Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cuc_i_thui_woac
#1006266 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Link tải miễn phí Luận văn:Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh thực vật và đặc tính sinh học của chúng : Đề tài NCKH. QT03-23

Giới thiệu chung về bệnh héo xanh do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum, héo vàng do vi nấm Fusarium oxysporum, quá trinh Nitrat hoá, Xạ khuẩn và khả năng ức chế vi sinh vật gây bệnh ở cây trồng.Giới thiệu các chủng vi sinh vật dùng trong nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu .Kết quả nghiên cứu về khả năng ức chế của các chủng xạ khuẩn đối với vi nấm Fusarium oxysporum , vi khuẩn nitrat hoá và vi khuẩn héo xanh
KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN
Tìm ra những chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế sinh trưởng của một số sinh vật gây bệnh ở cây trồng nhằm sản xuất chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật, hạn chế sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật
Thử hoạt tính kháng nấm của 80 chủng xạ khuẩn, có 17 chủng có hoạt tính chiếm 21%, trong đó có 3 chủng có hoạt lực cực mạnh. Thử hoạt tính kháng vi khuẩn nitrat hoá của 27 chủng xạ khuẩn có 13 chủng có hoạt tính, trong đó có 2 chủng có hoạt lực mạnh
Thử hoạt tính kháng vi khuẩn gây bệnh héo xanh của 60 chủng xạ khuẩn. Trong đó có 40 chủng có hoạt tính chiếm 66,7%, có 5 chủng có hoạt tính mạnh với các loại vi khuẩn héo xanh thuộc các loại cây trồng khác nhau
ĐHKHTN Khoa Sinh học
môi Irường có các loai dường nói Ircn. Cliíing có thổ sử tiling các nguon cacbon sau day:
glucoza, saccaroza, glyxerin, xitratnatri, pepton, tyrozin, asparagin và axil glutamic.
Nấm Fusarium o.xysporitm là loài nấm dất, là nhóm bán ký sinh, bán hoại sinh diên
hình, có phạm vi ký chủ rộng, gây nhiễm trên nhiều loại cày khác nhau thuộc họ cà, họ dậu,
họ bầu, bí, họ chuối. Triệu chứng dicn hình do nấm gây ra là hco bó mạch, cây héo vàng và
chết. Nhiều loại bệnh héo có ý nghĩa kinh tế lớn, gây thiệt hại không nhỏ đối với sán xuât ran
màu trong điều kiện nhiệt đới, cận nhiệt đới.
Sợi nấm phát triển mạnh, da bào, tán nấm phát triển có mầu trắng hổng đến màu tím
violet hay tím đậm. Loài nấm Fusarium oxysporum gây héo vàng cây trồng cạn có 3 loại bào
tu.
Bào tử lớn thường hình thành nhiều, kích thước bào tử ngắn, trung bình hay dài, phần
lớn có 3 - 4 vách ngăn ngang, một đầu hơi nhọn hay thon nhỏ, mội đầu hình bàn chân.
Bào tử nhỏ hình thành nhiều, hình dạng bào tử thay dổi có thể hình oval, ẽlip hay quá
thận đơn bào, nhưng cũng có khi có một vách ngăn.
Bào tứ hậu vỏ dày do các sợi nấm tạo thành.
Dưa vào đặc điểm hình thái bào tử lớn, bào tú nhỏ và bào tử hậu người ta có ihế chuấn
đoán, giám định các chủng cỉia loài Fiisnritmi o.Yvspornm gây bệnh héo vàng trên nhiểu loại
cây trồng khác nhau.
Sir lan truyền của bệnh héo vàng trên dồng ruộng nhờ gió, mưa. nước, tưới, vậ! liệu
giống nhiễm bênh. Níuiồn bênh tổn tai dưới dan" sơi nấm và các loai hào tử tiong đài, trong
làn dư, tron5 hat giống, cây giống củ e,iốii” và các cây ký chủ phụ, cỏ dại [31.
1.1.3. Triệu chứng gây bệnh eúa vi khuẩn Pseudomonas solanacearum và vi nám
Fusarium oxysporum.
Triệu chứng gây bệnh của vi khuẩn Pseudomonas saianacearuD)
Bệnh 'có cá ớ cây non và cây trưởng thành, ở mọi giai đoạn sinh trướng cứa cây. Ó
aiai đoạn đầu khi rể non mới chớm bệnh thì biếu hiện trước tiên là lá vàng nhẹ, biếu hiện
vàní’ nhẹ ở phần gốc cây sát ngang bề mật đất. Kổ từ khi !á bị vàng nhẹ bệnh sẽ phát triển rất
nhanh, cây non thì toàn bộ lá sẽ bị héo rũ nhanh chóng và cây khô chết. Còn ờ cây trưởng
thành, ban đầu một số lá sẽ bị héo rũ xuống sau đó một số nhánh trên cây rũ xuốnq. Sau vài
lỉiừ toàn bộ thân SC rũ xuống nhưng van có mầu xanh.
Xriêu chírnạ, g â y b ệ n h cíia vi n â m FiisariKill o x v s p o n i m .
Chủ yếu là làm chết tế bào, tao thành vết bệnh Irên ihân, lá, hoa và tr;íi. Chúng xuất hiện
ờ liên cây trưứnq thành và ờ mọi giai đoan CLÌa cây. Đáu tiên chúng xâm nhiễm qua nhu mõ và
bó mạch dẫn làm cho iluìn có máu nâu iioạc nâu xám khi dieII kiện thuận lợi làm cho phán
thân sát đất khò xám, tóp lại, hí héo vàng từ các lá gốc phát triển lén các lá phía trên. Cuối
cùng dẩn tới toàn cày héo vàng và diet. Bó mạch dẫn biến màu nàn, nâu đen, thấy có một lớp
nấm mỏng màu trắng, trắng hổns, trên bé mật vết bệnh Ị 1 ].
1.1.4. Ánh hương của đỉéu kiện ngoại cảnh đến sinh trương và phát triển cúa vi khuán
Pseudomonas solanncearum và vi nấm Fusarium oxysporum.
Quá trình sinh trưởng cũng như mức dộ gây hại của vi khuẩn và nấm nói chung plui
thuộc rất nhiều vào yếu tô' ngoại cảnh hay sinh thái môi trường.
Độ thoáng của đất và chế độ bón phân cho đất có ihê làm tăng hay giám vi khuân Hunt:
đất. Vi khuẩn (ổn tai ở đất ẩm, thoáng khí, bị kìm hãm ử đất khô và ngập nước nên bệnh
thuờng gáy hại ả đất có tưới nước, đất đổi thấp và đất cát ven sông [6|. Bón phân với liều
lượng cao cũng taọ điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Bón nhiều đạm cho cây sẽ làm giảm khá
năng tích !uỹ linh bột và giảm khả năng chống chịu bệnh |6]. Còn với vi nấm Fnsariitm
oxyspơrum độ thoáng của đất và chế độ bón phân cho đát có thể làm tăng hay giảm lượng vi
nấm, khi đất đủ độ ẩm, thoáng khí như đất cát pha bạc màn và thịt nhẹ sẽ có xu hướng tâng
mức độ nhiễm bệnh. Loại nấm này phân bố rộng trong các loại đất trổng trọt, đất cỏ có phổ kí
chủ rộng bao gồm hơn 100 dạng chuyên hoá và chủng gây héo vàng dối với nhiều loại rau
mầu, bầu bí, dưa chuột, hổ tiêu, chuối, cây hoa và nhiều loại cây cảnh khác.
Nhiệt độ thích hợp cho vi khuẩn lương dối cao lừ 25°C- 35nc , nhiệt độ tối thiêu là 10"c
và nhiệt độ (ối da ỉà 41nc. ớ nhiệt độ 52"c sau 10 phút vi khuẩn SC chổi Ị 131. Nliiệl độ cao lừ
25°C-35°C làm tăng sự sinh sản và mật độ của vi khuẩn vào đất, tăng kha năng xâm nhập và
phát bệnh dối với cây chủ. Nhiệt độ đất lớn hơn 25"c ở độ sâu 5cm cùng với đó ẩm lớn hơn
60% (huân lợi cho bệnh phát trie’ll[41. Độ ẩm đất và tính chãi đất quyết dinh đôn sự sinh
inrởng và phát triển CỈUI quần thể vi sinh vật đối kháng có trong đất và các quần thổ vi sinh vật
dối kháng dó làm lổn thương lới sự lổn lai và phái liicn của vi kluiấn hco xanh.
Mua nhiều bệnh phát iricn và lan rộng liơn vì nước mưa và gió sẽ làm bắn vi khuẩn
sang cây khoe. Sau khi mưa to thời tiết nóng lén sẽ tạo điều kiện cho bệnh phát triến mạnh và
gày thiệl hại nghiêm trọng cho cây trổng [16], Nấm truyền lan theo nước (ưới và nhờ gió,
lượng mưu quá lứn cũng là điều kiện thuận lợi cho nấm sinh trưởng và pliál tricnl 11.
1.1.5. Sự xâm nhập cua vi khuẩn Pseudomonas soỉanacearum và niim Fusarium
nxysporium.
Vi khuẩn Pseudomonas sohmưceantm là loại vi khuẩn có thể chuyến động dễ dàne và
có thế gày hại cho 200 loài thực vật khác nhau [4], Cùnq là loài vi sinh vật gây héo rũ nấm
Fusarilim oxvspotiitm với hơn 100 dạng chuyên lioá khác nhau gây hại cho I ất nhiều loại cây
trồng có giá trị cao kể cả các toài cây ăn t]ủa như nhãn, quýt tiều..[2|, khá nano xâm nhập cua
nam vào cãy trổng cùng Iilnr của vi kliiiâii là hcì sức mạnh mõ và hang nhiều con đírờng khác
nhau.
Côn trùng, sáu hại:
Côn trùng và sâu hại mang vi khuẩn và nấm gây bệnh từ nơi khác đến rồi chích hút vào
cây chủ, hay qua các vết chích lún của luyến trùng chúng dẻ (làng xâm nhập vào cây chú.
Trên thực tế côn trùng gây hại trên diện rộng nên kéo theo sư lan truyền rất nhanh vi khuẩn vì
nấm gây haị ờ quy mô lớn.
Qua các vi sinh vật sống tron LI đất:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1030160 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement