ninh có 79 kiểu thích nghi đất đai; phân hạng đánh giá thích nghi cho 12 loại hình sử dụng đất đã lựa chọn
Đã tổng hợp được 175 đơn vị đất đai với tổng diện tích các đơn vị đất 519.646,89 ha
Mục tiêu và nội dung nghiên cứu:
Mục tiêu:
Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trên cơ sở nghiên
cứu các loại đất chính tĩnh Quảng Ninh còng với các điều kiện tự nhiên khác: độ
dốc, độ cao địa hình, lượng mưa... nhằm phục vụ cho việc đánh giá phân hạng và
quy hoạch sử đụng đất.
Nội dung nghiên cứu:
- Khảo sát thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên
quan đến tính chất đất và vấn đề sử dụng đất ở tỉnh Quảng Ninh
- Thu thập thông tin, dữ liệu xây dựng các bản đổ chuyên đề về: đất đai,
lượng mưa, địa hình....
- Sử dụng công nghệ GIS để tiến hành chồng xếp các lớp thông tin, từ đó xác
định các đơn vị đất đai.
- Nghiên cứu các loại hình sử dụng đất chù yếu và yêu cầu về sinh lý, sinh
thái của cày trổng từ đó đánh giá mức độ thích nghi của các loại hình sử dụng đất.
Các kết quả đạt được:
- Với tổng diện tích tự nhiên 608.142 ha trong đó có 54.642,6 ha đất sản xuất
nông nghiệp, 287.966,77 ha đất lâm nghiệp, 75.628,26 ha đất phi nông nghiệp còn
lại là 169.306 ha đất chua sử dụng. Như vậy tiềm năng khai thác sử dụng tài nguyên
đất cho mục đích nông lâm nghiệp của tỉnh là rất lớn.
- Dựa trên các điều kiện về địa hình, loại đất, thành phần cơ giới, điều kiện
tưới và chế độ khí hậu thuỷ vãn đã tổng hợp được 175 đơn vị đất đai với tổng diện
tích các đơn vị đất 519.646,89 ha.
- Kết quả điểu tra, đánh giá phân hạng thích nghi đất đai đã xác định toàn tỉnh Quảng Ninh có 79 kiểu thích nghi đất đai; phân hạng đánh giá thích nghi cho
12 loại hình sử dụng đất đã ỉựa chọn.
I. ĐIỀU KIỆN TựNHIÊN KỈNH TẾ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH.......................
1.1. Điều kiện lự nhiẽn.......................................................................... ...........
1.1.1. Vị trí địa lý......................................................................* ..............
1.1.2. Địa hình, địa chất...........................................................................
1.1.3. Khí hậu..........................................................................................
1.1.4. Thủy vàn.......................................................................................
1.1.5. Thảm thực vật.................................................................................
1.2. Điều kiện kinh tế xã hội............................................................................
1.2.1. Tăng tníỏng kinh tế........................................................................
1.2.2. Chuyển địch cơ cấu kinh tế............................................................
1.2.3. Thực trạng phát triển của các ngành nghề kinh tế............................
1.2.3.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp.......................................................
1.2.3.3. Khu vục kinh tế công nghiệp........................................................
1.2.3.3. Khu vực kinh tế, dịch vụ.............................................................
1.2.3.4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập........................................
II. ĐỐI TUỌNG VÀ PHUƠNG PHÁP NGHIÊN c ú ư ......................................................
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu..................................................................
2.2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu............................................................
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CÚƯ........................................................................... ...................
3.1. Kết quả xây dựng bản đồ đơn vị đất tĩnh Quảng Ninh.................................
3.1.1 Khái niệm chung.............................................................................
3.1.2 Lựa chọn và phần cấp các chỉ tiêu xây dựng bản đổ đơn vị đất đai...
3.1.3. Kết quả xác định đơn vị đất đai tỉnh Quảng Ninh............................
3.2. Đánh giá đất đai.........................................................................................
3.2.1. Hiện trạng sử đụng đất đai............................................................
3.2.2. Các loại hình sử dụng đất (Land use type - LƯTs)..........................
3.2.3. Các hệ thống sử dụng đất................................................................
3.2.3.1. Sự hình thành và phần bố của các hệ thống sử dụng đất................
3.2.3.2. Các hệ thống sử dụng đất ờ Quảng Ninh......................................
3.2.4. Phân hạng thích nghi đất đai tĩnh Quảng Ninh.................................
3.2.4.1. Cấu trúc phân hạng......................................................................
3.2.4.2. Xác định yêu cầu sử dụng đất đai................................................
3.2.4.3. Phân hạng thích nghi đất đai........................................................
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................
Mỏ ĐẦU
Đất đai là tài nguyên quan trọng và là điều kiện không thể thiếu được trong mọi
hoạt động của con người. Vì vậy việc sử đụng tốt tài nguyên đất đai không chỉ quyết định
tương lai kinh tế, mà còn là sự đảm bảo cho mục tiêu ổn định chính trị và phát triển xã
Điều tra, phân loại, đánh giá đất đai luôn được coi là khâu trung tâm của vấn đề
nghiên cứu đất tổng hợp, đã và đang được thực hiện rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Ở
nước ta công tác này cũng đã được triển khai có hệ thống từ nhiều năm nay nhằm phục vụ
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển ngành nông lâm - ngư - nghiệp
nói riêng. Muốn đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi chuyển địch cơ cấu sản xuất trong nông
nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá khâu trước tiên phải điều tra* đánh giá đất. Bởi lẽ
đất là tư liệu sản xuất cơ bản, chủ yếu và quí báu nhất có khả năng sản xuất ra các sản
phẩm cùa cây trổng và vật nuôi, đổng thời đất còn chịu tác động nhiều chiều của tự nhiên
và con người, Đánh giá đất là công việc tiếp theo của công tác điều tra, phân loại, xây
đựng bản đồ đất và không thể thiếu được trong quá trình sản xuất trên một lãnh thổ.
Quảng Ninh là một tỉnh ven biển có điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội thuận lợi
cho phát triển nền nông nghiệp toàn diện, với sản phẩm hàng hoá cao. Trong những nãm
gần đây, khi nền kinh tế thị trường hình thành và phát triển đã kích thích mạnh mẽ đến sự
phát triển của sản xuất nông nghiệp. Diện tích và sản lượng một số loại cây trồng không
ngừng tăng trên cơ sở tối ưu hoá về sử đụng đất. Bên cạnh những hiệu quả kinh tế trước
mắt đã đạt được, thì những quá trình sử dụng đất chưa hợp lý đã ảnh hưởng xấu đến môi
trường đất.
Để nắm vững tài nguyên đất hiện có sử đụng cho các ngành kinh tế trong thời gian
trước mắt và lâu đài có hiệu quả và bền vững, việc điều tra, xây dựng bản đồ đất, đánh
giá, phân hạng đất là việc làm rất cần thiết, đo vậy chúng tui tiến hành nghiên cứu đề tài
"ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất tỉnh Quảng Ninh" .
I. ĐIỂU KIỆN Tự NHIÊN KINH TẾXÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH
1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí đỉa lý
Tỉnh Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam, chạy dài theo hướng Đông Bắc-Tây Nam với toạ độ địa lý:
- Từ 20° 40’ đến 21° 40’ vĩ độ Bắc.
- Từ 106° 25’ đến 108° 25’ kinh độ Đông.
Phía Bắc giáp tĩnh Quảng Tây nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
Phía Tây Bắc giáp các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang.
Phía Đông và Nam giáp vịnh Bắc Bộ và thành phố Hải Phòng.
Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng.
Quảng Ninh có chiều đài 167 km, chiều rộng 84 km, đường biên giới Việt Trung
dài 132,8 km với 3 cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp giáp với vùng
duyên hải rộng lớn của miền Nam nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Tỉnh Quảng
Ninh còn có bờ biển Vịnh Bắc Bộ dài 250km, với hàng ngàn đảo lớn nhỏ có diện tích
khoảng 98.000 ha.
Quảng Ninh có 14 đơn vị hành chính vói 184 phưòng xã, thị trấn, gồm 10 đơn vị
tỉnh, 3 thị xã, 1 thành phố và 2 tỉnh đảo. Thành phố Hạ Long là trung tâm kinh tế, chính
trị và văn hoá của tỉnh nằm cách Hà Nội 170 km về phía tây theo quốc lộ 18A và cách
thành phố cảng Hải Phòng 70 km về phía Nam theo quốc lộ 10.
Xét vế vị trí địa lý cho thấy tỉnh Quảng Ninh có điều kiện rất thuận lợi để phát
triển kinh tế, giao lưu vận chuyển hàng hoá và du lịch. Quảng Ninh có lợi thế nằm trong
vùng tam giác kinh tế trong điểm (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) phía Đông Bắc của
TỔ quốc, tiếp giáp với các đô thị lớn và cửa khẩu quốc tế quan trọng, có thế mạnh cả về
giao thông đường thuỷ và đường bộ, lại vừa tiếp giáp với khu kinh tế nãng động phía
Đông Nam Trung Quốc.
1.1.2. Địa hình, địa chất
Quảng Ninh là tỉnh có địa hình trung du miền núi ven biển. Phía bắc là vùng đồi
thấp, tiếp đó là dãy núi cao thuộc cánh cung Đông Triều- Móng Cái, phía Nam cánh cung
này là vùng đổng bằng ven biển, cuối cùng là hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ của vịnh Bắc
Bộ. Địa hình Quảng Ninh bị chia cắt mạnh và nghiêng đần theo hướng Đông Bắc - Tây

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By member8461
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022449 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement