Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chauduyenbi
#1006205 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Thu thập tài liệu tổng quan về các loại phần mềm máy tính và những vấn đề tính toán nâng cao, thông kê và biểu diễn kết quả dạng đồ thị đã và đang được sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy Hóa phân tích trên thế giới và Việt Nam. Xây dựng những nội dung môn Hóa phân tích đang được giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học. Thực nghiệm xây dựng CSDL phục vụ cho việc áp dụng phần mềm trong tính toán và kiểm chứng kết quả. Áp dụng các phần mềm máy tính như Origin, Exel, Minitab va Matlab trong việc tính toán, xử lý thông kê số liệu phân tích, phân tích thống kê đa biến đánh giá nguồn gốc, phân loại và sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường, phân tích nội qui định lượng đa cấu tử có trong hệ phức tạp
Nghiên cứu áp dụng toán học, thống kê, biểu diễn và tính toán kết quả bằng đồ thị và khả năng áp dụng các phần mềm máy tính trong tính toán lý thuyết và xử lý số liệu thực nghiệm. Xây dựng đề cương môn học "Thống kê trong Hóa phân tích" cho sinh viên chuyên đề Hóa phân tích năm thứ 4 và "Toán tin ứng dụng trong Hóa phân tích" cho sinh viên cao học nghành Hóa phân tích kết hợp với việc áp dụng các phần mềm máy tính để tính toán và xử lý số liệu thực nghiệm
Giải quyết các bài toán phân tích đồng thời các chất trong cùng hỗn hợp bằng phương pháp trắc quang
Thống kê về tình hình áp dụng các phần mềm máy tính phục vụ giảng dạy và nghiên cứu Hóa phân tích trên thế giới và ở Việt Nam. Xây dựng các thuật toán ứng dụng toán thống kê đa biến và phân tích hồi qui đa biến tuyến tính, xử lý số liệu thực nghiệm trên các phần mềm máy tính
Ứng dụng các chương trình máy tính để giải quyết các vấn đề sau: Xử lý thống kê số liệu phân tích, đánh giá phương pháp phân tích và biểu diễn số liệu thực nghiệm dạng đồ thị, đánh giá nguồn gốc và sự phân bố chất ô nhiễm trong môi trường

1. M ơ ĐAU
Lâu nay, hoá học phân tích vẫn được xem là lĩnh vực hoá học liên quan đến
phân tích định tính và định lượng. Tuy nhiên, trên thực tế định nghĩa này vẫn chưa
phản ánh đầy đủ bản chất của quá trình phân tích. Mấu chốt của quá trình phân tích
không hoàn toàn chỉ gói gọn ở việc phân tích mẫu và đưa ra số liệu phần tích mà
còn bao gồm quá trình nghiên cứu tạo ra quy trình phân tích và xừ lý những số liệu
thu được từ phép phân tích nhằm đem lại thông tin có ích nhất. Theo thời gian
những phương pháp phân tích mới ra đời đáp ứng nhu cầu phân tích trước mắt và
rồi nó dần trờ nên phổ biến đồng thời các nhà phân tích vẫn đang nỗ lực tạo ra
những phương pháp phân tích mới đáp ứng yêu câu cao hơn,
Vậy thực chất hoá phân tích là gi? c ỏ thể chấp nhận một định nghĩa chính xác
han như sau: hoá phân tích là khoa học về các phép đo trong hoá học. Các nhà hoá
phân tích nỗ lực cải tiến những phương pháp phân tích có sẵn, mở rộng đối tượng
phân tích với cùng phương pháp phân tích sẵn có, phát triển phương pháp mới và
xây dựng công cụ phân tích số liệu mạnh hơn. Sự phát triến cùa khoa học công nghệ
cùng với tin học giúp cho việc giải quyết các bài toán phức tạp trơ nên de dàng và
nhanh chóng mà trước đây không thề thực hiện được. Vì vậy, Hóa phân tích hiện đề
cập đến hai nội dung cơ bản là phát triển phương pháp phân tích (gồm xây dựng
phương pháp phân tích, tối ưu hoá các điều kiện phân tích, đánh giá phương pháp)
và các phương pháp xử lý kết quà thu được trong qua trình phân tích và sau khi
phân tích. Đây là hai trong số các nội dung quan trọng mà các nhà hoá phân tích
hiện dại dang tập trung nghiên cứu. Những nội dung chú yêu được giải quyêt dựa
trên việc ứng dụng các phương pháp toán học, thống kê, đồ thị và hình tượng kết
hợp với phần mềm máy tinh để tối ưu hoá các thông tin hoá học được trích ra từ tập
sô liệu phân tích (Chemometrics). Chemometrics được ứng dụng tại mọi thời điẻm
trong quá trình phân tích, từ bước đầu tiên của quá trình thực nghiệm đểp khi kết
thúc việc xừ lý số liệu.
Việc áp dụng các phân mêm toán, tin học trong Hóa phân tích giúp đơn gián
hoá dược nhiêu quy trình quan trọng và phức tạp, làm tăng độ chính xác phép phân
tích, giám chí phí vê hóa chât, thuôc thử do phải tiên hành tách loại, hay làm nhiêu
thí nghiệm và tiết kiệm thời gian, cũng như giá thành phân tích .
Rất nhiều phần mềm hiện được ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy hoá
phân tích như Matlab, Origin, Excel, Minítab, Statgraphics, Modde...Đặc biệt là
Matlab, một phần mềm mới và đa năng, đặc biệt hiệu quả trong xây dựng các hàm
tinh toán cho các bài toán phức tạp liên quan tới ma trận hay tính lặp.
Trong phạm vi đề tài này, chúng tui chi tập trung nghiên cứu những ứng dụng
cùa 4 phần mềm máy tính Matlab, Origin, Excel, Minitab và tập trung vào các nội
dung sau cùa Hóa phân tích :
-Xử lý thống kê sô liệu phân tích: gôm tính các đại lượng thống kê, đánh giá
phương pháp phân tích, biêu diễn kèt quả thí nghiệm dưới dạng đồ thị và báo cáo
két quá phân tích.
- Phân tích thống kê đa biên tìm nguồn gôc. sự phân bố và lan truyền chất ô
nhiễm trong môi trường.
- Phân tích hồi qui da biến xác định đồng thời nhiều cấu tư trong cung hỗn hợp
băng phưcmg pháp trăc quang
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngoctuih
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006229 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement