Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vanquang0512
#1006215 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Đề tài đã tổng hợp những vấn đề có tính lý luận chung về văn hoá như khái niệm, các đặc trưng của văn hoá, phân biệt sự khác nhau giữa văn minh với văn hoá, văn hiến và văn vật. Phân tích tổng hợp những nhân tố quy định sự hình thành và phát triển của văn hoá Nhật Bản; những đặc điểm nổi bật của văn hoá Nhật Bản, quan hệ giữa văn hoá với môi trường sống và giáo dục Nhật Bản; vai trò của văn hoá đối với phát triển kinh tế Nhật Bản, biểu hiện là vai trò của giới doanh nghiệp và các quan chức Chính phủ, con người Nhật Bản - Nhân cách con người đặc biệt là tinh thần Nhật Bản đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế. Từ việc nghiên cứu vai trò của văn hoá đối với phát triển kinh tế Nhật Bản, đề tài đưa ra những gợi ý bổ ích và thiết thực nhằm góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
TÓM TẮT CÁC KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u CHÍNH
- Những đóng góp của đề tài:
+ Trên cơ sờ kế thừa nhừng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học
đã nghiên cứu về văn hóa, đề tài đã tổng họp những vân đẻ có tính lý
luận chung về văn hóa như khái niệm, các đặc trưng cua văn hóa;
phân biệt sự khác nhau giũa văn hóa với văn minh, văn hiên và văn
vật; đặc điêm nôi bật của văn hóa nói chung.
+ Phân tích và tòng hợp những nhân tô quy định sự hình thành và phát
triên của văn hóa Nhật Ban.
+ Phân tích và làm rõ những đặc điêm nòi bật của văn hóa Nhật Bàn;
Quan hệ giữa văn hoá với môi trường sông và Giáo dục Nhật Ban.
+ Đặc biệt đẻ tài cũng đã phân tích và làm rõ vai trò cua văn hóa đôi
với phát triên kinh tê Nhặt Bản mà biêu hiện cô đọng nhât là vai trò
của giới doanh nghiệp và các quan chức Chính phủ. Người Nhật Ban
với ý thức tự lực tự cường, có ý chí vươn lên, hiêu học, tinh thân
tương thân tương ái, chăm chỉ, cân cù trong công việc, coi trọng danh
dự và có tinh thân trách nhiệm cao, nêu cao tinh thân vì tập thê và với
tư duy vì đât nước và con người Nhật Bàn - Nhân cách con người đặc
biệt là tinh thân Nhật Bán đã góp phân quan trọng vào sự nghiệp xây
dựne và phát triên kinh tẽ. Văn hóa Nhặt Ban sẽ ảnh hưởng tới văn
hóa kinh doanh cua các công ty Nhật Ban. Sự thành công cua tập đoàn
Toyota là minh chửng có sức thuyêt phục vê văn hóa kinh doanh cua
các công ty Nhặt Ban.
+ De tài cũng đã chi ra nhũng thách thức đôi với văn hỏa Nhật Ban
trong bôi cảnh mới.
+ Trên cơ sở nắm vững những quan điểm cơ bản của Đang vê phát
triển văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời từ việc nghiên
cứu vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế Nhặt Bản, đẽ tài đưa
ra những gợi ý bồ ích và thiết thực nhăm góp phân xây dựng và phát
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bôi
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Các gợi ý này bao gôm: Phát huy
truyền thống văn hóa, bàn sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam trong bôi
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Tiêp nhận có chọn lọc những giá trị văn
hóa mới của nhân loại; Đây mạnh sự nghiệp xây dựng con người, xây
dựng tư tường, đạo đức, lôi sông, nêp sông lành mạnh và Xây dựng
văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.
- Công trìn h khoa học đã công bố: Ket quả nghiên cứu của đê tài đã
được công bô trên tạp chí Kinh tê châu A - Thái Bình Dương sô 223 -
ngày 08/07/2008. Đây là một tạp chí vê Kinh tê phát hành toàn CỊUỎC.
PHẦN MỎ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh mở cửa với thế giới bên ngoài, văn hóa được nhiều
cấp, nhiều ngành và nhiều người quan tâm chú ý. UNESCO thừa nhận văn
hóa là cội nguồn trực tiếp của phát triển xã hội, có vị trí trung tâm và có
vai trò điéu tiết xã hội.
Trong thế giới ngày nay, văn hóa đang có vai trò quan trọng chưa
từng thấy trong lịch sử. Sự lạc hậu hay tiến bộ của mỗi cá nhân, sự hưng
thịnh của một quốc gia, sự thành công hay thất bại của một dường lối đều
phụ thuộc rất nhiều vào sự nhận thức và trình độ phát triến văn hóa của
mọi người nói riêng và văn hóa của cả dân tộc nói chung. Quan sát thực tế
của nhiổu quốc gia trên thế giới cho thấy: nước nào giáo dục phát triển,
văn hóa cao thì nước đó kinh tế phát triển, khoa học- công nghệ tiên tiến.
Nước nào giáo dục kém phát triến, văn hóa thấp thì nước đó kinh tế nghco
nàn và tụt hậu, khoa học - cồng nghẹ lạc hậu.
Việt Nam là một nước dang phái triển và là một nước nghèo, đang
trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh hội
nhập với khu vực và thế giới. Làm như thế nào đê phát triển nhanh và
thành công sự nghiệp công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) trong
bối cảnh hội nhập? Yếu tô văn hoá có vai trò như thế nào trong quá trình
phái triển bển vững của Việt Nam? Làm như thế nào vẫn phát triến nhưng
vẫn giữ và phát huy được bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam?
Qua nghiên cứu ban đáu cho thấy văn hóa Nhặt Bán có vai trò rất
lớn dối với phát triển kinh tế. Trước đây vào những năm đáu của thế ký
XX, khi nói đến phương Đông người ta thường có ý nghĩ vé một xứ sở
cùng kiệt nàn và lạc hậu, dối lập với nền văn minh của phưưng Tây. Suy nghĩ
này đến nay không còn phù hợp nữa bới lẽ nhân loại đang chứng kiến sự
phát triên thán tốc cua nền kinh tế Nhật Bán trong những nám 60 và 70 và
dược mệnh danh là hiện tượng thần kỳ thứ nhất Irong lịch sứ phát tricn
eĩia nen kinh tê thè siiới. Cá thô giỏi hàng hoàníi vê nước Nhật: bị bại trận
trong chiến tranh thế giới lần thứ II, ngưổn tài nguyên hạn chế, điểu kiện
tự nhiên khắc nghiệt; nhưng họ đã biết khơi dậy yếu tố văn hoá, tiêp thu
và kết hợp văn hoá phương Đồng với văn hoá phương Tây và đã góp phần
tạo nên một Nhật Bán “thần kỳ” về kinh tế. Văn hoá Nhật Bản có những
nét độc đáo và đa dạng, trong quá trinh phát triển và hội nhập: nền văn
hoá Nhật Bán vần giữ được truyền thống văn hoá Nhật Bán và truyền
thống đó đã trở thành cội nguồn của sức mạnh như UNESCO đã khang
định. Việt Nam và Nhật Bàn có những nét tương đồng về văn hoá; Trong
kháng chiến chống giặc ngoại xâm, người Việt Nam đã làm rạng rỡ tên
tuổi non sồng đất nước mình; con người Việt Nam đã được nhân loại
khâm phục và kính nể. Cũng như Nhật Bán nhân loại khâm phục kính nể
cũng là do sự phát triển "thần kỳ" vé kinh tế. Liệu Việt Nam có làm được
điều kỳ diệu về kinh tế như Nhật Bán hay không? Do vậy, việc nghiên cứu
đề tài trên không chỉ có ý nghĩa làm rõ vai trò của yếu tỏ văn hoá đối VƯÍ
sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Nhật Bản; mà còn, điều quan
trọng hơn Việt Nam học tập được những gì từ Nhật Bán? Một quốc gia rất
xứng đáng có nhiểu điều đế nhiều nước nghiên cứu và học tập. Hy vọng
dưới giác độ vãn hoá kết hợp với kinh tế và xã hội, đề tài sẽ góp phán lý
giải những câu hỏi nêu ra ở trên; và một điều không kém phần quan trọng
là góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản với Việt Nam.
Trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước Việt Nam dang mở cửa hội nhập
với nền kinh tế thế giới; Việt Nam sẽ tận dụng được nhiều cơ hội, song
cũng gặp không ít thách thức nhất là đối với lĩnh vực văn hoá. Đáng
CSVN dã đề ra Nghị Quyết: xây dựng nền vãn hoá Việt Nam tiên tiến,
đậm dà bản sắc dân tộc; phát huy vai trò của yếu tố văn hoá đế đẩy nhanh
sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Việt Nam và Nhật Bán có những nét
tương đổng vé văn hoá và Nhật Bán có sự giao lưu văn hoá với các nước
phương Tây rất sớm. Kinh tế Nhật Bán thực sự phát triến và vãn hoá Nhật
Bán vẫn giữ vững và phát huy trong mọi thời kv. Lẽ nào ta lại khỏiiii học
tập các nước xung quanh ta, trong dó dáng học tập như Nhật Bán? Do vậy

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020004 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement