Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#1006198 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Xây dựng cơ sở dữ liệu về các hợp phần cảnh quan và hiện trạng môi trường của khu vực. Hệ thống hóa, chuẩn hóa các chỉ tiêu nhạy cảm của hệ sinh thái với tác động môi trường trong điều kiện của Việt Nam và phù hợp với hệ phân loại chung trên thế giới. Sử dụng hệ thống thông tin địa lý để tích hợp thông tin và xác định các chỉ số nhạy cảm. Nghiên cứu nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng đến tai biến nước dâng, tai biến tràn dầu. Xây dựng các kịch bản nước dâng cũng như dầu tràn và ảnh hưởng tới các hợp phần của hệ sinh thái. Nghiên cứu biến động của các hệ sinh thái và môi trường; so sánh với các chỉ tiêu để xác định các khu vực có vấn đề về xung đột môi trường. Đề xuất các biện pháp công nghệ trong quy hoạch và ứng xử với các vấn đề môi trường nhằm định hướng chính xác cho sự phát triển bền vững cho khu vực nghiên cứu
Công bố 02 bài báo tiếng Việt và tiếng Anh trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia, 01 báo cáo khoa học trong kỷ yếu hội nghị quốc tế, 01 bài giảng trong chương trình đào tạo quốc tế . tham gia 01 báo cáo kkhoa học tại hội nghị Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về viến thám và GIS Hướng dẫn 04 cử nhân, 03 học viên khoa học và 03 nghiên cứu sinh làm luận án, luận văn
IMIẤN MÕ ĐẦl
I. X u à t x ứ d ê t à i
Do có vị trí đặc thù nõn các cánh quan của dái ven hiên dược câu thành bứi các
hợp phán của tự nhiên tương đồi đặc hiệt từ kết quà của sự tương tác giữa lục dịa vù đại
dương và cũng chính vì vậy mà chúng luôn dẻ bị biên đổi trước các tác động mòi
trường, ờ các nước có hiển, vân đề quán lý tổng hựp đới hờ và đặc hiệt (V vùng có tính
tỉa dạng sinh học thì công việc này luôn dược quan tâm đặc hiệt. Để nghiên cứu vẽ mức
độ bị ánh hướng cùa các hệ sinh thái do các tác động của môi trường, các nưức trên thê
giới và trong khu vực đều nghiên cứu xây dựng bộ chi tiêu đánh giá và xác định chỉ sò
nhạy cam cùa các hệ sinh thái dải ven biến. Công việc nàv sẽ cung cấp cư sờ cho việc
quy hoạch và tổ chức hợp [ý các các hành động phát triển ớ đới bờ.
Việc nghiên cứu tính nhạy cam cua các hệ sinh thái là một hướng mới cùa Khoa
học Địa lý và Môi trường. Trong quá trình nghiên cứu. phái xem xét một cách hệ thông
và đổng bộ về tất cả các hựp phán cấu thành nên hệ sinh thái như: địa chất, địa mạo, đa
dạng sinh học (động thực vật...). Mặt khác, cũng cần phái được xem xét phân tích các
tác động một cách đáy đủ, ngoài sự cô tràn dáu già định. Các tác dộng đó cụ thê là:
sóng biến và dòng chày sông gây xói lở và hỏi lãng, quá trình nhiẻm mặn, nhiễm
bẩn.... Trong nội dung nghiên cứu vé nhạy cảm, kêt quả sự tương tác đa dạng đó sẽ
dược xem xét, phân loại và lổng hợp dô xây dựng nên bản đổ và bộ chi sỏ nhạy cảm.
Nội dung nghiên cứu này mang tính tổng hợp và chưa được thực hiện ở Việt Nam. Đặc
biệt lù việc kết hựp hệ thống Viễn thám và G1S trong việc tích hợp thông tin để đưa ra
những kết quả khách quan.
Từ trước đến nay và đặc hiệt là trong những năm gần đây. Hái Phòng được xem
như một trong những cửa ngõ quan trọng đòi với sự phát triển chung cùa khu vực đổng
hằng Bắc Bộ. Trong quá trình phát triển, Hài Phòng dã có rất nhiều hoạt dộng mang
tính đột phá với xu thê hướng ra Bien Đông dế đẩy nhunh quá trình tăng trưứng kinh tê
và hiện đại hoá, đó là quá trình phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, phát triển giao
thông vận tái sông biển, mớ mang du lịch dịch vụ, phát triển nuôi trồng và đánh bắt
thuý hái sản. Nhiều dự án mới của nước ngoài đã lựa chọn Hai Phòng là địa điểm đầu
Dặc biệt, vào cuối thúng 3/2005. Vườn Quốc gia Cát Bà đã dược UNESCO
chính thức công nhận trứ thành khu dự trữ sinh quyên thế giới thứ 3 cua Việt Nam (sail
khu Cần Giờ và cửa Sông Hổng). Đày là vinh dự song cũng là một trách nhiệm lớn đối
với quốc gia nói chung và đối với Hái Phòng nói riêng trong việc quàn lý tổng hợp dái

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1022475 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement